Uchwała XLII Kongresu ws. celów i zadań politycznych PPS na lata 2016-2018

Warszawa, 5 grudnia 2015 roku

Polska Partia Socjalistyczna i jej członkowie powinni wyciągnąć wnioski z przebiegu kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu w 2015 roku i z przyczyn porażki lewicy w tych wyborach.

Za podstawowe przyczyny porażki należy uznać:

  • brak jasnego określenia środowiska wyborców i przekazu ideowego Zjednoczonej Lewicy adresowanego do tych wyborców. Tezy programowe stanowiły zlepek haseł adresowanych do różnych środowisk i nie dawały jasnego przekazu ideowego. Partie, które miały taki przekaz ( często bardzo uproszczony i daleki a wręcz wrogi dla socjalistów) wypadły znacznie lepiej w wyborach;
  • nie uwzględnienie w propagandzie wyborczej faktu, że młodzież z powodu 25 lat indoktrynacji w szkołach i środkach masowego przekazu w duchu neoliberalnym, skrajnie narodowym i katolickim nie rozumie często przyczyn niekorzystnych dla niej zjawisk i potrzeby koniecznych zmian;
  • skupienie się prawie wyłącznie na potrzebach ludzi młodych i pominięcie w propagandzie wyborczej oczekiwań pokolenia wyrosłego w PRL, które dostrzega, że okres ten to nie była pusta dziura w historii;
  • zbyt późne przystąpienie do tworzenia porozumienia partii lewicowych, dalece nadmierna dominacja w tym porozumieniu Twojego Ruchu i SLD i kompletne pomijanie w przekazie medialnym pewnej różnorodności ideowej partii tworzących Zjednoczoną Lewicę (przez analogię: najbardziej podobają się bukiety złożone z różnych kwiatów, tworzące jednak harmonijną całość”),
  • przepychanki wokół kolejności na listach, desygnowanie zbyt wielu „wyświechtanych” twarzy, przewaga na tych listach ludzi kojarzonych z lewicą światopoglądową w stosunku do osób stanowiących lewicę społeczną.

Lewica jako siła społeczna i polityczna została zmarginalizowana. Zagrożenie dla idei demokratycznych, dla solidarności między ludźmi i pokoleniami stało się bardzo realne. Skrajna prawica znajduje posłuch u ludzi zdesperowanych i pozbawionych prawa decydowania o swoim losie.

Lewica musi przedstawić alternatywę dla obowiązującego neoliberalnego kapitalizmu i mocno uproszczonego pojęcia patriotyzmu i zaproponować swoja wizję Polski i Świata.

2

Polsce potrzebne jest porozumienie lewicy. Porozumienie takie oparte musi być na porozumieniu programowym powstałym w wyniku wspólnych, autentycznych dyskusji przedstawicieli środowisk lewicowych. Należy jasno określić negatywne zjawiska w gospodarce i życiu społecznym, definiować zagrożenia z tego tytułu dla grup społecznych i wskazywać w jakim kierunku powinny być dokonywane zmiany. Należy w każdym przypadku określić cele w perspektywie pokolenia jak i w perspektywie bieżącej. Należy budować więzi społeczne i sojusz pokoleń.

Zadaniem sygnatariuszy tego porozumienia będzie uświadamianie społeczeństwu w jak brutalnej i niesprawiedliwej rzeczywistości żyjemy i przekonać go, że upragnione przez nie zmiany systemowe, to te, zawarte w programie lewicy.
Polska Partia Socjalistyczna zawsze była partia ideową i posiada jasne i całościowe programy polityczne, stąd jej uprawnienie do zainicjowania dyskusji nad porozumieniem programowym, nie roszcząc pretensji do dominacji, która jest niezdrowa w każdej dyskusji politycznej.

Jednocześnie nie możemy zapominać o swoim programie, który należy aktualizować i wzbogacać na bieżąco.
Każdy członek PPS i jej struktury formalne powinny poszukiwać możliwości przekazu do różnych środowisk informacji i wyjaśnień podłoża i szkodliwości wielu zjawisk ekonomicznych i społecznych związanych z kapitalizmem, a zwłaszcza neoliberalizmem. Należy pamiętać, że swoje sukcesy w przeszłości PPS opierał o działania edukacyjne i wychowawcze (TUR, Spółdzielczość, Robotnicze Kluby Sportowe). Szczególnie istotne jest docieranie do środowisk akademickich, zwłaszcza młodej kadry naukowej, która często podlega niedostatkowi ekonomicznemu, a także do środowisk nauczycielskich.
Takie działania będą stanowiły również bazę do rozwoju liczebnego PPS.

Wszelkie działania polityczne muszą opierać się na jedności wszystkich członków PPS, wykorzystaniu zarówno doświadczenia i wiedzy wieloletnich członków, jak i zapału i chęci działania młodszych członków. Wszelkie spory personalne i nadmierne ambicje osobiste osłabiają nasze możliwości działania.

PPS potwierdzi swoją siłę i będzie się rozwijać jeśli zachowa jedność i potwierdzi swój autorytet jako partia ideowa, wyrażająca potrzeby i dążenia społeczne do sprawiedliwego świata. Możliwość naszego działania wielokrotnie wzrośnie, gdy uda się programowo zjednoczyć lewicę i wypracować formy wspólnego działania.

Zjednoczmy się wokół realizacji tych zadań.

Zadania polityczne i organizacyjne PPS na lata 2016 – 2018

Wybory samorządowe w 2014 roku ukazały wszystkie cechy i marności naszej „sceny politycznej”. Nie ma liczących się partii politycznych walczących o cele ideowe i programowe. Są tylko partie wyborcze. Wszystkie te partie popierają lub akceptują neoliberalny kapitalizm.

3

Partie określające się jako lewicowe nie poszły do wyborów jako reprezentanci interesów klasy pracującej.
Lewica jako siła społeczna i polityczna jest zmarginalizowana. W Polsce, podobnie jak w całej Europie socjaldemokraci zdradzili interesy klasy pracującej i nie występują przeciw neoliberalnemu kapitalizmowi.

W wyborach samorządowych uczestniczyła mniejszość społeczeństwa. Większość pozostała w domach, bo nie wierzy w możliwość dokonania zmian w Polsce, gdzie życie polityczne podporządkowane jest interesom oligarchii międzynarodowego kapitału.

Podobna sytuacja była w wyborach do Sejmu i Senatu jakie odbyły się w 2015 roku.
Lewica to siły społeczne i polityczne, które walczą o wolność, równość i sprawiedliwość społeczną. Dążą do zmian społecznych, politycznych i ekonomicznych w interesie klasy pracującej. Takiej liczącej się lewicy w Polsce nie ma. Trzeba ją zbudować. To jest sprawa najważniejsza.

Przez cały okres swego istnienia PPS walczy o zmianę istniejącego systemu społeczno-politycznego, walczy o socjalistyczną Polskę. W najbliższych latach będziemy kontynuować realizację zadań politycznych i organizacyjnych przyjętych w naszych dokumentach programowych. Nie straciły one swej aktualności ideowej i politycznej. Dotyczy to także działań podejmowanych dla rozwoju Naszej Partii.

Świat zachodni jest w kryzysie wywołanym kryzysem systemu kapitalistycznego. Upadły prawdy, na których opiera się kapitalistyczna ekonomia. Krytyka neoliberalnej rzeczywistości jest już powszechna. Polska transformacja została przeprowadzona pod kątem indywidualnego sukcesu. Ten sukces odniosło kilka tysięcy ludzi kosztem pozbawienia warunków do godnej egzystencji kilku milionów ludzi.

Zaostrza się walka klasowa pomiędzy klasą pracującą, a klasą posiadającą. Niestety siły lewicy są rozproszone, a społeczeństwo jest zatomizowane.

Rośnie zagrożenie dla idei demokratycznych, dla solidarności miedzy ludźmi, którzy walczą o swoje prawa. Uaktywnia się skrajna prawica i znajduje posłuch u ludzi zdesperowanych i pozbawionych prawa do decydowania o swoim losie.
Lewica musi przedstawić alternatywę dla obowiązującego neoliberalnego kapitalizmu i proponować ją społeczeństwu.
W najbliższych latach powinniśmy skupić się na następujących sprawach:

4
I. Zadania ideowe i polityczne

Polska Partia Socjalistyczna powinna aktywnie uczestniczyć w budowie wspólnej platformy programowej polskiej lewicy. Umożliwi ona porozumienie programowe i wyborcze organizacji, stowarzyszeń i związków stanowiących lewicę społeczną i polityczną. Wspólne określenie celów i zadań lewicowych związków zawodowych, partii i organizacji społecznych powinno zapoczątkować wspólną pracę i walkę o ich zrealizowanie. Program polskiej lewicy powinien zostać określony w wyniku wspólnych, autentycznych dyskusji przedstawicieli środowisk lewicowych. Wspólnie należy ustalić jakich należy dokonać zmian w istniejącym systemie społeczno-ekonomicznym. To warunek trwałego, programowego porozumienia lewicy i zbudowania autentycznej formacji lewicowej w Polsce. Udział PPS w budowaniu porozumienia programowego lewicy jest naszym kluczowym zadaniem dopóki nie zostanie zrealizowane.

Pogarsza się sytuacja materialna ludzi żyjących z pracy. Będzie rosło bezrobocie, a pracujący będą mogli coraz mniej kupić za zarobione pieniądze. Nastąpi pogorszenie nastrojów społecznych. Naszym zadaniem jest wyjaśnianie, że rozwijający się kryzys wynika z cech systemu kapitalistycznego. Kryzys ułatwia przeniesienie kosztów rynkowego hazardu na ludzi pracy. Powinniśmy wykorzystać kryzys do uświadamiania społeczeństwu w jak brutalnym i niesprawiedliwym ustroju żyjemy. Powinniśmy organizować sprzeciw i bunt przeciw niesprawiedliwej rzeczywistości.

Trzeba przypominać, że neoliberalny kapitalizm jaki mamy w Polsce nie jest naszym wyborem. Został przywieziony z zagranicy i wprowadzony reformą Balcerowicza bez społecznej zgody czy akceptacji. Elity polityczne rządzące od ponad 25- lat umacniają neoliberalny kapitalizm bo służą interesom kapitału, a nie Polsce i Polakom.

Obecnie rządzący cynicznie wykorzystują historię dla swoich potrzeb politycznych. Dotyczy to szczególnie oceny PRL i okresu międzywojennego. Musimy głosić prawdę i o PRL i o dzisiejszej rzeczywistości.

Trzeba prowadzić walkę z kapitalistycznym dogmatem o prymacie własności prywatnej. Trzeba przypominać rozwój własności społecznej – państwowej, komunalnej i spółdzielczej w okresie międzywojennym. Na całym świecie znaczna część gospodarki to własność państwowa i komunalna. Trzeba przypomnieć dorobek PPS w rozwijaniu różnych form spółdzielczości.

Musimy przywracać sens Święta Pracy 1 Maja – ustanowionego dla upamiętnienia strajku robotników w Chicago, walczących o ośmiogodzinny dzień pracy.

Zadaniem PPS jest wspieranie związków zawodowych w walce o sprawy pracownicze. W związkach zawodowych powinni działać członkowie PPS.

5

PPS broni polskiej racji stanu. Dlatego konsekwentnie występujemy przeciwko udziałowi Polski w agresywnych działaniach NATO. Przeciwko imperialnym wojnom w Iraku i Afganistanie.

Zadaniem i obowiązkiem jest upowszechnianie dokumentów programowych i uchwał naszej Partii.
Wszystkie główne media służą interesom warstw posiadających. Musimy korzystać z Internetu i „małej poligrafii”.

II. Zadania w sferze społecznej i gospodarczej

Postępuje proces odbierania ludziom pracy praw wcześniej zdobytych. Dotyczy to: czasu pracy, warunków pracy, ubezpieczeń, ochrony zdrowia czy praw określanych w umowach o pracę. W firmach prywatnych nie ma związków zawodowych i warunków do obrony praw pracowniczych. To są sprawy, które musimy podejmować i działać wspólnie ze związkami zawodowymi i organizacjami lewicowymi.

PPS reaguje na działania sprzeczne z interesem społeczności lokalnej lub interesem ogółu społeczeństwa. PPS przeciwstawia się likwidowaniu własności wspólnej – prywatyzacji mienia państwowego i komunalnego.

III. Rozwój Partii

Zadaniem, które stoi przed organizacjami i członkami PPS jest rozwój Partii.

PPS to partia, która jest Polsce potrzebna. Ta partia ideowo i programowo służy społeczeństwu.

O sile Naszej Partii zadecyduje ilość i jakość jej członków. Ich poziom ideowy i polityczny. Ich sprawność organizacyjna i umiejętność współpracy w zespole. A także umiejętność współpracy z organizacjami i partiami lewicowymi i związkami zawodowymi.

* *
PPS będzie się rozwijać, jeśli potwierdzi w działaniu, że jest partią, która wyraża potrzeby i dążenia społeczne, że walczy o sprawiedliwość społeczną.

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry