Uchwały RN

  1. Marek Jabłoński został wybrany członkiem Komisji Programowej.

W głosowaniu było 17 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  1. Sekretarz Rady Naczelnej sporządza protokół i przesyła go do Przewodniczącego Rady Naczelnej w terminie 2 tygodni a po aprobacie rozsyła członkom Rady Naczelnej. Członkowie Rady Naczelnej mają 2 tygodnie na zgłaszanie uwag. Uwagi do protokołu będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu Rady Naczelnej. Protokół będzie przyjmowany w głosowaniu na kolejnym posiedzeniu Rady Naczelnej.

  2. sowaniu tajnym było 17 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt nie oddał głosu nieważnego.
  1. Przyjęto protokół z poprzedniej Rady Naczelnej.

W głosowaniu było 17 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

 Polska Partia Socjalistyczna wyraża żal, że nie udało się stworzyć szerokiej koalicji scalającej wszystkie organizacje polskiej lewicy. Wyborcy stoją przed dylematem – na kogo głosować. Obecne wybory zadecydują o pozycji i znaczeniu naszego kraju w Unii Europejskiej.

 22 września 2018 Warszawa

 

Polska Partia Socjalistyczna kieruje wyrazy solidarności i poparcia do pracowników manifestujących z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych. W pełni rozumiemy ich niezadowolenie z polityki państwa w zakresie stosunków pracy, form zatrudnienia, polityki płacowej i rozwiązań emerytalnych.

 

 

Warszawa 26 marca 2018 roku

Pan

Andrzej Duda

Prezydent

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

Szanowny Panie Prezydencie

 

W imieniu władz statutowych Polskiej Partii Socjalistycznej zwracamy się do Pana

o rozważenie możliwości zainicjowania procesu legislacyjnego w oparciu o art. 139 Konstytucji RP celem

przyjęcia ustawy wprowadzającej na określonych warunkach amnestię

dla więźniów osadzonych w polskich zakładach karnych

w związku ze 100 leciem niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

 

Wniosek Polskiej Partii Socjalistycznej wypływa z czysto humanistycznych tradycji i ideologii ruchu socjalizmu polskiego, który zawsze w swej 125 letniej historii opierał się o wartości najwyższe, jak niepodległość oraz niezależność państwa i narodu, sprawiedliwość społeczna i dobro człowieka.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że ogłoszenie amnestii z inicjatywy i pod patronatem Prezydenta RP mogłoby mieć ogromne znaczenie dla spójności państwa i społeczeństwa, potwierdzenia woli reform, w których centralne miejsce odgrywa człowiek.

Widzimy ogłoszenie tego aktu łaski, jako potwierdzenie siły Państwa Polskiego, szczególnie na forum międzynarodowym, w roku obchodów 100 lecia niepodległości.