Stanowisko PPS ws. stosunków państwo-kościół

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 25 stanowi, że 

„1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione. 
2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.
3. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego.
4. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem Katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy.
5.Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami.”

W konstytucji nie tylko brak określenia państwa jako świeckiego, ale w preambule Bóg jest nazwany „źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna”. Kościół rzymskokatolicki zaś, pomimo konstytucyjnej gwarancji równouprawnienia wszystkich Kościołów i innych związków wyznaniowych, jest  uprzywilejowany formalnie (konkordat), jak i w wyniku nadinterpretacji zapisów konstytucyjnych, konkordatowych i ustawowych oraz mentalnego podporządkowania i uległości polityków wobec KrK i duchowieństwa. 

Rzeczypospolita Polska po 1989 r. stała się państwem klerykalnym, w którym występują, między innymi, takie atrybuty jak:

 1. brak neutralności światopoglądowej 
  • w stanowieniu prawa (np. ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, kryminalizacja w Kodeksie Karnym jedynie obrazy uczuć religijnych, brak finansowania zapłodnienia in-vitro ze środków publicznych),
  • w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego (np. uznanie za konstytucyjne umieszczanie oceny z religii na świadectwie szkolnym i jej wliczanie do średniej, uznanie prawa do aborcji z przyczyn anatomopatologicznych za niekonstytucyjne),
 2. bezpośrednie finansowanie instytucji kościelnych i duchowieństwa z budżetu państwa i budżetów samorządowych (np. budowa i utrzymanie Świątyni Opatrzności Bożej, prywatnych uczelni katolickich, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe duchowieństwa z tworzonego ze środków budżetowych tzw. Funduszu Kościelnego),
 3. afirmacja religii przez organy władzy publicznej (np. religijny charakter ceremoniału państwowego, krzyże w instytucjach państwowych, przedszkolach i szkołach),
 4. przejęcie przez państwo niektórych funkcji związków wyznaniowych (np. organizowanie lekcji religii i ocena z religii na świadectwie szkolnym, zatrudnianie 29 tys. Katechetów, wsparcie udzielane kapelanom w służbach mundurowych),
 5. częściowy zanik odrębności organizacyjnej państwa i Kościoła (np. Ordynariat polowy WP w ramach struktur MON)

Polska Partia Socjalistyczna postuluje przywrócenie świeckości Państwu Polskiemu. W tym celu za pierwszoplanowe i najpilniejsze uznajemy:

 1. W zakresie stosunków majątkowych:
  • zaprzestanie finansowania z budżetu kościelnych instytucji oraz duchowieństwa,
  • likwidację przywilejów finansowych Kościoła i duchowieństwa, na początek tych, które wykraczają poza zapisy konkordatowe,
  • likwidację Funduszu Kościelnego,
  • weryfikację wszystkich decyzji Komisji Majątkowej przez niezależny od Kościoła organ i odebranie kościelnym instytucjom majątków przyznanych z naruszeniem prawa,
  • zniesienie zwolnień podatkowych, przyznanych Kościołowi ustawą z 1989r.,
  • wprowadzenie „podatku kościelnego”.
 2. W zakresie światopoglądowo-organizacyjnym konieczne jest wypowiedzenie konkordatu. A dopóki to nie nastąpi:
  • przywrócenie świeckiego charakteru ceremoniałowi państwowemu, siedzibom organów władzy publicznej, przedszkolom i szkołom
  • wyprowadzenie Ordynariatu Polowego WP ze struktur MON,
  • likwidację w Kodeksie Karnym kryminalizacji obrazy uczuć religijnych,
  • usunięcie oceny z religii ze świadectw szkolnych i zaprzestanie ich wliczania do średniej,
  • wprowadzenie powszechnych lekcji etyki, jako alternatywy wobec katechezy.
 3. W zakresie realizacji praw człowieka:
  • wprowadzenie lekcji edukacji seksualnej od pierwszej klasy szkoły podstawowej,
  • powszechną fizyczną i ekonomiczną dostępność środków antykoncepcyjnych,
  • liberalizację ustawy antyaborcyjnej,
  • finansowanie zapłodnienia in-vitro ze środków publicznych,
  • prawne unormowanie związków partnerskich.

Wojciech Konieczny
Przewodniczący Rady Naczelnej
Polskiej Partii Socjalistycznej

(-) Wojciech Konieczny

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry