Dokumenty

DOKUMENT OBOWIĄZUJĄCY

Statut Polskiej Partii Socjalistycznej

Uchwalony przez 37. Kongres PPS w 2003 roku, ze zmianami uchwalonymi przez 40. Kongres PPS w dniu 27 czerwca 2009 roku i 41. Kongres PPS w dniu 15 grudnia 2012 roku (tekst jednolity)

1

Wstęp

Art. 1
1. Polska Partia Socjalistyczna kontynuuje działalność zapoczątkowaną na Zjeździe Polskich Socjalistów w Paryżu w listopadzie 1892 r. Zjazd ten zainicjował programową tradycję nierozerwalnego traktowania walki o niepodległość Polski z walką o sprawiedliwość społeczną o ideały państwa demokratycznego oraz o bezpieczeństwo socjalne ludzi pracy.
2. Podstawową wartością ideową PPS jest humanizm socjalistyczny.
3. Polska Partia Socjalistyczna, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, działając na podstawie Ustawy o partiach politycznych z dnia 27 czerwca 1997 r. oraz programu PPS, stawia sobie za cel uczestniczenie w życiu publicznym i wywieranie wpływu metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa oraz na sprawowanie władzy publicznej.
Art. 2
1. Polska Partia Socjalistyczna stoi na straży obrony interesów i praw ludzi pracy.
2. Polska Partia Socjalistyczna kreuje politykę sprawiedliwości społecznej, prowadzi walkę z bezrobociem naruszającym konstytucyjne prawa i godność człowieka

3. W strategii gospodarczej PPS stoi na gruncie ekonomicznej równości sektorów: państwowego, komunalnego, spółdzielczego oraz prywatnego.
4. Polska Partia Socjalistyczna tradycyjnie popiera demokratyczny rozwój samorządu terytorialnego i zawodowego oraz spółdzielczości.

Art. 3

1. Skrócona nazwa partii „PPS” stanowi jej godło, a hymnem PPS jest pieśń „Czerwony Sztandar.”
2. Sztandary partii są koloru czerwonego i oznaczają je tradycyjne symbole.
3. Pieczęcie i emblematy oraz publikacje i druki są oznaczone godłem partii, zawierają jej nazwę oraz tradycyjne symbole graficzne, którymi są: znak dwóch dłoni w uścisku, wpisanych w okrąg z literami PPS oraz trzy strzały w kolorze czerwonym skierowane ukośnie w lewo ku dołowi, a na ich tle czarny okrąg z literami PPS.

Art. 4

Polska Partia Socjalistyczna posiada osobowość prawną.

Art. 5

Terenem działalności partii jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jej władz naczelnych – miasto stołeczne Warszawa.

2

Członkowie Polskiej Partii Socjalistycznej

Art. 6

1. Członkiem Partii może zostać każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada obywatelstwo polskie. Podpisując deklarację członkowską osoba wstępująca do PPS zobowiązuje się przestrzegać zasad programowych i statutowych partii oraz regularnie opłacać składki członkowskie.
2. Przyjęcie członka dokonuje się na zebraniu organizacji PPS, w jego obecności, przy pisemnym poparciu przez dwóch członków PPS. Komitet koła lub komitet okręgu ma obowiązek, na podstawie podjętej uchwały, zgłoszenia nowego członka do ewidencji właściwej rady wojewódzkiej, która uchwałą potwierdza nadanie członkostwa i dokonuje wpisu do ewidencji.
3. Członkowie PPS posiadający obywatelstwo polskie, przebywający za granicą jeśli zezwala na to miejscowe prawo, mogą organizować się w koła, zgłaszane do ewidencji Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS.

Art. 7

1. Członkiem wspierającym może zostać każda pełnoletnia osoba.
2. Członków wspierających przyjmują komitety okręgowe lub rady wojewódzkie.
3.Status członka wspierającego wygasa wówczas gdy nie wywiązuje się on z zadeklarowanych zobowiązań na rzecz partii.

Art. 8

1. Godność Honorowego Przewodniczącego PPS oraz Honorowego Członka PPS może otrzymać osoba, która położyła wybitne zasługi na rzecz PPS.
2. Godności tę nadaje dożywotnio Kongres PPS.

Art. 9

Członek PPS ma prawo:
1. uczestniczenia we wszystkich formach działalności partii oraz brania czynnego udziału w kampaniach wyborczych;
2. korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego w partii oraz uczestniczenia w wyborach do parlamentu i samorządowych;
3. wypowiadania się w każdej sprawie, dokonywania ocen działalności statutowych władz i członków PPS oraz zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących programowej działalności partii;
4. udzielania rekomendacji osobom wstępującym do PPS;
5. uczestniczenia w posiedzeniach, na których dokonuje się oceny jego osobistej działalności;
6. złożenia rezygnacji z pełnionych funkcji w strukturach partii oraz z członkostwa w PPS.

Art. 10

Członek PPS ma obowiązek:
1. aktywnie uczestniczyć w pracach organizacji partyjnej i rzetelnie wykonywać powierzone mu zadania;
2. realizować uchwały partii oraz przestrzegać zasad programowo-statutowych PPS;
3. bronić praw i interesów ludzi pracy realizując politykę sprawiedliwości społecznej;
4. uczestniczyć w życiu społecznym, w działalności organizacji zawodowych, spółdzielczych i innych;
5. propagować tradycje nierozerwalnego traktowania walki o niepodległość i sprawiedliwość społeczną oraz praw i godności ludzi pracy
6. upowszechniać i propagować wydawnictwa PPS;
7. nie uczestniczyć w przedsięwzięciach sprzecznych z zasadami programowymi PPS oraz uchwałami i polityką władz naczelnych PPS.
8. dbać o mienie partii i o terminowe opłacanie składek członkowskich.

Art. 11

1. Członek PPS nie może by członkiem innej partii politycznej.
2. Ustanie członkostwa następuje w wyniku pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z PPS lub w przypadku prawomocnego orzeczenia sądu partyjnego o usunięciu z PPS. Zwłoka w opłacaniu składek członkowskich trwająca dłużej niż 12 miesięcy kalendarzowych także powoduje ustanie członkostwa w PPS.
3. Członek Partii może być wydalony z partii jedynie na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu partyjnego odpowiedniego szczebla. Od każdego nieprawomocnego orzeczenia sądu w sprawie wymiaru kary lub usunięcia z PPS członkowi partii przysługuje prawo odwołania się w ciągu 30 dni do Centralnego Sądu PPS.

Art. 12

1. Członek PPS może kandydować do parlamentu lub samorządu na liście innej partii lewicowej jedynie w przypadku, gdy PPS nie bierze udziału w kampanii wyborczej i po uzyskaniu zgody Rady Naczelnej PPS
2 Kandydujący członek PPS z list innych partii lewicowych zawiesza swoje członkostwo w PPS na okres kampanii wyborczej
3. Posłowie i senatorowie – członkowie koła parlamentarnego PPS wchodzą w skład Rady Naczelnej. Parlamentarzyści kierują się w swej działalności zasadami zawartymi w Statucie, Programie oraz uchwałach PPS.
4. Radni samorządu terytorialnego, członkowie PPS, wchodzą w skład władz odpowiednich struktur organizacyjnych PPS; w prowadzonej działalności kierują się zasadami zawartymi w Statucie Programie i uchwałach PPS.

3

Struktura organizacyjna Polskiej Partii Socjalistycznej

Art. 13

1. Polska Partia Socjalistyczna kształtuje swoje struktury organizacyjne zgodnie z zasadami demokracji, zwłaszcza przez zapewnienie jawności tych struktur, powoływania organów partii w drodze wyborów i podejmowania uchwał większością głosów.
2. Struktury organizacyjne Partii dostosowuje się docelowo do podziału administracyjnego kraju.
3. Strukturę organizacyjną PPS stanowią:
a) struktury podstawowe: koła terenowe, dzielnicowe, miejskie, gminne, środowiskowe oraz ich komitety;
b) struktury terenowe: organizacje okręgowe, międzypowiatowe, powiatowe oraz ich komitety.
c) struktury wojewódzkie: organizacje wojewódzkie, rady wojewódzkie, ich prezydia;
d) struktury centralne: Kongres PPS, Rada Naczelna, jej Prezydium oraz komisje, Centralny Komitet Wykonawczy i jego wydziały, Centralny Sąd Partyjny, Centralna Komisja Rewizyjna.

Art. 14

1. Podstawą tworzenia struktury organizacyjnej wyższego szczebla, do wojewódzkiego włącznie, jest decyzja co najmniej trzech jednostek niższego szczebla.
2. Rada Wojewódzka PPS prowadzi ewidencję zgłoszonych kół, organizacji okręgowych oraz członków władz organizacji wojewódzkich PPS.
3. CKW PPS prowadzi ewidencję organizacji wojewódzkich PPS oraz władz naczelnych partii.

4

Struktury podstawowe - Koła terenowe i środowiskowe

Art. 15

1. Członkowie PPS organizują się w koła terenowe bądź też w koła środowiskowe wchodzące w skład organizacji okręgowej PPS.
2. Koło PPS może utworzyć co najmniej 5 członków partii.
3. Pierwsze zebranie założycielskie koła zwołuje mąż zaufania – pełnomocnik powołany przez właściwy komitet okręgowy lub radę wojewódzką PPS.
4. Zebranie dokonuje wyboru władz koła – komitetu koła PPS – oraz podejmuje uchwałę w sprawie planu swego działania.
5. Komitet koła zgłasza założone koło PPS do ewidencji prowadzonej przez radę wojewódzką PPS.

Art. 16

1. Organem stanowiącym koła PPS jest ogólne zebranie jego członków, zwoływane nie rzadziej niż co trzy miesiące Nadzwyczajne zebranie koła zwołuje się w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku przez komitet okręgowy lub wniosku 1/3 członków koła.
2. Organem wykonawczym kola PPS jest komitet, składający się z przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. W liczniejszych kołach w skład komitetu mogą być wybrani dodatkowo wiceprzewodniczący i członkowie
3. Komitet koła PPS kieruje jego działalnością w ramach określonych Statutem, Programem i uchwałami partii oraz planem działania koła.
4. Komitet koła PPS powinien zbierać się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu, prowadzić ewidencję członków i wykazy płatności składek, dbając o ich regularne opłacanie.
5. Komitet koła PPS powinien zajmować stanowisko w sprawach społeczno-ekonomicznych, wysuwać propozycję odnośnie porozumień wyborczych, uczestniczyć w opracowywaniu samorządowego programu wyborczego, opiniować kandydatów na radnych, organizować i uczestniczyć w akcjach wyborczych oraz w protestach społecznych.
6. Komitet koła PPS powołuje społeczny zespół interwencyjny.
7. Komitet koła PPS odpowiada za swą działalność przed ogólnym zebraniem członków koła a także przed organizacją okręgową i wojewódzką PPS.
8 Komitet zwołuje ogólne zebrania członków Koła PPS. Przynajmniej raz w roku na zebraniu powinno się dokonywać oceny realizacji planu działania koła, jego poszczególnych członków oraz wyznaczać zadania na kolejny okres.
9. Komitet zobowiązany jest do zwołania raz na trzy lata zebrania sprawozdawczo-wyborczego koła PPS.
10. W zebraniu sprawozdawczo-wyborczym koła PPS uczestniczą jego członkowie, przedstawiciele okręgowej lub wojewódzkiej organizacji PPS oraz radni samorządu z terenu działania koła, będący członkami PPS.
11. Zadaniem zebrania sprawozdawczo-wyborczego koła PPS jest:
a) rozpatrzenie sprawozdania komitetu z podejmowanej działalności oraz wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu komitetowi koła;
b) wybór komitetu koła na kolejną kadencję oraz delegatów na konferencję okręgową i wojewódzką PPS, a w roku wyborów samorządowych – opiniowanie kandydatów na radnych z ramienia PPS;
c) uchwalenie planu działania z uwzględnieniem indywidualnych zadań poszczególnych członków koła PPS.

5

Struktury terenowe: organizacje okręgowe, powiatowe

Art. 17

Organizacje okręgowe (międzypowiatowe), powiatowe, stanowią struktury terenowe PPS. W celu utworzenia organizacji okręgowej niezbędna jest decyzja w tej sprawie co najmniej trzech przejawiających aktywność kół PPS o liczebności 15 członków partii. Zasada ta obowiązuje odpowiednio w powiatach i miastach na prawach powiatu. Organizacje okręgowe mogą przekształcać się w powiatowe.

Art. 18

1. Organizacje okręgowe PPS obejmują swym zasięgiem jeden lub kilka powiatów.
2. Rada Wojewódzka PPS określa granice terytorialne działania organizacji okręgowej, które zatwierdza CKW PPS.

Art. 19

1. CKW lub Rada Wojewódzka PPS zwołuje pierwszą Konferencję Okręgową kolejne konferencje okręgowe zwołuje Komitet Okręgowy.
2. Władzami organizacji okręgowej są:
a) Konferencja Okręgowa,
b) Komitet Okręgowy,
c) Prezydium Komitetu Okręgowego,
d) Okręgowa Komisja Rewizyjna.

Art. 20

1. Organem stanowiącym okręgowej organizacji PPS jest Konferencja Okręgowa.
2. Konferencję Okręgową zwołuje się co trzy lata.

Art. 21

W Konferencji Okręgowej uczestniczą:
1. z głosem decydującym:
a) delegaci wybrani na zebraniach kół, zgodnie z przyjętymi zasadami wyborczymi;
b) członkowie ustępującego Komitetu Okręgowego oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej;
c) posłowie senatorowie i radni, członkowie PPS, z danego okręgu;
d) członkowie honorowi PPS.
2. z głosem doradczym:
– osoby zaproszone -członkowie władz naczelnych i wojewódzkich PPS.
3. W okręgowych organizacjach, liczących do 150 członków PPS, w konferencji okręgowej uczestniczą jako w zgromadzeniu, wszyscy członkowie PPS z danego okręgu.
4. W organizacjach okręgowych, grupujących ponad 150 członków PPS, w konferencji okręgowej biorą udział delegaci, wybrani w kołach według zasad określonych przez dany Komitet Okręgowy.

Art. 22

Konferencja okręgowa PPS:
1. rozpatruje sprawozdanie z działalności Komitetu Okręgowego PPS za okres upływającej kadencji oraz wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującym władzom,
2. określa kierunki działania organizacji okręgowej na najbliższą kadencję zgodnie z programem partii oraz uchwałami władz naczelnych i wojewódzkich PPS;
3. podejmuje uchwały w sprawach rozwoju społeczno-ekonomicznego terenu, na którym działa organizacja okręgowa.
4. dokonuje oceny realizacji budżetu i uchwala preliminarz budżetowy organizacji okręgowej PPS;
5. określa kierunki działania reprezentantów PPS w organach samorządowych, organizacjach społecznych, stowarzyszeniach itp.;
6. określa program wyborczy organizacji okręgowej w kampanii samorządowej;
7. wnioskuje w sprawach porozumień politycznych na terenie działania okręgowej organizacji PPS;
8. rekomenduje kandydatów PPS do gremiów politycznych i organów samorządowych;
9. zajmuje stanowisko w kwestii przygotowań do konferencji wojewódzkiej i programu działania PPS w województwie oraz uchwala wnioski na tę konferencję;
10. ustala liczbę członków Komitetu Okręgowego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, dokonuje wyboru władz okręgowych PPS oraz delegatów na konferencję wojewódzką;
11. rozpatruje odwołania od uchwał kół, uchyla uchwały sprzeczne ze Statutem i Programem partii oraz uchwałami władz naczelnych PPS.

Art. 23

1. Organem wykonawczym organizacji okręgowej jest Komitet Okręgowy PPS.
2. Komitet Okręgowy wybiera ze swego grona Prezydium w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik, członkowie.
3. Organizacja okręgowa PPS obejmuje swym zasięgiem jeden lub kilka powiatów.
4. Granice terytorialne działania organizacji okręgowej określa rada wojewódzka PPS a zatwierdza CKW PPS.
5. Komitet Okręgowy odpowiada za swą działalność przed Konferencją Okręgową oraz władzami wojewódzkimi i naczelnymi PPS.

Art. 24

Do zakresu działania Komitetu Okręgowego PPS należy:
1. kierowania działalnością organizacji okręgowej w zakresie określonym uchwałami Konferencji Okręgowej oraz władz naczelnych i wojewódzkich partii;
2. opracowywanie planów działania organizacji okręgowej i ocena ich realizacji;
3. kontrola działalności struktur podstawowych, kół terenowych i środowiskowych, oraz zespołów działających przy organizacji okręgowej PPS
4. uchwalenie budżetu, ocena jego wykonania, jak również rozlicznie wpływów ze składek członkowskich i prowadzenie ewidencji członków PPS z terenu okręgu;
5. inspirowanie i organizowanie protestów społecznych w obronie zagrożonych interesów mieszkańców z terenu działania okręgowej organizacji PPS;
6. współpraca z innymi partiami lewicowymi, związkami zawodowymi, organizacjami społecznymi, zwłaszcza młodzieżowymi i oświatowymi oraz kombatantów i weteranów PPS;
7. przygotowywanie wniosków w sprawie porozumień politycznych, typowanie i promowanie kandydatów w kampaniach wyborczych do organów samorządowych oraz opracowywanie lokalnych programów wyborczych;
8. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych konferencji okręgowych;
9. rozpatrywanie odwołań od uchwał struktur podstawowych, uchylanie uchwał sprzecznych z zasadami Statutu i Programu PPS;
10. Ustanawianie mężów zaufania, jako organizatorów i założycieli kół terenowych i środowiskowych, udzielanie im pełnomocnictwa przyjmowania do PPS nowych członków w miejscowościach, gdzie nie ma koła PPS, przyjmowanie nowych członków;

Art. 25

1. Okręgowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym organizacji okręgowej wybieranym przez konferencją okręgową w składzie do 5 osób.
2. Do uprawnień okręgowej komisji rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie kontroli działalności statutowej organizacji okręgowej;
b) kontrola gospodarki finansowej i gospodarki mieniem w organizacji okręgowej;
c) przedstawianie Konferencji Okręgowej sprawozdania ze swej działalności oraz wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Komitetu Okręgowego;
d) badanie prawomocności wniosku o zwołanie Nadzwyczajnej Konferencji Okręgowej.
2. Okręgowa Komisja Rewizyjna odpowiada za swoją działalność przed Wojewódzką Komisją Rewizyjną.

6

Struktury wojewódzkie

Art. 26

Strukturę organizacji wojewódzkiej PPS tworzą:
a) Konferencja Wojewódzka,
b) Rada Wojewódzka,
c) Prezydium Rady Wojewódzkiej,
d) Wojewódzka Komisja Rewizyjna
d) Wojewódzki Sąd Partyjny.

Art. 27

1. Organem stanowiącym wojewódzkiej organizacji PPS jest Konferencja Wojewódzka.
2. Konferencję wojewódzką zwołuje się co 3 lata.

Art. 28

W Konferencji Wojewódzkiej PPS uczestniczą:
1. z głosem decydującym:
a) delegaci wybrani na konferencjach okręgowych;
b) członkowie ustępującej Rady Wojewódzkiej, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Wojewódzkiego Sądu Partyjnego;
c) posłowie, senatorowie, radni sejmiku, powiatów, gmin z terenu danego województwa
d) członkowie honorowi z terenu województwa.
2. z głosem doradczym:
– osoby zaproszone, członkowie władz naczelnych PPS, doradcy i eksperci.
3. Pierwszą Konferencję Wojewódzką zwołuje CKW PPS. Jeżeli liczebność organizacji nie przekroczyła 150 członków, konferencja jest zgromadzeniem ogólnym członków. Jeżeli ilość ta przekracza 150 członków, zarządza się wybór delegatów na konferencję wojewódzką PPS zgodnie z ustalonymi zasadami. Kolejne konferencje wojewódzkie zwołuje Rada Wojewódzka PPS.

Art. 29

Konferencja Wojewódzka PPS:
1. Rozpatruje sprawozdania z działalności ustępujących władz wojewódzkich za okres upływającej kadencji oraz wniosek o udzielenie absolutorium ustępującym władzom.
2. Określa główne kierunki działalności partii na terenie województwa w najbliższej kadencji.
3. Podejmuje uchwały dotyczące rozwoju społeczno – ekonomicznego województwa oraz rozwiązywania żywotnych interesów jego mieszkańców.
4. Uchwala budżet wojewódzkiej organizacji PPS.
5. Ustala liczbę członków Rady Wojewódzkiej, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i Wojewódzkiego Sądu Partyjnego.
6. Dokonuje wyboru Rady Wojewódzkiej, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i Wojewódzkiego Sądu Partyjnego.
7. Wybiera delegatów na Kongres PPS.
8. Podejmuje uchwały i wnioski dotyczące Programu i Statutu PPS oraz zajmuje stanowisko w innych ważnych dla partii sprawach przed Kongresem PPS.
9. Rekomenduje kandydatów do parlamentu i sejmiku wojewódzkiego.
10. Uchwala regionalny program wyborczy wojewódzkiej organizacji PPS w kampaniach wyborczych do parlamentu i organów samorządu terytorialnego.
11. Określa zasady działalności reprezentantów PPS w parlamencie samorządzie i organizacjach społecznych zgodnie z ustaleniami władz naczelnych PPS.
12. Podejmuje uchwał w sprawie porozumień i współpracy z innymi partiami lub stowarzyszeniami w kampaniach wyborczych do parlamentu i samorządu terytorialnego na terenie województwa.
13. Rozpatruje odwołania od uchwał organizacji okręgowych oraz kół PPS.
14. Uchyla uchwały sprzeczne ze Statutem i Programem oraz uchwałami władz naczelnych PPS.

Art. 30

Nadzwyczajna Konferencja Wojewódzka PPS
1. zwoływana jest przez Radę Wojewódzką na wniosek władz naczelnych partii, bądź na skutek własnej uchwały, albo też na pisemny wniosek 1/3 członków PPS danego województwa – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania prawomocnego wniosku. Wniosek określa cel zwołania Nadzwyczajnej Konferencji Wojewódzkiej.
2. W Nadzwyczajną Konferencji Wojewódzkiej uczestniczą delegaci wybrani na poprzednią zwyczajną Konferencję Wojewódzką.

Art. 31

1. Organem władzy w wojewódzkiej organizacji PPS, w okresie między zwyczajnymi konferencjami, jest Rada Wojewódzka.
2. Rada Wojewódzka wybiera ze swego grona Prezydium w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik oraz członkowie.
3. Siedzibą Rady Wojewódzkiej jest stolica województwa.
4. Rada wojewódzka określa granice terytorium działania organizacji okręgowych, które zatwierdza CKW PPS.
5. Rada Wojewódzka wyłania wojewódzki sztab wyborczy w kampaniach wyborczych do parlamentu i samorządu terytorialnego.
6. Rada Wojewódzka odpowiada za swoją działalność przed Konferencją Wojewódzką i naczelnymi władzami partii.
7. Prezydium Rady Wojewódzkiej działa na podstawie uprawnień Rady Wojewódzkiej oraz uchwał Rady Naczelnej PPS.
8. Prezydium Rady Wojewódzkiej odpowiada za swą działalność przed Radą wojewódzką i władzami naczelnymi PPS.

Art. 32

Do uprawnień Rady Wojewódzkiej należy:
1. programowanie, kierowanie i koordynowanie działalności organizacji wojewódzkiej PPS oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
2. sprawowanie nadzoru, dokonywanie oceny realizacji planów działania określanych Programem partii oraz uchwałami władz naczelnych i Konferencji Wojewódzkiej PPS;
3. dokonywanie kontroli organizacji okręgowych i kół PPS;
4. Zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących działań PPS w skali województwa;
5. podejmowanie inicjatyw w zakresie społeczno-ekonomicznego rozwoju województwa;
6. organizowanie protestów społecznych w obronie żywotnych interesów mieszkańców województwa i przeciwdziałanie negatywnym skutkom transformacji ustrojowej;
7. uchwalanie rocznego budżetu organizacji wojewódzkiej i dokonywanie okresowej oceny jego wykonania;
8. prowadzenie gospodarki finansowej i majątkowej oraz rozlicznie składek członkowskich zgodnie z wytycznymi CKW PPS oraz uchwałami władz naczelnych;
9. prowadzenie ewidencji członków wojewódzkiej organizacji PPS oraz ewidencji zgłoszonych kół i organizacji okręgowych PPS;
10. rekomendowanie i promowanie kandydatów PPS w wyborach parlamentarnych i samorządowych;
11. opracowywanie projektów uchwał Konferencji Wojewódzkiej, regionalnego programu wyborczego, propozycji dotyczących Programu i Statutu partii, a także stanowiska w ważnych dla partii sprawach przed Kongresem PPS;
12. podejmowanie uchwał dotyczących porozumień i współdziałania z partiami lewicy na terenie województwa oraz współpracy ze związkami zawodowymi, organizacjami młodzieżowymi, stowarzyszeniami społecznymi, weteranami PPS;
13. zwoływanie zwyczajnej i nadzwyczajnej konferencji wojewódzkich PPS;
14. rozpatrywanie odwołań od uchwał organizacji okręgowych, komitetów i kół PPS oraz korzystanie z prawa do uchylania uchwał sprzecznych z Programem i Statutem PPS oraz uchwałami władz naczelnych partii;
15. powoływanie komisji Rady Wojewódzkiej PPS.
16. wybór wojewódzkiego sztabu wyborczego w celu przygotowania kampanii wyborczych.

Art. 33

1. Wojewódzka Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym organizacji wojewódzkiej PPS wybieranym przez konferencję wojewódzką w składzie do 7 osób.
2. Wojewódzka Komisja Rewizyjna działa w składzie wybranym przez Konferencję Wojewódzką wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Art. 34

Do uprawnień Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej należy:
1. przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad statutowych w działalności wojewódzkiej organizacji PPS;
2. kontrola gospodarki finansowej oraz gospodarki mieniem organizacji wojewódzkiej PPS;
3. ocena zasadności i racjonalności wydatków i zgodności opłacania składek z wytycznymi CKW PPS oraz władz naczelnych.
4. sprawowanie nadzoru i ocena pracy okręgowych komisji rewizyjnych oraz w miarę potrzeb udzielanie fachowej pomocy;
5. przedstawianie Konferencji Wojewódzkiej sprawozdania ze swej działalności oraz wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującej Rady Wojewódzkiej.
6. Wojewódzka Komisja Rewizyjna odpowiada za swą działalność przed Centralną Komisją Rewizyjną.

Art. 35

Wojewódzki Sąd Partyjny jest podstawową strukturą sądowniczą PPS. Od jego orzeczeń przysługuje odwołanie do Centralnego Sądu Partyjnego. Zasady i tryb działania sądownictwa partyjnego zawarto w Rozdziale XI niniejszego Statutu.

7

Kongres Partii - struktury centralne

Art. 36

Najwyższą władzą Polskiej Partii Socjalistycznej jest Kongres Partii.

Art. 37

1. Kongres Partii zwoływany jest przez Radę Naczelną co trzy lata.
2. Termin zwołania Kongresu podlega ogłoszeniu co najmniej na dwa miesiące przed wyznaczoną datą.

Art. 38

1. Liczbę mandatów przysługującą poszczególnym organizacjom wojewódzkim proporcjonalnie do liczby członków ustala Centralny Komitet Wykonawczy w uzgodnieniu z Radą Naczelną PPS najpóźniej na trzy miesiące przed terminem zwołania Kongresu, podając tę liczbę do wiadomości wszystkich rad wojewódzkich.
2. Mandaty delegatów na kongres zachowują swą ważność przez całą kadencję.

Art. 39

1. Obrady Kongresu są prawomocne przy zgłoszeniu na liście obecności liczby większej niż połowa wybranych delegatów.
2. Kongres uchwala porządek i regulamin swych obrad.
3. W przypadku braku kworum w zaplanowanym terminie porządku obrad, można rozpocząć obrady w drugim terminie , co powinno być stwierdzone w protokole zebrania.
4. Kongres uchwala zasady i tryb wyboru władz naczelnych PPS.
5. Uchwały Kongresu zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Wyjątek stanowi uchwała o rozwiązaniu Partii. Do podjęcia takiej uchwały niezbędna jest większość 2/3, uprawnionych do głosowań delegatów.
6. Głosowanie tajne winno być bezwarunkowo zarządzone w każdym przypadku zgłoszenia takiego wniosku.

Art. 40

W Kongresie biorą udział:
1. z głosem decydującym:
a) delegaci wybrani na konferencjach wojewódzkich,
b) posłowie i senatorowie – członkowie PPS
c) członkowie ustępującej Rady Naczelnej,
d) członkowie ustępującej Centralnej Komisji Rewizyjnej i Centralnego Sądu Partyjnego,
e) redaktor naczelny centralnego organu prasowego PPS.
2. z głosem doradczym – zaproszeni goście i eksperci.

Art. 41

Do wyłącznych uprawnień Kongresu należy:
1. rozpatrzenie sprawozdań ustępujących władz partii tj. Rady Naczelnej, Centralnego Komitetu Wykonawczego, Centralnej Komisji Rewizyjnej i Centralnego Sądu Partyjnego, a także rozpatrzenie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium.
2. podejmowanie uchwał dotyczących wszystkich dziedzin działalności partii;
3. podjęcie uchwały określającej liczbę członków Rady Naczelnej, Centralnej Komisji Rewizyjnej i Centralnego Sądu Partyjnego;
4. dokonanie wyboru tych organów;
5. dokonywanie zmian w Statucie bądź uchwalenie nowego Statutu PPS;
6. uchwalenie programu partii lub dokonanie zmian w istniejącym programie;
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał podjętych przez Radę Naczelną.

Art. 42

Nadzwyczajny Kongres Partii może być zwołany na mocy uchwały Rady Naczelnej lub na pisemny wniosek 1/3 liczby rad wojewódzkich.

Art. 43

1. Zwołanie Nadzwyczajnego Kongresu PPS następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały przez Radę Naczelną lub od wpłynięcia pisemnego wniosku rad wojewódzkich w tej sprawie.
2. Termin i miejsce obrad Nadzwyczajnego Kongresu oraz cel jego zwołania podaje się do wiadomości radom wojewódzkim nie później niż na miesiąc przed dniem zebrania się kongresu.

Art. 44

Organy władzy mogą dokonywać kooptacji w czasie trwania kadencji na zwalniane miejsca w liczbie nie przekraczającej jedną czwartą składu wybranych uprzednio członków.

8

Rada Naczelna

Art. 45

Rada Naczelna PPS jest organem stanowiącym partii i kierującym jej polityką w okresie między kongresami.

Art. 46

1. Do wyłącznych uprawnień Rady Naczelnej PPS należy:
a) wybór Prezydium Rady Naczelnej, Przewodniczącego Rady Naczelnej i – spośród pozostałych członków Rady- wybór Centralnego Komitetu Wykonawczego w liczbie ustalonej przez Radę;
b) ocena wykonywania uchwał Kongresu i podejmowanie własnych uchwał w aktualnych sprawach ważnych dla wcielania w życie Programu partii;
c) uchwalanie rocznych budżetów partii i ocena ich wykonania;
d) zatwierdzanie kandydatów partii do uczestnictwa w wyborach parlamentu RP.
e) wykładnia uchwał władz naczelnych partii;
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał władz wojewódzkich, a także uchylanie ich jeśli naruszają postanowienia Statutu, uchwał Kongresu, albo władz naczelnych partii;
g) zwoływanie Kongresów;

h) ustalanie – na wniosek CKW – terminu, miejsca obrad Kongresu i liczby mandatów.
2. Do uprawnień Rady Naczelnej PPS należy też;

a) ocena działalności Centralnego Komitetu Wykonawczego oraz rad, komisji środowiskowych i problemowych RN.
b) podejmowanie decyzji w sprawach sojuszów i porozumień politycznych, ocena współpracy z partiami politycznymi, związkami zawodowymi, organizacjami młodzieżowymi oraz weteranami PPS;
c) inspirowanie kierunków działania parlamentarzystów i radnych, członków PPS;
d) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do organizacji międzynarodowych oraz zawieranie porozumień międzynarodowych.
3. Rada Naczelna obraduje co najmniej trzy razy w roku. Termin i tematykę posiedzeń ustala Prezydium Rady w miarę aktualnych potrzeb, lub na wniosek CKW, albo 1/3 członków Rady.
4. Prezydium Rady Naczelnej pomiędzy obradami Rady reprezentuje Partię na zewnątrz w sprawach politycznych. W imieniu Prezydium występuje Przewodniczący Rady Naczelnej lub inny upoważniony Członek Prezydium.

Art. 47

1 Rada Naczelna tworzy i rozwiązuje zespoły środowiskowe oraz problemowe z udziałem ekspertów dla oceny sytuacji w ważnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego
2. Prezydium Rady Naczelnej wspólnie z CKW w sytuacjach zagrożeń organizuje protesty społeczne i manitestacje

9

Centralny Komitet Wykonawczy

Art. 48

1 Centralny Komitet Wykonawczy kieruje bieżącą działalnością partii oraz reprezentuje PPS na zewnątrz w sprawach organizacyjnych i finansowych.
2. CKW wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego sekretarza i skarbnika.
3. CKW zapewnia obsługę organizacyjną Rady Naczelnej PPS.
4. CKW reprezentowany jest przez swoich członków jednoosobowo lub dwuosobowo stosownie do udzielonych pełnomocnictw.

Art. 49

1. Do zakresu obowiązków CKW należą sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady Naczelnej, a w szczególności
a) kierowanie i koordynowanie bieżącej działalności PPS oraz sprawowanie nadzoru i koordynacja działalności rad wojewódzkich
b) opracowywanie planów działalności PPS oraz oceny ich wykonania;
c) przygotowanie projektów budżetów partii oraz zarządzanie gospodarką i mieniem PPS;
d) zatwierdzanie i kontrola budżetów rad wojewódzkich oraz wydawanie odpowiednich wytycznych w zakresie działalności finansowej;
e) określanie zadań oraz dopomaganie w ich realizacji radom wojewódzkim;
f) bieżąca współpraca z partiami lewicowymi oraz innymi partiami krajowymi i zagranicznymi;
g) opracowywanie koncepcji, planowanie i przeprowadzanie kampanii wyborczych do parlamentu i samorządów.;
h) powołania centralnego sztabu wyborczego PPS;
i) powołanie społecznego biura interwencji;
j) prowadzenie ewidencji organizacji wojewódzkich PPS oraz władz naczelnych PPS;
k) obsługa kongresów i prowadzenie całokształtu działalności związanej z ich przygotowaniem;
l) składanie okresowych sprawozdań Radzie Naczelnej.
m) rozpatrywanie odwołań od uchwał rad wojewódzkich oraz korzystanie z prawa do uchylania uchwał sprzecznych ze Statutem, programem i uchwałami władz naczelnych PPS.

Art. 50

1. Posiedzenia CKW odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
2. Członkowie Rady Naczelnej, Centralnej Komisji rewizyjnej i Centralnego Sądu Partyjnego mogą uczestniczyć w posiedzeniach CKW,

Art. 51

CKW odpowiedzialny jest za swoją działalność przed Radą Naczelną i przed Kongresem, co nie wyklucza jednak odpowiedzialności określoną odrębnymi przepisami prawa.

10

Centralna Komisja Rewizyjna

Art. 52

1. Centralna Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym partii, wybieranym przez Kongres w składzie do 9 osób.
2. Centralna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Art. 53

Do uprawnień Centralnej Komisji Rewizyjnej należy:
1. ocena zgodności ze Statutem działalności organów partii;
2. przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej i majątkowej prowadzonej przez partię i z jej upoważnienia;
3. przygotowanie postępowania rewindykacyjnego w przypadku stwierdzenia uszczerbku w majątku partii;
4 ocena zasadności wydatków oraz zgodności opłacania składek członkowskich z obowiązującymi ustaleniami;
5. nadzór nad pracą wszystkich komisji rewizyjnych PPS i udzielanie fachowej pomocy tym komisjom;
6. badanie prawomocności wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Kongresu PPS;
7. przedstawianie Kongresowi wniosku w sprawie absolutorium.

11

Sądy Partyjne

Art. 54

Sądy partyjne działają w strukturze dwustopniowej. Centralny Sąd Partyjny jest instancją odwoławczą od orzeczeń wojewódzkich sądów partyjnych.

Art. 55

Centralny Sąd Partyjny oraz wojewódzkie sądy partyjne rozpatrują sprawy wniesione przez członków PPS oraz organizacje partyjne dotyczące przewinień członków partii przeciwko postanowieniom Statutu i uchwał partii, a w szczególności, jeśli członek PPS:
– w swej działalności publicznie wykracza przeciwko zasadom programowym i statutowym partii oraz uchwałom władz naczelnych PPS,
– działa na szkodę partii,.
– narusza dobre imię partii,
– dopuścił się czynów wynikających z niskich pobudek.

Art. 56

1. Centralny Sąd Partyjny wybierany jest przez Kongres Partii w składzie do 9 osób.
2. Sądy wojewódzkie wybierane są przez konferencje wojewódzkie w składzie do 7 członków.
3. Sądy partyjne wybierają ze swego grona prezesa i prezydium danego sądu.
4. Sąd partyjny orzeka w składzie co najmniej trzech członków.

Art. 57

Zasady postępowania przed sądami partyjnymi określa Centralny Sąd Partyjny.

Art. 58

1. Każdy członek partii może wnieść sprawę do sądu partyjnego
. 2. Do rozpatrzenia wniosku właściwy jest Sąd Partyjny tej organizacji wojewódzkiej, do której należy obwiniony członek
PPS, lub Centralny Sąd Partyjny jeśli zarzuty dotyczą członka władz naczelnych.

Art. 59

1. Właściwa rada wojewódzka może delegować na rozprawę do sądu partyjnego swojego przedstawiciela, jako obserwatora, wnioskodawcy lub oskarżyciela
2. Obwiniony ma prawo ustanowienia obrońcy spośród członków PPS.

Art. 60

1. Sąd partyjny może wymierzyć następujące kary:
– upomnienia
– nagany
– wydalenia z partii.
2. Kary upomnienia i nagany ulegają zatarciu po upływie 3 lat od ich uprawomocnienia. Wydalony z partii może ubiegać się o ponowne przyjęcie po upływie 5 Ia5t od daty uprawomocnienia się kary.

Art. 61

1. Od orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Partyjnego przysługuje odwołanie do Centralnego Sądu Partyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania orzeczenia.
2. Orzeczenia Centralnego Sądu Partyjnego są ostateczne.
3. Każdy członek PPS może skorzystać z nadzwyczajnych uprawnień odwołania się do Kongresu.

Art. 62

Posiedzenia sądów partyjnych są jawne dla członków PPS, chyba że przewodniczący zespołu orzekającego uzna za konieczne przeprowadzenia rozprawy przy drzwiach zamkniętych.

Art. 63

Rada Wojewódzka może zawiesić obwinionego członka PPS w prawach partyjnych do czasu zakończenia postępowania przed sądem partyjnym. Jeśli sprawa dotyczy członka władz naczelnych właściwa do podjęcia takiej decyzji jest Rada Naczelna, a do orzekania Centralny Sąd Partyjny.

12

Organizacja Młodzieżowa PPS, Stowarzyszenie Kombatantów i Weteranów PPS, Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego

Art. 64

PPS sprzyja rozwojowi socjalistycznych ruchów młodzieżowych, a każda organizacja partyjna powinna udzielać pomocy organizacjom młodzieżowym, wywodzącym się z tych ruchów. Organizacja Młodzieżowa PPS „Młodzi Socjaliści” związana jest ze strukturami PPS i z upoważnienia CKW może używać godła, symboli i tradycyjnych haseł PPS.

Art. 65

PPS z należytym szacunkiem traktuje swoje związki ze środowiskiem kombatantów i weteranów PPS, zarówno w kraju, jak i za granicą. Reprezentanci struktur tych środowisk mają prawo uczestniczyć w działalności partii i współpracować z właściwymi strukturami organizacyjnymi PPS.

Art. 66

PPS i jej członkowie tradycyjnie wspierają działalność oświatową szczególne znaczenie przywiązuje do współpracy z Towarzystwem Uniwersytetu Robotniczego.

13

Fundusze i mienie Partii

Art. 67

Mienie Partii stanowią:
1. Własność nieruchomości, ruchomości oraz inne prawa majątkowe.
2. Fundusze partyjne

Art. 68

Fundusze partyjne tworzone są z:
1. składek i innych świadczeń członkowskich określonych instrukcjami i uchwałami CKW;
2. darowizn, spadków i zapisów;
3. dotacji państwowych wynikających z ustaw;
4. świadczeń członkowi sympatyków wspierających.

Art. 69

1. PPS opiera swą działalność na społecznej pracy członków, lecz dopuszcza aby Centralny Komitet Wykonawczy określał zasady zatrudniania pracowników etatowych i ryczałtowych.
2. CKW decyduje o otwarciu i likwidacji oraz dysponowaniu bankowymi kontami PPS przez władze centralne i wojewódzkie.
3. CKW określa sposób prowadzenia rachunkowości w partii oraz decyduje o powołaniu i otwarciu Funduszu Wyborczego.
4. Przygotowanie i planowanie funduszy wyborczych oraz rozliczanie ich przez rady wojewódzkie po każdej kampanii wyborczej wymaga przedstawienia odpowiednich materiałów CKW PPS.

Art. 70

Centralny Komitet Wykonawczy specjalną uchwałą określa, kto z ramienia CKW oprócz przewodniczącego i skarbnika CKW ma prawo składania podpisów na dokumentach finansowych i zaciągania zobowiązań.

Art. 71

1. CKW jest zobowiązany co najmniej dwa razy w roku przeprowadzać analizę wpływów ze składek członkowskich i celowości ich wykorzystania.
2. Skarbnik CKW zobowiązany jest do sporządzania informacji finansowej oraz do stałej współpracy z radami wojewódzkimi, a zwłaszcza z ich skarbnikami w celu rozwijania gospodarności i samowystarczalności oraz kontroli ich dochodów i celowości wydatków.

14

Prasa partyjna

Art. 72

Pisma partyjne i wydawnictwa PPS są wyłączną własnością Partii. Centralnym organem jest pismo „Robotnik”.

Art. 73

Redaktorów naczelnych wydawnictw i pism PPS powołuje i odwołuje Rada Naczelna PPS.

Art. 74

Rady Wojewódzkie oraz organizacje PPS mogą powoływać wydawnictwa i gazety partyjne tylko za zgodą CKW PPS w
uzgodnieniu z Radą Naczelną PPS.

15

Przepisy końcowe

Art. 75

1. Niniejszy Statut, jako podstawa działalności PPS, stwarza możliwości umocnienia i dalszego rozwoju tożsamości Partii, z czego wynika zobowiązanie dla wszystkich członków zapoznania się z jego treścią i twórczego stosowania w praktyce.
2. W przypadku różnic w interpretacji niniejszego Statutu istnieje możliwość zwracania się do naczelnych organów PPS z
wnioskiem o pisemną wykładnię dotyczącą kwestii spornych.
3. Pisemna wykładnia norm statutowych wymaga wspólnego jej ustalenia i podpisania przez przedstawicieli upoważnionych przez Radę Naczelną Centralny Komitet Wykonawczy, Centralną Komisję Rewizyjną i Centralny Sąd Partyjny.

Art. 76

PPS może łączyć się z inną partią lub innymi partiami oraz ulec rozwiązaniu tytko na podstawie uchwały Kongresu Partii podjętej większością 2/3 głosów wszystkich uprawnionych delegatów.

Art. 77

Zaskarżenie uchwały każdej jednostki organizacyjnej może nastąpić do właściwego organu Partii wyższego szczebla. Rozstrzygnięcie Rady Naczelnej jest ostateczne.

Wersja PDF

Pobierz aktualny Statut Polskiej Partii Socjalistycznej w formie pliku PDF.

CZY WIESZ ŻE...?

...Polska Partia Socjalistyczna wprowadziła w Polsce ośmiogodzinny dzień pracy? W 1918 roku, premier Jędrzej Moraczewski wydał "Dekret o 8-godzinnym dniu pracy".

Przewiń do góry