Uchwały RN PPS z 15 czerwca 2019 r.

 1. Marek Jabłoński został wybrany członkiem Komisji Programowej.

W głosowaniu było 17 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

 1. Sekretarz Rady Naczelnej sporządza protokół i przesyła go do Przewodniczącego Rady Naczelnej w terminie 2 tygodni a po aprobacie rozsyła członkom Rady Naczelnej. Członkowie Rady Naczelnej mają 2 tygodnie na zgłaszanie uwag. Uwagi do protokołu będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu Rady Naczelnej. Protokół będzie przyjmowany w głosowaniu na kolejnym posiedzeniu Rady Naczelnej.
 2. sowaniu tajnym było 17 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt nie oddał głosu nieważnego.
 3. Przyjęto protokół z poprzedniej Rady Naczelnej.

W głosowaniu było 17 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

 1. OKW Warszawa zgłosi do wojewody wolę organizacji zgromadzenia cyklicznego w dniu 1 maja.

W głosowaniu było 17 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

 1. Przeprowadzono długą dyskusję na temat wyborów do sejmu i senatu. Za zamknięciem listy mówców było 16 głosów za, nikt nie był przeciwny, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
 2. Rada naczelna upoważnia Prezydium Rady naczelnej do podjęcia rozmów koalicyjnych.

W głosowaniu było 17 głosów za, nikt nie był przeciwny, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

 1. Rada Naczelna określiła liczebność Sztabu Wyborczego na 5 osób – przez aklamację.
 2. Do Sztabu Wyborczego powołano:

Małgorzata Białek, Mirosław Nizielski, Cezary Żurawski, Marcin Klos i Marek Jabłoński.

W głosowaniu było 16 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

 1. Przed wyborami zostanie powołany krajowy Komitet Wyborczy Polskiej Partii Socjalistycznej.

W głosowaniu było 13 głosów za, 3 głosy przeciwne, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

 1. Rada Naczelna cofa wszelkie dotychczasowe upoważnienia do reprezentowania PPS w Porozumieniu Socjalistów i upoważnia Mirosława Nizielskiego do reprezentowania PPS w Porozumieniu Socjalistów.

W głosowaniu było 17 głosów za, nikt nie był przeciwny, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

 1. Rada Naczelna warunkowo przyjęła 3 stanowiska: Neoliberalizm na śmietnik historii, O stabilizację prawną i ochronę ogródków działkowych i Spółdzielczość bliska ideom socjalistów oraz wyznaczyła termin 2 tygodni na pisemne zgłaszanie uwag do Rafała Zieleniewskiego. Jeżeli nikt nie zgłosi uwag to stanowiska uważa się za przyjęte.

W głosowaniu było 16 głosów za, nikt nie był przeciwny, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

 1. W związku z koniecznością wypełniania sprawozdania z działalności partii politycznych SOF-3 do Głównego Urzędu Statystycznego, Rada Naczelna PPS podejmuje uchwałę o obowiązku sprawozdawczym Rad Wojewódzkich PPS. Wypełnione druku należy przesyłać do Sekretarza Centralnego Komitetu Wykonawczego w terminie miesiąca po upływie każdego półrocza.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia a pierwsze sprawozdanie należy przesłać w terminie do 31 lipca 2019 roku.

W głosowaniu było 17 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry