Komisja Programowa XLIV Kongresu: „Nasze obietnice na 130-lecie”. Projekt programu PPS

DSCF7258(1)

Komisja Programowa XLIV Kongresu PPS przygotowała projekty dokumentów programowych do informacji i konsultacji ze strukturami Polskiej Partii Socjalistycznej. Poniżej treść projektu programu Partii

W nawiązaniu do naszej historii, które sięga 130 lat, przedstawiamy Deklarację Programową Polskiej Partii Socjalistycznej – obietnicę codziennej walki politycznej na rzecz godnej, równej i demokratycznej Polski. Dokument ten powstał w oparciu o Deklarację Ideową PPS. Stanowi zestaw konkretnych działań społecznych i politycznych dla wprowadzenia socjalizmu. W dążeniu do przedstawionych zmian współpracować będziemy z innymi partiami lewicowymi, mając na uwadze że nasza partia reprezentuje światopogląd socjalistyczny, a nie socjaldemokratyczny.

1. Ustrój

 • Demokracja lokalna. Będziemy szeroko stosować mechanizmy demokracji bezpośredniej jak referenda, wysłuchania publiczne, otwarte spotkania konsultacyjne, konsultacje ze stowarzyszeniami lokalnymi, obywatelskie inicjatywy ustawodawcze. Będziemy sprzyjać powstawaniu stowarzyszeń branzowych i lokalnych.
  Udział mieszkańców w określaniu potrzeb miasta czy gminy nie może ograniczać się do „budżetów partycypacyjnych”, które stanowią bardzo drobny ułamek finansów danej jednostki. Samorządy wyposażone zostaną w prawo kierowania interwencji  do struktur samorządowych wyższego szczebla oraz zgłaszania  inicjatyw legislacyjnych i opiniowania projektów ustaw i rozporządzeń, które mogą ich dotyczyć. Do samorządów przesunięta zostanie większa niż obecnie część dochodów państwa.
 • Uczciwa polityka. Wprowadzimy obowiązki dla radnych dotyczących stałego kontaktu z mieszkańcami. Zaproponujemy tryb odwołania radnego przez wyborców. Konieczne jest daleko idące ograniczenie  dyscypliny partyjnej przy głosowaniach w samorządach.
  Ustanowimy na szczeblu lokalnym społecznych rzeczników praw obywatelskich z zadaniem monitorowania przestrzegania praw obywatelskich i pracowniczych.
 • Apolityczne media publiczne. Państwo nie będzie narzucać linii programowej radiofonii i telewizji publicznej, którą zarządzać będzie Rada wyłoniona przez organizacje i stowarzyszenia twórców i dziennikarzy, z udziałem przedstawicieli społeczeństwa. Oddamy w ręce samorządów media lokalne, łącznie z przejętymi przez spółki Skarbu Państwa. Zlikwidujemy reklamy komercyjne we wszystkich kanałach i rozgłośniach publicznych.
 • Sprawiedliwe sądy. Jesteśmy za większym wpływem społeczeństwa na wymiar sprawiedliwości. Nadamy instytucji ławnika większe znaczenie i kompetencje w sądownictwie powszechnym. Poddamy władzę sądowniczą kontroli społecznej w demokratyczny sposób.
  Rozszerzymy kompetencje organizacji społecznych do przystępowania do spraw sądowych w celu ochrony praw człowieka. Prawo do włączenia się do sprawy będzie przysługiwać m. in. Rzecznikowi Praw Obywatelskich i związkom zawodowym.
 • Koniec z nielegalnym lobbingiem. Uszczelnimy ustawę o działalności lobbingowej, zobowiązując parlamentarzystów do sporządzania publicznych notatek ze spotkań z lobbystami. Firmy lobbingowe będą musiały publikować listy swoich klientów.

2. Gospodarka

 • Koniec z prymatem własności prywatnej. Państwo będzie promować spółdzielczość i aktywnie wspomagać publiczny sektor gospodarki. Przedsiębiorstwa społeczne i publiczne mają dominować w polskiej gospodarce, aby zakończyć raz na zawsze wyzysk pracowników. Państwo zapewni środki na pomoc dla powstających spółdzielni i przekształcania przedsiębiorstw prywatnych w spółki z udziałem akcjonariatu pracowniczego. Forma prawna konwertowanych podmiotów będzie dostosowywana do zmian.
 • Restart spółdzielczości. Napiszemy nową Ustawę o spółdzielczości, aby przywrócić spółdzielniom ich ważną rolę w gospodarce. W spółdzielniach wszyscy będą mieć te same prawa i obowiązki. Poczucie własności i rozwój w spółdzielniach będą opierać się na zaufaniu, wzajemności i poczuciu odpowiedzialności.
 • Kontrola pracownicza. Wprowadzimy akcjonariat pracowniczy do przedsiębiorstw prywatnych. Do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw samorządowych wprowadzimy pracowników, związkowców i przedstawicieli stowarzyszeń branżowych.
 • Stopniowe uspołecznienie. Wszelkie dofinansowanie inwestycji podmiotów prywatnych przez państwo będzie wiązać się z częściowym przejęciem ich udziałów, zapewniając pracownikom współudział w podejmowaniu decyzji i udział w zyskach.
 • Pieniądz służy człowiekowi. Pieniądz jest dobrem publicznym i środkiem wymiany wartości. Będziemy przywracać rola pieniądza jako środka ułatwiającego obrót gospodarczy, którego wartość powiązana będzie z realną wartością towarów i usług. Zapobiegniemy podstawowemu źródłu kryzysów finansowych w kapitalizmie neoliberalnym: spekulacji giełdowej, lichwie i obrotowi wirtualnymi towarami pieniężnymi.
 • Inwestycje naprawdę publiczne. Inwestycje inicjowane przez państwo będą obsługiwane przez Państwowe Agencje z wykorzystaniem kapitału państwowych banków inwestycyjnych, poddanych szerokiej kontroli społecznej i wyłączonych z gry rynkowej pieniądzem.
 • Państwo jako regulator rozwoju gospodarki. Powołamy instytucję badawczą monitorującą obrót gospodarczy i tworzącą długoterminowe prognozy jego rozwoju.
 • Prawo do pracy. Państwo zagwarantuje możliwość pozyskania zatrudnienia każdemu obywatelowi poprzez doraźne i elastyczne programy publiczne. W ten sposób wyeliminujemy bezrobocie, zjawisko szczególnie dotkliwe dla osób wstępujących na rynek pracy oraz tych, którzy czasowo utracili pracę w wyniku zmian strukturalnych w gospodarce lub na skutek zdarzeń losowych.

3. Prawa pracownicze

 • Nowe prawo pracy. Obecny Kodeks pracy nie gwarantuje pracownikowi pełni praw, a wiele form zastraszenia i ucisku nadal pozostaje w rękach pracodawcy. Skończymy z tym. Stworzymy nowy Kodeks pracy, który będzie stanowić broń w rękach pracownic i pracowników, którzy dostrzegają łamanie przepisów w swoim  zakładzie.
 • Koniec z kominem płacowym. Szeregowi pracownicy w Polsce harują na dobrobyt kadry kierowniczej. Spłaszczymy różnice zarobkowe w przedsiębiorstwach prywatnych i publicznych. Ograniczymy maksymalną płacę w zakładach pracy do kilkukrotności najniższej płacy.
 • Lepsza płaca, lepsza praca. Świadomy i zadowolony pracownik, wykazujący swoją inicjatywę to istotny czynnik rozwoju przedsiębiorstw. Dlatego we współpracy ze związkami zawodowymi będziemy rewaloryzować co roku płacę minimalną tak, aby odpowiadała faktycznym potrzebom pracujących Polek i Polaków oraz ich rodzin. Płace w przedsiębiorstwach będą regulować układy zbiorowe podpisywane na linii pracownicy-związek-pracodawca.
 • Krótszy czas pracy. Obecnie w Polsce mamy oficjalnie ośmiogodzinny dzień pracy. Rzeczywistość jest inna — wiele pracowników i pracownic jest zmuszone pracować więcej. Dlatego nie wystarczy skrócić czas pracy. Musimy najpierw dopilnować, żeby pracodawcy przestrzegali prawa a pracownicy mieli zagwarantowany odpoczynek. Wtedy skrócimy czas pracy co najmniej do sześciu godzin dziennie przy zachowaniu wynagrodzeń.
 • Demokracja w miejscu pracy. Wprowadzimy obowiązek tworzenia Rad Pracowniczych we wszystkich przedsiębiorstwach powyżej 50 pracowników, również w firmach należących do obcego kapitału.
 • Ograniczone zaufanie do kapitalistów. Zadbamy, aby w przedsiębiorstwach prywatnych nie dochodziło do wyzysku pracowników i do działań gospodarczych szkodliwych dla finansów państwa. Pracownicy będą mogli mianować swojego zakładowego inspektora pracy, który będzie kontrolował przestrzeganie prawa pracy i BHP przez pracodawcę.
 • Rzecznik Praw Pracowniczych. Powołamy Rzecznika Praw Pracowniczych jako organ konstytucyjny na równi z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Osoba pełniąca funkcję RPP będzie dysponować  prawem żądania wyjaśnień od pracodawców i urzędów państwowych, występowania pomocniczego przed Sądem Pracy i inicjatywą legislacyjną. Będzie współpracować i oceniać działania  Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Zwiększenie kompetencji Inspekcji Pracy. Nadamy PIP kompetencje ustalenia stosunku pracy poprzez decyzję administracyjną. Będziemy popierać kandydatów o jednoznacznie propracowniczych poglądach na Głównych Inspektorów Pracy.
 • Silne związki zawodowe. Wprowadzimy możliwość odliczenia składek związkowych od podatku w corocznym zeznaniu PIT. Poszerzymy zakres organizacji, którym można przekazać 1% podatku dochodowego, o związki zawodowe.
 • Godne życie dla pracowników platform cyfrowych. Wprowadzimy wymóg zatrudniania w oparciu o umowę o pracę dla kierowców, kurierów itd., świadczących usługi poprzez aplikacje i strony internetowe m. in. Uber, Bolt i Pyszne.pl.

4. Ekologia

 • Czerwona kartka od Planety dla gospodarki rynkowej. Jedynym ratunkiem dla Ziemi jest obecnie odejście od kapitalizmu, który nie zdał egzaminu w zaspokajaniu ludzkich potrzeb. Gospodarka rynkowa całkowicie ignoruje potrzeby, których nie da się przełożyć na język pieniędzy. Z tego też powodu wciąż uporczywie tkwimy przy silnikach benzynowych i diesla. W oparciu o energię elektryczną pozyskiwaną ze źródeł ekologicznych będziemy promować rozwój napędu elektrycznego w pojazdach. Alternatywna przyszłość widzimy w rozwoju napędu wodorowego. System motywowany potrzebami społecznymi zamiast prywatnym zyskiem jest zatem bezwzględną koniecznością, jeżeli chcemy pozostawić przyszłym pokoleniom coś więcej niż zdewastowaną planetę i brak perspektyw na lepszą przyszłość. 
 • Propracownicza zielona rewolucja. Przebudujemy polską sieć energetyczną od podstaw, dbając o najważniejszy jej element — pracowników. Redukcja emisji gazów cieplarnianych może mieć miejsce tylko z zachowaniem szacunku dla pracowników w sektorze energetycznym. Jeśli chcemy odejść od węgla, ropy i gazu jako gospodarka, musimy najpierw zapewnić nową, równie płatną pracę każdemu pracownikowi sektora wydobywczo-energetycznego, z bezpłatnym przekwalifikowaniem.
 • Radykalna termomodernizacja. Podstawowym celem klimatycznym Polski musi być ograniczenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej przez budynki. Przeprowadzimy szeroki program termomodernizacji i dostosowania istniejących budynków jedno- i wielorodzinnych do wymagań zeroemisyjnych.
 • Spółdzielczość energetyczna napędzi eko-rewolucję. Będziemy popierać i promować i rozwój spółdzielczości prosumentów energii.

5. Społeczeństwo

 • Polska solidarna. Polskie społeczeństwo ma zapisane w swoich tradycjach szlachetne wartości solidarności, wielokulturowości i życzliwości. W imię demokracji nie pozwolimy na to, by skrajnie prawicowy jad i faszyzm zatruwał serca Polek i Polaków. Polska Partia Socjalistyczna dąży do Polski będącej Ojczyzną dla wszystkich, do Polski, która jest krajem gdzie każdy może czuć się bezpiecznie, do Polski, która szanuje ludzi niezależnie od płci, orientacji seksualnej, pochodzenia bądź wyznania lub jego braku.
 • Wolność i równouprawnienie kobiet szczególnym priorytetem. Kobieta nie jest, jak głoszą fundamentaliści katoliccy, “stworzona by towarzyszyć mężczyźnie”. Kobietom potrzebne są niezależność ekonomiczna i proporcjonalna reprezentacja polityczna. Nie dopuścimy do ograniczania praw kobiet do dysponowania własnym ciałem i intelektem.
 • Równość płac konieczna dla równości płci. Prawdziwa równość płciowa w Polsce wymaga równości płac kobiet i mężczyzn. Obecnie kobiety zarabiają średnio 8,5 proc. mniej niż mężczyźni za tę samą pracę. Dlatego doprowadzimy do jak najszybszego wyrównania luki płacowej.
 • Koniec z przywilejami kleru. Realnie oddzielimy kościół od państwa zaprzestając finansowania jakiejkolwiek instytucji religijnej z budżetu państwa. Wypowiemy konkordat. Usuniemy symbole religijne z budynków publicznych i wycofamy religię ze szkół. Zlikwidujemy Fundusz Kościelny i przeznaczymy jego środki m.in. na wypłatę odszkodowań ofiarom pedofilii.
 • Urzędy przyjazne i neutralne. Zapewnimy faktyczną neutralność światopoglądową urzędom publicznym. Podniesiemy pensje pracownikom sektora publicznego i zapewnimy im wyższy standard pracy oraz odpowiednie szkolenia.
 • Polska przyjazna dla wszystkich. Rozszerzymy art. 256 Kodeksu karnego tak, żeby karane było nawoływanie do nienawiści na tle orientacji seksualnej, tożsamości płciowej oraz ze względu na ubóstwo.
 • Równość małżeńska. Wszyscy zasługują na szczęście: dlatego rozszerzymy instytucję małżeństwa dla par jednopłciowych.

6. Edukacja

Rozwój cywilizacyjny ostatnich dziesięcioleci stwarza nowe możliwości, ale także nowe problemy i wyzwania. Aby w tym rozwoju uczestniczyć i z niego korzystać, konieczny jest priorytet dla powszechnej edukacji, badań naukowych i działań  kulturotwórczych.

Traktując edukację jako zintegrowany system nauczania od przedszkola do ukończenia studiów, opracowaliśmy edukacyjny program narodowy ponad podziałami społecznymi.

