Uchwała programowa Okręgowej Konferencji Warszawskiej PPS

Członkowie PPS zebrani na Okręgowej Konferencji Warszawskiej PPS stwierdzają co następuje:

 1. Dalszy nieograniczony i stale przyspieszający rozwój świata w neoliberalnym porządku grozi katastrofą dla przyszłych pokoleń i już ogranicza możliwości obecnego pokolenia.
 2. Dominującą rolę odgrywają dwa czynniki:
  1. niepohamowana chęć zysku wielkich korporacji, łamiąca zasady zdrowej ekonomii i prowadzącą do znacznego rozwarstwienia społecznego, powstawania konkurencyjnych i wrogich sobie społeczeństw, a w konsekwencji do gwałtownego wybuchu niezadowolenia społecznego i nieuniknionych zmian społecznych o nieznanym charakterze, 
  2. traktowanie środowiska naturalnego wyłącznie jako źródła bieżących korzyści, a w konsekwencji zmian klimatycznych i zagrożenia egzystencji obecnego i przyszłych pokoleń.
 3. Powoli do rządów i społeczeństw dociera świadomość, że mimo nieuniknionego spowolnienia szybkości rozwoju ekonomicznego konieczne są daleko idące ograniczenia środowiskowe.
 4. Zbyt powoli natomiast narasta świadomość zagrożeń jakie niesie ze sobą kontynuacja neoliberalnych zasad ekonomii i głoszonych przez jej zwolenników oraz sprzymierzonych z nimi skrajnych konserwatystów reakcyjnych zasad społecznych. Społeczeństwo, aby zmienić kurs i rozwijać się w myśl zasad demokracji i humanizmu oraz uniknąć kolejnych nadchodzących wielkich kryzysów ekonomicznych i humanitarnych potrzebuje gruntownej zmiany. Tę zmianę może przynieść ponowny rozkwit ruchu robotniczego oraz socjalistycznego jaki obserwujemy na terenie Europy oraz innych części świata, który będzie dążył do demokratycznego socjalizmu.
 5. Członkowie PPS z okręgu warszawskiego oczekują, że nadchodzący Kongres przedstawi opartą o ocenę bieżącej i przyszłej sytuacji deklarację ideową i realne założenia programowe nowego ładu społecznego, który chcemy stopniowo, ale nieustępliwie budować. 
 6. Oczekujemy, że Polska Partia Socjalistyczna, obecnie najstarsza partia polityczna w Polsce pozostanie wierna swoim ideałom i jednocześnie będzie partią nowoczesną, biorąca czynny udział w bieżącej polityce.
 7. Realizacji powyższych celów mają też służyć działania podejmowane przez Okręg Warszawski. Do najważniejszych zaliczamy:
  1. W zakresie pracy politycznej:
   1. popieranie, uczestnictwo i organizacja protestów, manifestacji i innych wystąpień publicznych w sprawach zgodnych z głoszonymi przez PPS ideami,
   2. przygotowywanie stanowisk partii lub organizacji warszawskiej dotyczących aktualnych wydarzeń politycznych,
   3. poszerzanie wiedzy członków PPS poprzez organizację spotkań i dyskusji z udziałem szerokiego grona członków w sprawach politycznych i ideowych, a także publikacja materiałów służących temu celowi,
   4. udział w tworzeniu lewicowej myśli ideologicznej poprzez współpracę z ośrodkami publicystycznymi i naukowymi (np. Porozumienie Socjalistów) w celu uczestnictwa i współtworzenia konferencji naukowych oraz prowadzenia działalności publicystycznej,
   5. kontynuacja bieżącej współpracy z organizacjami związkowymi, ruchami lokatorskimi, innymi partiami i organizacjami lewicowymi, oraz jej dalsze zacieśnianie i rozwój,
   6. PPS będzie wspierał działalność władz samorządowych M. St. Warszawy, w szczególności w zakresie: 
    • poprawy stanu budynków komunalnych,
    • zapewnienia dobrego funkcjonowania MPWiK,
    • zapewnienia dobrego funkcjonowania komunikacji miejskiej,
    • dbałość o spójność ideową Partii.
  2. W zakresie przygotowań do uczestnictwa w wyborach:
   1. zachęcanie i pomoc członkom partii do szerokiego udziału w organizacjach i inicjatywach lokalnych i promowanie w nich idei socjalistycznych,
   2. szeroki udział w tworzeniu lokalnych i ogólnopolskich programów wyborczych PPS,
   3. aktywne uczestnictwo okręgu w wyborach wszystkich szczebli oraz w miarę możliwości samodzielny udział w wyborach samorządowych.
  3. W zakresie pielęgnowania pamięci historycznej o dorobku PPS i jej działaczy:
   1. szeroki udział w przygotowaniu i obchodach 130. rocznicy powstania PPS
   2. organizacja i udział w uroczystościach związanych z historią PPS i walką o niepodległość oraz obroną praw pracowniczych,
   3. upamiętnienie działaczy PPS poprzez opiekę nad ich grobami, kwiaty na święto zmarłych itp.; celowe byłoby przyjęcie opieki nad poszczególnymi mogiłami i cmentarzami przez poszczególne koła.
   4. przy pomocy nowych towarzyszek i towarzyszy z Koła Parlamentarnego PPS, OKW powinien upomnieć się o odrestaurowanie pomnika upamiętniającego zryw robotniczy z 13 listopada 1904 roku, który odbył się pod przewodnictwem PPS na placu Grzybowskim.
  4. W zakresie spraw organizacyjnych:
   1. rozwój partii z położeniem nacisku na pozyskiwanie członków ideowych i gotowych na aktywne uczestnictwo w działalności Partii,
   2. zapełnienie dzielnic Warszawy, w których nie ma struktur PPS kołami dzielnicowymi,
   3. powstanie większej ilości kół środowiskowych oraz aktywizacja Koła Akademickiego,
   4. skuteczniejsza koordynacja działalności kół na terenie Okręgu przy jednoczesnym zachowaniu ich autonomii, w celu zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych tj. ruchy lokatorskie, pracownicze, sportowe itp.,
   5. zacieśnienie współpracy z Mazowiecką Radą Wojewódzką PPS w celu pomocy w rozwoju i zakładaniu nowych kół PPS na terenie województwa mazowieckiego oraz wspólnej koordynacji ważnych dla PPS świąt i wydarzeń.

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry