Polskŏ Socjalistycznŏ Partyjŏ

Niy przestanymy walczyć, aże zapanuje nowy, sprawiedliwy reżim, kaj niy bydzie placu na wyzysk i ucisk.

Józef Piłsudski

Wiyncyj aniżeli 130 rokōw Polskŏ Socjalistycznŏ Partyjŏ pōmŏgŏ polskim ôbywatelōm ryalizować marzeniŏ ô lepszym świecie. Walczymy ô społeczyństwo, w kerym żŏdyn bajtel niy musi wyrastać w chudobie, w kerym wszyjscy ludzie mogōm żyć w pokoju, zŏcności i bezpieczyństwie społecznym jak tyż dymokratycznie formować społeczyństwo.

Niy ma dymokracyje bez zaangażyrowanych społecznie ôbywatelōw. Polskŏ Socjalistycznŏ Partyjŏ chce ôddać w rynce jak nojszyrszyj grupy ôbywatelōw realnõ kōntrolã nad politykōm, coby decyzyje powzimane bŏły zgodnie z potrzebami ludzi, a niy gyszeftōw niylicznych. Bez to prōmujymy aktywny udzioł ôbywatelōw w życiu publicznym i spiyrōmy rozrost społeczyństwa ôbywatelskigo.

Polskŏ Socjalistycznŏ Partyjŏ wierzi, iże coby ôsiōngnōńć nasze cele, muszymy dōnżyć do sprawiedliwości społecznyj i rōwności szans. Walczymy z niyrōwnościami, co dzielōm nasze społeczyństwo na bogatych i biydnych, na potynżnych i bezsilnych. Chcymy, coby wszyjscy mieli rōwne szanse na rozrost, niyznŏleżnie ôd swojigo pochodzyniŏ eli statusu materyjnego.

PPS dōnży do zbudowaniŏ kraju, co w niymu żŏdyn niy bydzie ôstawiōny sōm, a dobro spōlne bydzie dycki na piyrszym mijscu. Dziynki realizacyje naszych socjalistycznych postulatōw uczyniymy z Polski siylne państwo, kere bydzie stanowić pozytywny przikłŏd dlŏ cołkigo świata.

Antyfaszyzm

Nawrōt faszyzmu to terŏźne zagrożynie dlŏ Polski. Fungujymy, coby strzimać brōnawõ welã w naszym kraju i na świecie.

Socjalizm

Myśmy sōm socyjalisty jako Daszyński, Sławik i Adamek. Dōnżymy do sprawiedliwości i zŏcnego życiŏ dlŏ wszyjskich, bez zglyndu na statek.

Patriotyzm

Walczymy ô gyszefty naszyj ôjczyzny w Europie i na świecie. Zmiyniajōnc Polskã na lepsze, pamiyntōmy ô walce naszych praôjcōw ô niyzawisłość.

Przewiń do góry