 • Odbudowa polskiego szkolnictwa (model fiński w edukacji). Przywrócimy i rozwiniemy formy pracy grupowej i współdziałania uczniów w środowisku. Wielkość klas nie będzie mogła przekroczyć 20 uczniów.
 • Spełniony nauczyciel to dobry nauczyciel. Przywrócimy nauczycielom radość z wykonywania zawodu, podwyższając pensje i dając narzędzia nowoczesnej pracy w klasie: pomoce naukowe i sprzęt komputerowy.
 • Przedszkola i żłobki dla każdego dziecka. Odbudujemy polskie publiczne żłobki i przedszkola, tak aby każda rodzina miała wybór darmowej opieki i edukacji dla swojego dziecka.
 • Koniec z wyzyskiem uczniów szkół branżowych i studentów. Uczniowie “zawodówek” i szkół branżowych II stopnia pracują za grosze albo za darmo w ramach praktyk zawodowych. To samo dotyczy niektórych studentów na praktykach. Nigdy więcej. Uczniom i studentom przygotowującym się do zawodu będzie przysługiwać umowa o pracę i krajowa pensja minimalna.
 • Edukacja jako narzędzie zwalczania nierówności. Podział na szkoły prywatne i państwowe zakłóca jednolitość poziomu edukacji i sprzyja selekcjonowaniu i pozycjonowania młodzieży w społecznej strukturze. Zapewnimy jednolity poziom nauczania poprzez zlikwidowanie przywilejów dla szkolnictwa prywatnego i zmianę polityki finansowania szkół.
  Rozwiniemy Fundusz Stypendialny, który zapewni możliwość kontynuowania nauki również młodzieży ze środowisk najuboższych.
 • Należy uczyć rozwiązywać problemy, a nie zapamiętywania faktów i formułek. Jakość kształcenia nie polega na anachronicznym kształtowaniu postaw pseudo-patriotycznych i zasad religijnych. W nauczaniu przedmiotów społecznych (np. historii) będziemy kłaść nacisk na umiejętność oceny zjawisk w ich kontekście historycznym, a nie zapamiętywanie dat i nazwisk, dobranych najczęściej pod kątem indoktrynacji politycznej (w tym religijnej).
  W naukach ścisłych i przyrodniczych będziemy kłaść nacisk na zrozumienie realnych zjawisk i przygotowanie do życia w zmieniającym się świecie, w którym technika zastępuje wysiłek ludzki, a  człowiek musi zapewnić jej wykorzystanie zgodnie z potrzebami swoimi i otaczającego go środowiska.
 • Darmowe posiłki w każdej szkole. Od żłobka po liceum — zapewnimy darmowe i zdrowe posiłki naszym uczniom. Będą one przyrządzane przez personel zatrudniony na umowę o pracę.
 • Zdrowie ucznia priorytetem. Przywrócimy w szkołach darmową podstawową opiekę medyczną i stomatologiczną. W każdej szkole zapewniony będzie łatwy dostęp do psychologa o odpowiednim przeszkoleniu terapeutycznym.
 • Darmowe zajęcia dodatkowe. Wszystkie dzieci powinny mieć równe szanse na rozwój swoich zainteresowań i talentów. Stworzymy publiczny program darmowych zajęć pozaszkolnych, aby każde dziecko w Polsce było szczęśliwe.
 • Uniwersytety nie tylko dla bogatych. Zbudujemy nowe domy studenta o wyższym standardzie, dostępne dla mniej majętnych studentów.
 • Fundusze dla badaczy. Silne społeczeństwo to społeczeństwo oparte na wiedzy z rozwiniętymi badaniami naukowymi. Zagwarantujemy finansowanie badań naukowych w postaci stałego udziału w PKB i odbudujemy strukturę Polskiej Akademii Nauk.

7. Zdrowie

 • 10% PKB na zdrowie. Zwiększymy budżet publicznej opieki zdrowotnej do 10% rocznego PKB. To pozwoli: uzdrowić polskie przychodnie i szpitale, stworzyć programy profilaktyczne z prawdziwego zdarzenia, podwyższyć pensje i wykształcić nowe pokolenia pracowników medycznych.
 • Uzdrowienie uzdrowicieli. Żeby uratować powszechną opiekę zdrowotną w Polsce, trzeba działać szybko. Potrzebne jest natychmiastowe oddłużenie szpitali. Drugim priorytetem jest przyjęcie we współpracy ze związkami zawodowymi ogólnopolskiego układu zbiorowego regulującego płace dla pracowników ochrony zdrowia.
 • Publiczna opieka zdrowotna priorytetem. Zatrzymamy postępującą prywatyzację polskiego systemu opieki zdrowotnej. Zahamujemy likwidację szpitali i przychodni zdrowia, a w razie potrzeby przystąpimy do ich renacjonalizacji, tak aby podstawowy system lecznictwa zamkniętego i otwartego działającego na potrzeby opieki społecznej pozostał w sektorze publicznym. Promować będziemy Spóldzielnie lekarskie, jako alternatywą do prywatnych przychodni.
 • Stomatologia Przywrócimy  szeroką mozliwość korzystania z publicznej opieki dentystycznej w dużo szerszym niż obecnie zakresie. Zdrowie i komfort obywateli w dużej mierze zalezy tez od zdrowego i pełnego uzębienia. Przekazanie stomatologii głównie do klinik prywatnych, spowodowało, że stan uzębienia naszych obywateli nie odpowiada standartom europejskim.
 • Prawo do świadomego macierzyństwa. Aborcja to nie problem światopoglądowy, a kwestia zdrowia. Opowiadamy się za prawem kobiet do wyboru dotyczącego  przerwania lub kontynuowaniu ciąży do 12 tygodnia. Bestialstwem jest kazać rodzić dzieci, które skazane są na śmierć niedługo po narodzinach w męczarniach, wyłącznie ku uciesze osób mylnie tylko nazywających się „obrońcami życia”. Niezależnie od przesłanek lub ich braku, kobieta ma prawo zadecydować czy urodzi dziecko. Przywołujemy odezwę naszych Towarzyszek opublikowaną w „Głosie Kobiet”, piśmie PPS, w 1933 roku: „Stwórzcie takie warunki życia, w których każda kobieta mogłaby z radością urodzić i wychować swoje dziecko. Jeśli tego nie potraficie, milczcie!”
 • Zainwestujemy w profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób. Polki i Polacy zasługują na długie i szczęśliwe życie.

8. Mieszkalnictwo

 • Program budowy mieszkań publicznych gwarantem rozwoju. Polek i Polaków nie stać na wynajem mieszkania, a ceny najmu dalej szybują w górę. Państwo i samorząd wreszcie zaczną prowadzić odważną politykę mieszkaniową. Hasła takie jak “tanie mieszkania na wynajem” nie wystarczą. Będziemy budować w odpowiedniej do potrzeb mieszkania  komunalne dostępne dla większości Polek i Polaków, również poza wielkimi miastami.
 • Koniec eksmisji na bruk. Wiemy, że problemów mieszkalnictwa w Polsce nie da się załatwić podczas jednej kadencji. Zmienimy prawo lokatorskie i zatrzymamy eksmisje na bruk. Każdej osobie, która z powodu niskich dochodów straciła mieszkanie na rynku prywatnym, powinno przysługiwać mieszkanie komunalne w preferencyjnej cenie.
 • Fundusz remontowy mieszkań komunalnych i socjalnych. Stworzymy specjalny Fundusz Remontowy. Celem jego jest przywrócenie odpowiednieg stanu mieszkań komunalnych i socjalnych, które na skutek zaniedbań władz państwowych i komunalnych są w złym stanie. Szczególny nacisk położymy na zasób mieszkaniowy w małych miastach i ośrodkach wiejskich.
 • Spółdzielnie mieszkaniowe kluczem do rozwoju mieszkalnictwa. Poprawa sytuacji mieszkaniowej w Polsce wymaga zmian w prawie spółdzielczym i powrotu (z koniecznymi zmianami) do roli, jaka odgrywały one przed wojną i w sposób ułomny w okresie PRL. Samorząd Spółdzielczy powinien zagwarantować bezpośredni nadzór nad prawidłowym działaniem programu. Stworzymy program budowy mieszkań przez spółdzielnie budowlane tworzone przez osoby zainteresowane  współudziałem w budowie własnych mieszkań. Taka forma budownictwa będzie w pierwszym rzędzie uzyskiwać wsparcie państwowe i samorządowe.
 • Stop wykupowi mieszkań przez korporacje. Zapobiegniemy wykupowi mieszkań w celach komercyjnego wynajmu przez wielkie korporacje mieszkaniowe i ustawowo ograniczymy ich zyski. W 2021 roku, berlińczycy w przełomowym referendum zażądali wywłaszczenia korporacji mieszkaniowych. Dzięki wysiłkowi berlińskich socjalistów, nowy rząd Niemiec ma w swoim programie ustawowe ograniczenie zysków z biznesu mieszkaniowego. Przewidujemy ustalenie górnych stawek wynajmu i określenie minimalnego czasu wynajmu, a także ulgi podatkowe dla umów wynajmu na długi okres.
 • Mieszkanie lekiem na bezdomność. Zakończymy zjawisko bezdomności w Polsce, zapewniając mieszkanie publiczne każdej potrzebującej osobie. Tym samym wypełnimy wreszcie zapisy obowiązującej Konstytucji RP, deklarującej że “władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności”.

9. Polska cyfrowa

 • Publiczne usługi telekomunikacyjne. Zapewnimy każdemu obywatelowi i obywatelce dostęp do internetu światłowodowego poprzez publicznego dostawcę lub tworzenie spółdzielni konsumenckich. Nie ma znaczenia, czy mieszkasz w wielkim mieście czy na wsi — prawo dostępu do informacji to prawo człowieka.
 • Spółdzielczość cyfrowa dla demokratyzacji internetu. Komputery i urządzenia mobilne stają się dziś podstawą interakcji obywatela z państwem. Utworzymy publiczną przestrzeń wymiany myśli pozbawioną reklam i szkodliwych algorytmów. Prawdziwe media społecznościowe należą do obywateli, a nie zagranicznych oligarchów.

10. Rolnictwo

 • Koniec z zagranicznym wykupem. Polskie rolnictwo jest zagrożone wykupem przez zagraniczne i rodzime koncerny. Nasi rolnicy coraz częściej pracują na wydzierżawionej ziemi swoich rodziców i dziadków, którą musieli sprzedać. Oddamy ziemię wykupioną przez wielkie koncerny w ręce rolników.
 • Spółdzielczość rolna odpowiedzią na wielki kapitał. Jedynym rodzajem pozytywnej konsolidacji rolnej jest spółdzielnia rolna — dobrowolne stowarzyszenie wytwórców i/lub przetwórców, którzy decydują się na współpracę, wspólne kupno maszyn i podejmowanie inwestycji. Będziemy wspierać powstawanie takich spółdzielni poprzez dotacje, a także tworząc na terenie całego kraju Inkubatory spółdzielczości.
 • Bezpieczeństwo żywnościowe dla Polek i Polaków. Niektóre warzywa i owoce rosnące w Polsce stają się luksusem dla mniej majętnych. Tak nie może być. Każdy obywatel naszego kraju będzie mieć dostęp do szerokiej gamy przystępnej cenowo żywności przez cały rok. System tanich ubezpieczeń od klęsk żywiołowych i odpowiednia pojemność strategicznych magazynów żywności stworzy bezpieczeństwo żywnościowe dla rolników i konsumentów, ograniczając wahania cen związane z klimatem i perturbacjami na rynkach światowych.
 • Produkcja lokalna priorytetem. Wprowadzimy wymóg procentowy ilości produktów lokalnych w sklepach wielkopowierzchniowych.
 • Od pola do stołu. Wesprzemy spółdzielnie rolne w sprzedawaniu własnych produktów. Priorytetowo udostępnimy lokale i nieruchomości komunalne oraz państwowe na spółdzielcze sklepy spożywcze.

11. Transport

 • Powrót do świetności PKP. Przywrócimy Polskim Kolejom Państwowym misję dostarczania usług transportowych do wszystkich obywateli. Koniec skupiania się wyłącznie na połączeniach pomiędzy wielkimi miastami — czas odbudować sieć trakcyjną kolei i przywrócić pasażerski ruch kolejowy do Polski powiatowej.
  Wprowadzimy połączenia nocne z wagonami sypialnymi na trasach krajowych i międzynarodowych, które będą stopniowo zastępować transport lotniczy.
 • Regionalna rewolucja. Tam, gdzie można dojechać pociągiem poniżej czterech godzin, zlikwidujemy krajowe połączenia lotnicze.
 • Publiczna alternatywa na drogach. Państwowa Komunikacja Samochodowa stanie się znowu jednolitym przedsiębiorstwem zrzeszającym lokalnych przewoźników samorządowych i publicznych. Przywrócimy regularne połączenia lokalne, które do 1989 roku zapewniały milionom Polek i Polaków dojazd do pracy i miejsc rekreacji. PKS będzie zajmował się również wynajmem krótkoterminowym samochodów w miastach (carsharing).

12. Pomoc społeczna

 • Zasiłki nie tylko dla najbiedniejszych. W Polsce kryteria dochodowe uprawniające do uzyskania “zasiłków rodzinnych” są niezmiernie niskie, przez co przysługują tylko rodzinom w najgorszych sytuacjach majątkowych. Zmienimy to! Pomoc społeczna będzie przysługiwać wszystkim potrzebującym, nie tylko rodzinom przymierającym głodem.
 • Pełnia życia dla Osób z Niepełnosprawnościami. Stworzymy system pomocy dla rodzin i osób wspomagających osoby niepełnosprawne, m.in. porzez bezpłatny dostęp do usług rehabilitacyjnych i opiekunów wspomagajacych dostęp dla tych osób do usług zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalnych. Stworzymy możliwości uzyskania pracy chronionej dla osób z niepełnosprawnościami, jako element rehabilitacji i polepszenia jakości zycia.
 • Zniesiemy kryterium uprawniające do pobierania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

13. Polityka europejska i zagraniczna

 • Prawo międzynarodowe w służbie pokoju. Pragnieniem socjalistów jest ustanowienie międzynarodowego systemu bezpieczeństwa opartego na współpracy, zgodnego z prawem międzynarodowym i zasadami zreformowanego i demokratycznego systemu ONZ. Stanowczo sprzeciwiamy się rosnącej militaryzacji w stosunkach zewnętrznych oraz walczymy o pokojową rolę Europy w świecie.
 • Za lewicową reformą Unii Europejskiej. Chcemy uwolnienia polityki Unii Europejskiej i rządów poszczególnych krajów z ucisku rynków finansowych. Zamieńmy logikę wypracowywania zysku na logikę rozwoju społecznego opartego na sprawiedliwości społecznej i trwałych działaniach proekologicznych.
  Będziemy aktywnie działać na rzecz demokratyzacji Unii Europejskiej oraz wprowadzenia w Parlamencie i Komisji Europejskiej mechanizmów demokracji pracowniczej. W tym celu będziemy współpracować z lewicowymi frakcjami w Parlamencie Europejskim dla stworzenia Europy opartej na zasadach socjalnych, w zgodzie z ekologią i żyjącą w pokoju.
 • “Tak” dla pokoju światowego, “nie” dla interwencji zbrojnych. Polska powinna angażować się w obronę i budowę infrastruktury pokoju i porozumienia międzynarodowego, a nie wojny. Wojna niweczy zasady współżycia społecznego i nie może być narzędziem wprowadzania demokracji. Nie przyczynia się ona do wzrostu zamożności biednych społeczeństw, bogacą się tylko wasalni władcy tych krajów, a przede wszystkim międzynarodowe koncerny.

Dowiedz się więcej o PPS

Walczymy o lepszą Polskę dla nas wszystkich

Przewiń do góry