Wersja skorygowana 9 grudnia 2018

 

Przedstawiam informacyjnie Projekt Programu PPS. Projekt ten przygotowałem w oparciu o przyjęte w ostatnich latach uchwały programowe i  stanowiska Rady Naczelnej oraz organów terenowych PPS, a także w oparciu o teksty publicystyczne członków PPS.

Projekt ten będzie przedmiotem obrad Konferencji Programowej.

Zapraszam do dyskusji i przesyłania swoich uwag przed Konferencją, a także do udziału w Konferencji.

 

Przewodniczący Komisji Programowej

Mirosław Nizielski

 

Spis treści:

 1. Wstęp   
 2. Nasza tradycja

I     Państwo i społeczeństwo  

 1. Stan państwa
 2. Jakie państwo, kierunki naprawy 
 3. Samorządne społeczeństwo obywatelskie

     II    Przebudowa sfery społecznej 

 1. System zabezpieczenia społecznego  
 2. .Mieszkalnictwo i ochrona lokatorów
 3. Kościół i polityka wyznaniowa

    III   Rozwój usług społecznych

 1. Nauka i edukacja
 2. Ochrona zdrowia
 3. Dostęp do dóbr kultury i rekreacj

    IV   System gospodarczy      

 1. Rola rynku w gospodarce
 2. Własność i rola sektorów własnościowych w gospodarce
 3. Rola państwa w gospodarce
 4. Zatrudnienie i płace 13
 5. Prawa pracownicze i udział pracowników w zarządzaniu
 6. Rola i zadania sektora finansowego
 7. Podatki
 8. Rolnictwo i ochrona zasobów naturalnych

    V   Polska, Europa, Świat

 1. Nowoczesny patriotyzm i jego roli
 2. Unia Europejska
 3. Stosunki z innymi krajami 
 4. Zagadnienia obronności

___________________________________________________________________________

 1. Wstęp

  Polska Partia Socjalistyczna, najstarsza partia polityczna Polski o 125 letniej tradycji, przedstawia  perspektywiczny  program  nastawiony na zrównoważony rozwój państwa i społeczeństwa według nowoczesnych zasad sprawiedliwości społecznej. Codzienne wtłaczanie przez rządzących i burżuazyjne media neoliberalnej ideologii sprawiło, że panujący od 28 lat w Polsce kapitalizm zakorzenił się w umysłach Polaków, którzy często nie  dostrzegają jego ujemnych stron. Zgodnie z naszą deklaracją ideową przyjętą na Kongresie w 2003 roku naszym dalekosiężnym celem był i pozostaje socjalizm. Zdając sobie sprawę, że ogólne słuszne hasła nie wystarczą, przedstawiamy program konkretnych długofalowych działań, wymagający  również zmian w świadomości społecznej.
   realizacji naszego programu deklarujemy współpracę z innymi partiami lewicowymi oraz w miarę potrzeby  ze wszystkimi partiami szanującymi Konstytucję.

 2. Nasza tradycja

 1. Dzieje PPS to część historii narodu i państwa. Przyjęty w 1892 na Zjeździe założycielskim  w Paryżu program łączył w sobie dążenie do niepodległej Polski ze sprawiedliwością społeczną. Zakładał on również, że przyszła Polska będzie pod względem politycznym opierała się o „demokrację parlamentarną, z szerokim samorządem gminnym i prowincjonalnym, gwarantującą równouprawnienie wszystkich obywateli bez różnicy płci, rasy, narodowości i wyznania oraz całkowitą wolność słowa, druku, zebrań i stowarzyszeń”.  O taką Polskę walczyli i ginęli członkowie PPS.

  Ruch socjalistyczny działał we wszystkich zaborach broniąc interesów socjalnych i narodowych  klasy robotniczej i przewodził Rewolucji 1905 roku na ziemiach polskich. PPS położyła  bezsporne  zasługi w  odzyskanie utraconej w wyniku zaborów niepodległości. Uczestniczyła w kształtowaniu i rozwoju państwa polskiego w okresie międzywojennym. Pierwsze po odzyskaniu niepodległości socjalistyczne rządy Ignacego Daszyńskiego i J.E.Moraczewskiego wprowadziły nowoczesne zasady prawa pracy, opieki społecznej, praw kobiet i mniejszości, których  nie udało się już całkowicie wyrugować późniejszym rządom sanacyjnym. Pierwsza reforma rolna została przeprowadzona w koalicji ludowców i PPS, wbrew prawicy.  PPS uczestniczyła aktywnie w obronie Polski przed najazdem niemieckim oraz w ruchu oporu podczas II Wojny Światowej, aktywnie pomagała eksterminowanej ludności żydowskiej. W działaniach konspiracyjnych i powstaniu warszawskim zginęło i uległo zagładzie w niemieckich obozach koncentracyjnych tysiące członków PPS. Po wojnie PPS była masową półmilionowa partią i miała wielkie poparcie w środowiskach pracowniczych, a byli członkowie PPS, uczestnicząc w życiu społecznym, przyczyniali się do łagodzenia antydemokratycznych tendencji w okresie PRL. Odrodzona w 1990 roku PPS pozostała wierna swoim ideałom i nie uczestniczyła w budowie neoliberalnego kapitalizmu.

  Polska Partia Socjalistyczna położyła w przeszłości wielkie zasługi w rozwoju ruchu spółdzielczego,  w edukacji dorosłych i rozwoju ruchu sportowego.

   PPS zawsze dążyła do sprawiedliwych stosunków społecznych, łącząc to dążenie z głębokim patriotyzmem wolnym od akcentów nacjonalistycznych.       

   

  I .Państwo i społeczeństwo

  1. Stan Państwa.

  Rozwojowi Polski po roku 1989 towarzyszy narastające rozwarstwienie społeczne i pogłębiająca się nierówność szans obywateli w sferze gospodarki, edukacji, ochrony zdrowia, kultury, wypoczynku, a także możliwości publicznego prezentowania swoich poglądów i orientacji.

  Szerokim rzeszom pracujących i bezrobotnych, niepełnosprawnych i nie radzących sobie z wilczymi prawami kapitalizmu, a także nie podzielającym poglądów i obyczajów rządzącej większości, odbiera się poczucie godności. Osoby wymagające pomocy zostały skazane na uwłaczającą ich godności łaskę działań filantropijnych. Człowiek, będący dla socjalistów podstawowa wartością,  zamienił się w „kapitał ludzki”, a więc w przedmiot, a nie podmiot głoszonego złudnie przez elity posierpniowe „społeczeństwa obywatelskiego”

  Kolejne postsolidarnościowe ekipy polityczne sprawujące władzę w Polsce straciły lub niewłaściwie rozumieją  orientację propaństwową i modernizacyjną, uwierzyły w złudne i fałszywe dogmaty wolnego rynku. Budzą rozczarowanie i obawę przed skutkami ich nieudolności w najbliższej i dalszej perspektywie.

  Wywoływane są podziały społeczne, nie realizuje się  uniwersalnych wartości   wynikających z idei sprawiedliwości społecznej i dobra człowieka. Kapitalizm, wprowadzony nieoczekiwanie w  wyniku zdrady hasła „socjalizm tak, wypaczenia nie”, zniszczył polską gospodarkę, doprowadzając do upadku również dobrze prosperujące przedsiębiorstwa państwowe, w tym Państwowe Gospodarstwa Rolne , a sprzedajne elity oddały je lub sprzedały znaczne poniżej wartości obcemu kapitałowi. Krajowy kapitał tworzony na bazie zawłaszczanego majątku, wypracowanego wcześniej przez całe społeczeństwo, oparty został w dużej mierze na bezwzględnym  wykorzystaniu klasy pracowniczej i korupcyjnym  wykorzystywaniu układów politycznych.

  Polska ma mały udział w wysoce przetworzonej produkcji finalnej i stała się miejscem wytwarzania produktów uzupełniających dla zagranicznych wytwórców i w sposób nadmierny uzależniła się od koniunktury na rynkach rozwiniętych.

  Neoliberalizm gospodarczy prowadzi również nieuchronnie do wyścigu zbrojeń i wojen, bowiem przynoszą one duże zyski globalnym gigantom przemysłowym. Zbroimy się, by jako Polska uczestniczyć, nie jak poprzednio w naszej historii w walkach niepodległościowych, lecz wojnach prowadzonych w imię cudzego interesu.

  Całkowicie zapomniano i zaprzeczono wszelkim wartościom realizowanym w okresie PRL, kopiowane są natomiast wypaczenia tego okresu. Nie wykorzystano wniosków, wynikających z błędów , dla dalszego rozwoju, niszczy się dorobek ludzi i szerzy nieprawdę.  Zapomniano o skali zmian jakie Polska przeszła po II Wojnie Światowej. Zlikwidowano wówczas wielką własność obszarniczą, przekazano ziemię chłopom, przeprowadzono forsowną industrializację, zlikwidowano analfabetyzm, choroby społeczne i głód.

  Nie ma w Polsce prawdziwej demokracji, czyli równości wszystkich obywateli. Silniejszy   uzyskuje bezkarność, a biednego lub nie należącego do „układu władzy” pozbawia się możliwości egzekwowania swoich praw. Wolność indywidualna ograniczana jest w imię pozornego bezpieczeństwa oraz  przez przewagę wartości chrześcijańskich.  Wolność wyborów ograniczona jest przyjętą ordynacją wyborczą i sposobem finansowania partii politycznych. Przebicie się do społeczeństwa z nowymi ideami jest praktycznie niemożliwe. System partyjny się zdegenerował, a obecne w parlamencie partie polityczne stały się wyłącznie „mechanizmami wyborczymi”

   

  2.Jakie państwo, kierunki naprawy.

  Dla socjalistów państwo to polityczna organizacja społeczeństwa działająca dla „dobra wspólnego i dobra każdego”

  Prawa stanowione przez państwo muszą zapewniać wolność osobistą, której uzupełnieniem jest wolność zbiorowa budująca wspólnotę. Naszym celem jest odbudowa więzi społecznych w społeczeństwie. Odrzucamy  lansowane przez neoliberałów i podległe im media hasła o przewadze zaradności nad normami prawnymi, przedsiębiorczości za cenę wyzysku innych członków społeczeństwa, wycofywania się państwa ze sfery socjalnej.

  Chcemy  państwa- Rzeczypospolitej, której ustrój zapewnia :

  -zaspakajanie potrzeb społeczeństwa jako  nadrzędne nad  doraźnym  zyskiem;

  -równość praw w każdej sferze zarówno politycznej, społecznej i gospodarczej niezależnie od posiadanego majątku, pochodzenia, przynależności partyjnej, wyznawanej religii czy preferencji osobistych.

  Chcemy państwa, które będzie jednakowo dbało o zdrowie każdego obywatela, dobre i jednakowe warunki do nauki i wypoczynku dla każdego dziecka, w którym każdemu młodemu zagwarantuje się jednakowe warunki startu życiowego, a każdemu seniorowi możliwość godnego życia. Chcemy państwa w którym przestrzegana będzie zasada: każdemu według zasług i od każdego według jego możliwości.

  Nasze idee chcemy zrealizować  przez tworzenie opisanych w dalszych rozdziałach  rozwiązań ekonomicznych i prawnych. Położymy nacisk  na gospodarkę, jako na czynnik determinujący w dużym stopniu możliwości państwa w innych obszarach.

  Kraj potrzebuje realnej polityki inwestycyjnej, przemysłowej i handlowej - potrzebuje dobrej infrastruktury, nowoczesnej organizacji i stabilizacji sytuacji makroekonomicznej .

  W obecnej erze kapitału opartego przede wszystkim na ludzkim potencjale intelektualnym, potrzebne są długofalowe inwestycje w edukację, badania, rozwój, infrastrukturę i nowoczesną opiekę społeczną.

   

  3.Samorządne społeczeństwo obywatelskie.

     Demokracja to system rządów  w którym wola większości obywateli stanowi prawo i powołuje władzę, nie ograniczając przy tym praw mniejszości.

  W Polsce Obowiązuje model demokracji przedstawicielskiej, w której prawo określają wybrani w wolnych wyborach przedstawiciele obywateli, ale nadużywają oni często tego prawa w imię ideałów własnej formacji, uznając ludzi wyznających inne ideały za „niższy sort” któremu można narzucać dowolne rozwiązania prawne.  Mówimy wyraźnie społeczeństwu, a zwłaszcza młodemu pokoleniu, że przyjęte w społeczeństwie ideały to wspólne dzieło zbiorowości, która ma prawo do rzeczywistego uczestnictwa we władzy.

   Przywrócimy znaczenie mechanizmom demokracji bezpośredniej, takim jak:

  - sondaże, referenda i przesłuchania publiczne,  cykliczne spotkania naszych posłów i radnych z wyborcami,

  - Społeczne Rady Nadzorcze nad instytucjami życia społecznego i gospodarczego

  - Bezpośrednie wybory na urzędy zaufania publicznego, jak np. Prezes NIK, Rzecznicy Praw.

  Jesteśmy za utrzymaniem trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, w tym utrzymanie pełnej niezależności sądów.

  Zrewidujemy przyjęte przez PiS ustawy dotyczące sadownictwa, stwarzając jednocześnie warunki do naprawy sądownictwa  poprzez usprawnienie jego działania i poddaniu go większej kontroli społecznej, lecz nie polityków, a zwykłych obywateli.

  W tym celu zwiększymy rolę i zakres spraw rozpatrywanych z udziałem ławników, wybieranych przez społeczeństwo w wyborach lokalnych oraz ustalimy zasady wyboru niezależnych fachowców na decyzyjne stanowiska we wszystkich sądach. Położymy nacisk na edukację prawną społeczeństwa.

  Przeprowadzimy reformę mało nowoczesnego i zbyt restrykcyjnego prawa karnego .  Kary więzienia mogą być w wielu przypadkach zastąpione przymusową pracą na rzecz społeczeństwa i dozorem penitencjarnym.

  Popierać będziemy inicjatywy obywatelskie realizowane przez stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe , nie  poddając ich działalności merytorycznej kontroli państwa, co ma miejsce obecnie.

   

  Duża część zadań lokalnych i regionalnych należących do władzy państwowej jest realizowana przez samorząd terytorialny. Chcemy odwrócić istniejący model w którym  struktury samorządowe  realizują głównie wyznaczone im przez władze centralne zadania i obowiązki administracyjne, na rzecz reprezentowania w pierwszej kolejności interesów wspólnoty lokalnej. Zadbamy o wyeliminowanie z władz samorządowych ludzi kierujących się własnym interesem, wprowadzimy przejrzyste procedury w celu zwalczania korupcji, ograniczymy dyscyplinę partyjną przy głosowaniach . Jesteśmy za obniżeniem progu wyborczego w wyborach samorządowych oraz wprowadzeniem, kosztem obniżenia dotychczasowych dotacji dla partii politycznych, systemu niewielkich dotacji wyborczych umożliwiających  udział w tych wyborach różnych podmiotów społecznych.

  Dziś, gdy we współczesnym neoliberalnym kapitalizmie egoizm, indywidualizm i utrata więzi z innymi ludźmi są wszechobecne, samorządność lokalna powinna  być częścią  innego świata, świata, w którym ludzie wspólnie rozwiązują swoje wspólne problemy i  dbają o wspólne interesy.

  Jesteśmy za uproszczeniem struktur administracyjnych państwa poprzez ograniczenie władzy wojewodów na rzecz samorządowych Sejmików Wojewódzkich i zastąpienie Senatu Izbą Samorządowa.

  Ustanowimy na szczeblu lokalnym społecznych rzeczników praw obywatelskich.

  Wprowadzimy zmiany w polityce prawnej i finansowej państwa w celu wyposażenia samorządów w lepsze mechanizmy realizacji ustawowych zadań, włącznie z przesunięciem większej części dochodów państwa do samorządów,

  We wszystkich sprawach PPS reprezentować  będzie najlepiej pojęty interes lokalnej wspólnoty. Stworzymy warunki i popierać będziemy tworzenie lokalnych stowarzyszeń, klubów osiedlowych i innych form integracji obywateli.

   

  II Przebudowa sfery społecznej

    1 System zabezpieczenia społecznego.

  Polityka społeczna rozpatrywana jest przez liberałów i socjaldemokratów, w wymiarze czysto socjalnym i redystrybucyjnym. Socjaliści kształtowanie struktury społecznej traktują jako niezbędny czynnik rozwoju.

   Oznacza to przywrócenie państwu roli gwaranta elementarnego bezpieczeństwa socjalnego, odchodzącego  od biernego, akcyjnego wspierania  najuboższych na rzecz budowy systemu  usług społecznych, który odpowie również na problemy demograficzne.

  Cel ten legł u podstaw wielu działań proponowanych przez nas w tym programie. 

  Przykładem akcyjnego i populistycznego budowania bezpieczeństwa socjalnego jest dla nas Program 500+. Przysługujące obywatelom z tego tytułu środki powiążemy z systemem zasiłków rodzinnych, odciążając samorządy od kosztów administrowania tym programem. Dodatkowo skorelujemy ten program z systemem ulg dochodowych, stypendiów i dostępnością żłobków i przedszkoli, o czym piszemy w rozdziale dotyczącym edukacji i wychowania.

  Podwyższymy świadczenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych do poziomu świadczeń dla zawodowych rodzin zastępczych.

   

  Pomimo relatywnej poprawy dochodowej w Polsce nadal utrzymuje się wysoki poziom ubóstwa, które przekształca się w wykluczenie społeczne i kulturowe. Pojawiają się też lub będą pojawiać w najbliższym czasie  problemy związane z odłożonymi w czasie  świadczeniami emerytalnymi, spowodowane niekorzystnymi zmianami w systemie emerytalnym, pracą „na czarno” i powrotom z emigracji; spowoduje to napór na poza składkowy  system zabezpieczenia społecznego.

  Ponownie uspołecznimy system emerytalny. Wprowadzimy filar „0”; czyli minimalny dochód gwarantowany dla osób osiągających wiek emerytalny. Wprowadzimy specjalny dodatek  dla emerytów o niskich emeryturach, które znalazły się w ciężkiej sytuacji materialnej po śmierci małżonka. . Ponadto stworzymy publiczne  Powszechne Towarzystwo Emerytalne, realizujące tzw 3-ci filar, działające, w przeciwieństwie do prywatnych , na zasadzie „non profit”. 

   Jedynymi płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne, odpowiedzialnymi w pełni za ich naliczenie i zapłacenie będą pracodawcy.

  Będziemy wyrównywać szanse na godne życie pomiędzy pracującymi i emerytami, podwyższymy wskaźniki waloryzacji, zlikwidujemy podatek od emerytur i rent.

  Wprowadzimy dla emerytów ułatwienia w dostępie do sprzętu i porad oraz szkolenia w celu zapobiegania wykluczeniu informatycznym osób starszych.

  Ustanowimy skuteczny system kontroli społecznej nad ZUS.

  Do systemu zabezpieczenia społecznego zaliczamy również system indywidualnych ubezpieczeń chorobowych, ubezpieczeń mienia i wytworów własnej pracy( w rolnictwie i przetwórstwie) przed klęskami żywiołowymi. Stworzymy ( przy udziale gwarancji państwowych) system ubezpieczeń rolniczych dostępny dla ogółu społeczeństwa.

  Utworzymy odpowiednią rezerwę budżetową na pomoc osobom poszkodowanym przez klęski żywiołowe i wypadki losowe.

  Otoczymy troską osoby niepełnosprawne.  Nasza troska o osoby niepełnosprawne znalazła swe odbicie w rozdziale zatrudnienie i płace.

  Działalność charytatywna może stanowić uzupełnienie, a nie może zstępować obowiązków państwa.

   

  1. Mieszkalnictwo i ochrona lokatorów.

  Budownictwo mieszkaniowe traktujemy jako ważną dziedzinę gospodarki, w której kreowane są również  miejsca pracy, Będziemy wspierać  udział w tym sektorze podmiotów spółdzielczych i komunalnych, bez preferencji dla  developerów jak to ma miejsce obecnie.. Wprowadzimy  mechanizmy zapewniające równość wobec prawa kredytodawców (banków) i kredytobiorców (obywateli), przede wszystkim dla kredytów hipotecznych.

  Narastające rozwarstwienie społeczne odbija się  bezpośrednio  na dostępności mieszkań. Po transformacji ustrojowej mamy dużą podaż mieszkań dostępnych dla osób o wysokich dochodach,  a wysoki deficyt mieszkań dostępnych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach.

  Statystyki dowodzą, że budownictwo mieszkaniowe generuje obecnie znaczne zyski, przechwytywane przez developerów..

  Wprowadzone przez PiS Indywidualne Konta Mieszkaniowe to nieudolne powtórzenie znanych z PRL książeczek mieszkaniowych, które pomogły rozwiązać wiele problemów społecznych,  a złośliwie i bezmyślnie zostały zlikwidowane .

  Znamienne jest, że to głównie za sprawą PiS umożliwiono wykup mieszkań lokatorskich od spółdzielni za przysłowiową złotówkę likwidując zasób, który spółdzielnie mogły wykorzystywać (po śmierci lokatora) na wynajem. 

  Program Mieszkanie+ zawiera wiele niejasności i ustanawia realizatorem podstawowej jego części nieruchawą instytucję państwową, która będzie w znacznej części skupiona na lokowaniu swoich ludzi na posadach. Przy okazji wprowadzania tego programu przywrócono, pochodzącą z 19- wiecznego, dzikiego kapitalizmu możliwość wyrzucania lokatorów „na bruk”.  

  Problemy mieszkalnictwa powinny być domeną samorządów, gdzie  mogą być lepiej kontrolowane przez obywateli.. Dysponowanie pozyskanymi środkami i gruntami skarbu państwa przekażemy samorządom, wprowadzając jednocześnie uregulowana prawne, zapewniające bezpośrednią kontrolę zainteresowanych mieszkańców. Przywrócimy znaczenia komunalnej polityce mieszkaniowej. Zmiany preferencji budżetowych spowodują zmianę nastawienia samorządów na rzecz budowy mieszkań komunalnych, tworzeniu lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów pomocy, a także zapewnienie higieny (łaźnie) dla bezdomnych.

  Zmienimy przepisy dotyczące eksmisji lokatorów i wykluczymy możliwość eksmisji do tymczasowych baraków i noclegowni.

  Kluczową rolę w rozwoju mieszkalnictwa powinny odegrać spółdzielnie mieszkaniowe, które dobrze prosperują w niektórych krajach zachodnich. Wymaga to zmian w prawie spółdzielczym i powrotu (z koniecznymi zmianami) do roli, jaka odgrywały one przed wojną i w okresie PRL. Przywrócimy budowę mieszkań lokatorskich wg zasad jakie obowiązywały przed wojną i przywrócimy listy oczekującychSamorząd Spółdzielczy, przy odpowiednich regulacjach prawnych będzie gwarantować bezpośredni nadzór nad prawidłowym działaniem programu.

   

  1. Kościół i polityka wyznaniowa.

  Socjaliści  popierają swobodę wyznawania wiary i wolność kultu religijnego. Więlu z nas wychowanych zostało w tym kulcie i nadal go praktykuje. Poglądom socjalistów szczególnie bliskie są niektóre elementy społecznej nauki kościoła, zwłaszcza głoszonej przez Papieża Franciszka.

  Stoimy na stanowisku, że zasady wolności i demokracji wymagają równości obywateli, zarówno katolików, jak wyznawców innych religii, ateistów, bezwyznaniowców i agnostyków. Kościół katolicki nie może mieć większych uprawnień niż pozostałe grupy wyznaniowe. Jest on w Polsce też potężnym kapitalistą, zasilanym ze sfery publicznej i prowadzone przez niego przedsięwzięcia gospodarcze muszą podlegać takim samym normom prawnym jak sektor prywatny.

  Nie zgadzamy się ze służalczością polityków wobec hierarchów kościelnych  i utajonym totalitaryzmem polegającym na narzucaniu przepisów prawnych zgodnych z  doktryną  katolicką, szczególnie z jej interpretacją przez hierarchów kościoła.

  Przywrócimy świecki charakter szkolnictwa publicznego i wyprowadzimy religię ze szkół.

  Będziemy dążyć do rewizji konkordatu w kierunku całkowitego oddzielenia Kościoła od Państwa.

   

  III. Rozwój usług społecznych

  1.Nauka i edukacja.

  W XXI wieku o powodzeniu kraju w międzynarodowym współzawodnictwie decyduje wysokość nakładów na edukację i rozwój nauki. Kraje takie jak Polska, które przeznaczają niskie nakłady  na te dziedziny przestają się liczyć w międzynarodowej konkurencji i skazują się na status państw neokolonialnych.

  Wydatki na oświatę w Polsce w przeliczeniu na jednego ucznia plasują nas znacznie poniżej średniej krajów UE, a uczniowie, czyli ich rodzice ponoszą w dużym stopniu koszty edukacji dzieci.  Rodzice płacą za dodatkowe zajęcia, świetlice szkolne, wycieczki edukacyjne, składają się na doposażenie szkół itp.

  Kolejne reformy oświaty to mało przydatne zmiany strukturalne, nie poprzedzone badaniami naukowymi i ogólnonarodową dyskusją nad modelem kształcenia. Wywołują one co najmniej kilka lat bałaganu w szkolnictwie. Nie wpływają  na poprawę jakości kształcenia i wychowania.

  Podział na szkoły państwowe i prywatne powoduje selekcjonowanie i pozycjonowanie  młodzieży w społecznej strukturze.

  Tworzone pod auspicjami PiS i IPN programy nauczania w zreformowanej szkole pogłębiają niebezpieczne dla przyszłości Polski zjawiska braku tolerancji, nacjonalizmu , ksenofobii i rasizmu występujące w młodym pokoleniu.

   To polityka edukacji historycznej ostatnich dwudziestu lat, negująca lewicowe, humanistyczne  idee  powszechnego braterstwa i pobrzmiewająca mesjanizmem Polaków jako narodu wybranego, kult bitew, nawet z kretesem przegranych, a nie rzetelnej pracy i realizmu politycznego, prowadzi do takich rezultatów. Nieustanna gloryfikacja wysiłku bitewnego prowadzi również do zaniku poczucia, że pokój jest dla społeczeństwa wartością nadrzędną. 

  Szkoła w niewielkim stopniu pełni funkcje wychowawcze, szczególnie w zakresie przygotowania do życia w społeczeństwie i nauki współpracy. Zaprzepaszczony został w tym zakresie powojenny dorobek polskiej pedagogiki .  

  Zaniedbano szkolnictwo zawodowe, którego brak przyczynia się do wzrostu bezrobocia.

  Szkolnictwo wyższe i nauka we współczesnym świecie stanowią najbardziej prorozwojowe dziedziny życia społecznego i gospodarki. W większości krajów UE i OECD inwestowanie w te dziedziny traktowane jest na równi z inwestycjami kapitałowymi. U nas te dziedziny są od lat zaniedbane. Co więcej przyjmuje się, że szkolnictwo wyższe i nauka powinny podlegać mechanizmom rynkowym.

  Wielość szkół wyższych nie przekłada się na poziom wykształcenia i rozwój nauki. Wiele prywatnych szkół wyższych prezentuje poziom trochę lepszych szkół zawodowych, kierunki kształcenia dalekie są od zapotrzebowania gospodarki,  a nisko opłacani nauczyciele akademiccy gonią za dodatkowymi źródłami zarobku, a nie za rozwojem swojego warsztatu naukowego.

   

  Naszym celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży równego dostępu do kształcenia, umożliwiającego  skuteczne konkurowanie o miejsca pracy w jednoczącej się i rozwijającej technologicznie Europie. Oznacza to bezpłatną edukację na wszystkich szczeblach oraz powszechny dostęp do narzędzi informatycznych. Utworzymy  Fundusz Stypendialny, który zapewni możliwość kontynuowania nauki również młodzieży ze środowisk najuboższych i  będzie preferował naukę na kierunkach najbardziej przydatnych dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa .

  Zapewnimy powszechny dostęp do  wychowania przedszkolnego dla dzieci powyżej 3 lat.. Obejmiemy młodzież do 18-tego roku życia obowiązkiem szkolnym, przywrócimy w szkołach opiekę medyczną i stomatologiczną, tworząc dobrze wyposażone przychodnie międzyszkolne, a także zapewnimy dożywianie dzieci i młodzieży. Będziemy wspierać organizacyjnie i finansowo kolonie dla dzieci i obozy młodzieżowe.

   Naszym celem jest odtworzenie i rozwój funkcji poza dydaktycznych systemu oświaty. Szkoła powinna wychowywać młodego człowieka w duchu odpowiedzialności obywatelskiej i poszanowania wartości humanistycznych.

  Stworzymy warunki, aby szkoły, szczególnie w małych miejscowościach  pełniły rolę ośrodka w którym skupi się życie kulturalne i sportowe. Tak było w okresie PRL i przynosiło wymierne efekty społeczne.

  System dotacji zapewni równość szans edukacyjnych w szkołach państwowych i prywatnych

  Traktując edukację jako zintegrowany system zrealizujemy dwa ogólne postulaty dotyczące tzw bazy programowej opracowanej ponad podziałami społecznymi.

  , Przywrócimy  i rozwiniemy formy pracy grupowej i współdziałania uczniów w środowisku m.in. w formie zajęć pozalekcyjnych i „kółek zainteresowań”. Nasz program położy  nacisk  na naukę samodzielnego myślenia. Należy uczyć rozwiązywać problemy, a nie zapamiętywania faktów i formułek.

  W nauczaniu przedmiotów społecznych (np. historii) trzeba kłaść nacisk na umiejętność oceny zjawisk w ich kontekście historycznym, a nie zapamiętywanie dat i nazwisk, dobranych najczęściej pod kątem indoktrynacji politycznej (w tym religijnej). Położymy nacisk na przekazaniu młodemu pokoleniu wartości niesionych przez  światowy pokój.

  Nauczanie przedmiotów ścisłych i przyrodniczych będzie kłaść nacisk na zrozumienie realnych zjawisk i przygotowanie do życia w zmieniającym się świecie materialnym.

  Wyprowadzimy  ze szkół katechezę  i zapewnimy rzetelną edukację seksualną.

  Dostosujemy szkolnictwo zawodowe do kierunków rozwoju techniki i gospodarki.

   Zawód nauczyciela jest -i takim go uznajemy- jednym z najważniejszych  zawodów w państwie, o najdalej idących konsekwencjach społecznych, cywilizacyjnych i narodowych, Nauczyciel powinien odznaczać się wysokim poziomem intelektualnym i etycznym, a system wynagradzania i awansów powinien temu sprzyjać.

  Oddanie dużych zakładów przemysłowych w obce ręce sprawia, że przemysł nie jest zainteresowany finansowaniem badań naukowych w Polsce, bo zamawia je w swoich krajach macierzystych. System państwowych grantów musi odwrócić to niekorzystne zjawisko.

  Ograniczymy zjawisko bezpłatnych praktyk zawodowych, staży i woluntariatu, utrwalających w świadomości młodzieży, wygodny dla kapitalistów pogląd, że za pracę można nie  płacić.

  Kierunek w jakich zmierza obecnie w Polsce edukacja rodzi  zasadne pytanie, czy neoliberałowie nie zdążają do stworzenia społeczeństwa postfeudalnego, w którym środki materialne, wiedza, kultura będą udziałem klasy wybranych, a zadaniem pozostałej ludności (już nie społeczeństwa) będzie dostarczanie taniej i bezmyślnej, a więc posłusznej siły roboczej.

   

  2.Ochrona Zdrowia.

  Zdrowie to podstawowa potrzeba społeczna i nie może być towarem. Konstytucja gwarantuje powszechny dostęp do opieki zdrowotnej. Komercjalizacji służby zdrowia miała być remedium na  wszystkie bolączki społeczne związane z dostępem do lekarzy i ich brakiem.  Zamiast uspołecznionych przychodni, zaczęły pojawiać się przychodnie prywatne, które w systemie kapitalistycznym muszą przynosić zyski. Komercjalizacja wkroczyła również do szpitali. Gdy lekarz staje się przedsiębiorcą, trudno dziwić się, że kryterium zysku przeważa nad przysięgą Hipokratesa.

  Rezultat komercjalizacji to zamykane oddziały szpitalne i coraz trudniejszy niekomercyjny dostęp do specjalistów. „Rzekomo "dla dobra pacjenta” łączy się szpitale lub  oddziały, tłumacząc to zmniejszeniem kosztów i ukróceniem marnotrawstwa. Służy to jedynie ukryciu niskich nakładów przeznaczanych na zdrowie obywateli i rozmyciu odpowiedzialności.

  Problemy służby zdrowia są elementem walki politycznej  poszczególnych partii, które traktują ochronę zdrowia, personel i pacjentów jako łatwy do manipulowania obszar życia społecznego. Brakuje prawdziwej, strukturalnej reformy.

   Stałym elementem tej gry jest dezinformacja społeczeństwa co do zapotrzebowania na usługi medyczne w naszym kraju, który posiada jeden z najniższych w Europie wskaźników ilości łóżek szpitalnych i lekarzy na 1000 mieszkańców. Jednocześnie obywatel płaci część swoich podatków ( w tym w coraz większym stopniu nie podlegających odpisom podatkowym) bezpośrednio na ochronę zdrowia,  nie otrzymując wiarygodnych informacji o gospodarowaniu tymi funduszami. Obserwuje się karygodne marnotrawienie środków i niegospodarność. Tworzy się warunki, w których pacjent teoretycznie ubezpieczony i płacący składki musi dopłacać z własnej kieszeni, aby otrzymać opiekę zdrowotna na przyzwoitym poziomie.   

  Unika się rzetelnej wyceny świadczeń medycznych, określenia zapotrzebowania na procedury medyczne w danej populacji.

  Ceny leków dla pacjenta są w Polsce na ogół  wyższe niż w krajach sąsiednich. Neoliberalna polityka doprowadziła do wyparcia polskich producentów z rynku, na którym panują koncerny zagraniczne stosujące bezwzględny ( często  korupcyjny) lobbing zapewniający im dominującą pozycję na rynku i krociowe zyski.

   

  Przewidujemy następujące działania:

  -Przyjęcie jednolitej ustawy o ochronie zdrowia publicznego, która w sposób  kompleksowy ureguluje zasady odpowiedzialności państwa za zdrowie obywateli,

  -wprowadzenie społecznej kontroli gospodarowania środkami (Rady Nadzorcze   z udziałem pacjentów w NFZ, szpitalach i ZOZ-ach),

  - natychmiastowe oddłużenie szpitali, przyjęcie ogólnopolskiego układu zbiorowego pracy dla pracowników ochrony zdrowia,

  -ustalenie norm zatrudnienia oraz minimalnych standardów płacowych pracowników służby zdrowia, a także standardów postępowania w określonych stanach chorobowych;,

  - zracjonalizowanie wydatków, w tym rozdzielenie, w ramach przyznawanych środków, wydatków na płace personelu i procedury medyczne,

  -  odbudowa i w skrajnych przypadkach renacjonalizacja przemysłu farmaceutycznego i aparatury medycznej,

  -wprowadzenie bezpłatnych lekarstw dla kobiet w ciąży, dzieci, osób niepełnosprawnych, osób które przekroczyły 70 lat, bezrobotnych, leczących się na choroby społeczne endemiczne (gruźlica, zakaźne, groźne dla życia, nowotworowe) oraz bezpłatnych szczepień przeciw chorobom zakaźnym,

  - zahamowanie prywatyzacji i likwidacji szpitali i przychodni zdrowia, a w razie potrzeby przystąpienie do ich renacjonalizacji, tak aby podstawowy system lecznictwa zamkniętego i otwartego działającego na potrzeby opieki społecznej pozostał w sektorze publicznym,

  - skuteczne przestrzeganie zasad etyki zawodowej w służbie zdrowia.

   

  Działania te wymagają  nakładów finansowych i wielu zmian ustawowych i czasu, ale tylko zwiększenie środków przeznaczonych na ochronę zdrowia może zatrzymać proces rozkładu tej dziedziny życia społecznego w Polsce. Wzorem innych krajów wydatki na zdrowie obywateli powinny wynosić 6,7% PKB. Zamiast obniżać podatki najbogatszym i zwiększać wydatki na zbrojenia należy przeznaczyć te środki na poprawę stanu ochrony zdrowia.

  Pracobiorcy muszą zrozumieć, że zdrowe społeczeństwo, to także zdrowi pracownicy, a w konsekwencji większa wydajność pracy i większe zyski. Zrozumiało to wiele koncernów zagranicznych, które zapewniają swoim pracownikom (także w Polsce) dodatkowy dostęp do usług medycznych. Przywrócimy przemysłową służbę zdrowia, finansowaną przez pracodawców.

   

    3.Dostęp do dóbr kultury i rekreacji

  Sprawiedliwość społeczna, wyraźnie określona w Konstytucji dotyczy również dostępu do dóbr kultury.

  Obecnie dostęp do kultury związany jest ze znacznymi kosztami, względnie podporządkowaniem  się w preferencjach kulturalnych ideom politycznym i światopoglądowym rządzących lub kościoła.

  Odstąpimy od traktowania kultury jako elementu gry rynkowej i będziemy budować system  państwowego i samorządowego mecenatu pozwalającego  na szerokie uczestnictwo w kulturze.

  Szczególną rolę w kształtowaniu pluralizmu i tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego odgrywają media.

  Władza jest oparta o wybory ale media mącą świadomość i społeczeństwo wybiera często ponownie już skompromitowanych polityków.

  Poziom informacyjny mediów drastycznie się obniżył. Media pełnią głównie  rolę propagandową, sprzyjają kulturze pozbawionej ambicji i gonią za sensacją kosztem informacji o istotnych wydarzeniach , w kraju i na świecie.

  Wolność słowa jest w nich fikc, bo o kształcie przekazu decyduje partia będąca u władzy lub prywatny właściciel.

  Naszym celem jest zmiana tej sytuacji i przywrócenie roli mediów publicznych  nadzorowanych przez Rady Nadzorcze powoływane w sposób demokratyczny z ludzi kultury i zwykłych obywateli, a nie  polityków.

  Ustawowo zobowiążemy media publiczne do zapewnienia dostępu do mediów wszystkim partiom i grupom społecznym.

   Podobnie jak w okresie międzywojennym PPS tworzyć będzie warunki do rozwoju masowego sportu i turystyki dostępnej dla przeciętnego obywatela.

   

  1. System gospodarczy

  1.Rola rynku w gospodarce.

  Wolny  rynek często rodzi zjawiska patologiczne w postaci nadmiernej koncentracji kapitału, zmów cenowych, wypierania z rynku towarów i usług potrzebnych społeczeństwu, lecz przynoszących niewielki zysk, lichwy i tym podobnych zjawisk.  „Wolny rynek” powoduje, że silniejszy pochłania słabszego. W efekcie gospodarka przekształcała się z modelu małych podmiotów w trans-narodowe korporacje.

      Rynek w kapitalizmie jest przedstawiany jako zjawisko naturalne, w które społeczeństwo nie ma prawa ingerować. Operacje rynkowe mają być wyłączone spod społecznej kontroli i państwowych, demokratycznych uregulowań prawnych. Głoszenie wiary w nieomylność wolnego rynku jest narzędziem do stwarzania przymusu ekonomicznego wobec  ludzi żyjących z własnej pracy.

    Uważamy, że rynek powinien  spełniać swoje funkcje społeczne i ekonomiczne jako ważny, ale nie jedyny regulator życia gospodarczego . Nie może  służyć do okradania ludzi z efektów ich pracy.

  Zapisana w naszej konstytucji społeczna gospodarka rynkowa nie musi oznaczać prywatnej gospodarki  rynkowej. Zapewnimy warunki w których państwowe i społeczne formy gospodarowania będą konkurować na rynku na równi z prywatnymi, nie będąc „pierwotnie ”obarczone” lekceważeniem norm społecznych.

   

  2.Własność i rola sektorów własnościowych w gospodarce.

  Nowoczesny socjalizm nie oznacza rewolucji proletariackiej  i odbierania kapitalistom siłą ich majątków. Socjaliści akceptują majątek który powstał z uczciwej pracy danego człowieka oraz majątek odziedziczony, po opłaceniu progresywnego podatku spadkowego. Nie akceptujemy majątków które powstały w sposób nieuczciwy lub z naruszeniem podstawowych norm współżycia  społecznego, a tworzony przez nas system prawny przeciwdziałać będzie tym zjawiskom. Naszym celem nie jest również powszechna nacjonalizacja, widzimy natomiast konieczność współistnienia i równowagi różnych sektorów własności.

  Nasze idee chcemy zrealizować  przez tworzenie odpowiednich rozwiązań ekonomicznych i prawnych, które zapewnią   ich spełnienie.

  Szczególnie bliski nam jest sektor spółdzielczy, u którego założeń leży współposiadanie majątku produkcyjnego lub rzeczowego,  którym zarządzają  pracownicy, czy użytkownicy tego majątku. W sektorze tym najpełniej realizowana jest zasada równowagi pomiędzy kapitałem i pracą. Wszyscy mają prawa i wszyscy obowiązki świadczenia na rzecz spółdzielni.

  Wszelkie dotychczasowe próby „uzdrowienia” spółdzielczości zmierzały i nadal zmierzają do jej stopniowej prywatyzacji, a nie powrotu do idei spółdzielczości.

  Przywrócimy sens spółdzielczości jako ważnego elementu współpracy pracowników (w spółdzielniach pracy) i mieszkańców (w spółdzielniach mieszkaniowych).

  Spółdzielczość, uczestnicząc w rynkowej konkurencji, łagodzić będzie jej niekorzystne skutki społeczne. Powinna stać się ważnym elementem poprawy sytuacji ekonomicznej ludzi aktywnych, choć niezamożnych i nie mogących sprostać finansowemu dyktatowi wielkich przemysłowych i handlowych korporacji oraz banków.

  Sprzyjać będziemy tworzeniu, przy udziale gwarantowanych przez państwo kredytów, spółdzielni pracowniczych z upadających zakładów państwowych i prywatnych.  Sprzyjać będziemy rozwojowi, nadzorowanego przez samorządy, lokalnego sektora publicznego. Uwolnimy ten sektor  od mechanizmu łupów politycznych i zapewnimy realną kontrolę społeczności lokalnych nad jego funkcjonowaniem. Wykluczamy prywatyzację przedsiębiorstw komunalnych, ponieważ celem ich działania jest zaspakajanie potrzeb lokalnej społeczności, a nie wypracowywanie zysku.

  Sektor państwowy to istotny element zabezpieczenia strategicznych interesów państwa i jego oddziaływania na procesy gospodarcze. Pod bezpośrednim nadzorem państwa pozostaną energetyka, infrastruktura komunikacyjna, przemysł wydobywczy i zbrojeniowy. Nie traktujemy tych przemysłów, tak jak kolejno rządzące partie, jako źródło korzyści dla  „swoich” i będziemy prowadzić uczciwe konkursy dla zarządzających.

   Popierać będziemy rozwój sektora prywatnego dbając aby spełniał on podstawowe założenia równowagi pomiędzy pracą i kapitałem.    Bliższy jest nam model  przedsiębiorstwa „rodzinnego” wypieranego obecnie przez model przedsiębiorstwa akcyjnego. W modelu rodzinnym istotą zarządzania  jest bogacenie się  dzięki  rozwojowi przedsiębiorstw i wzrostowi ich rzeczywistej wartości.

  W przedsiębiorstwie akcyjnym, którego kierunek wytycza gospodarka amerykańska, zarządzanie ma charakter głównie krótkookresowy . Akcjonariusze oczekują dywidendy na koniec roku, a gdy jest mała zarząd uruchamia często „twórcza księgowość".

  W sposób oczywisty będziemy walczyć z patologiami polegającymi na wypracowywaniu zysku poprzez wyzysk pracowników.

  3.Rola państwa w gospodarce.

  Państwo musi być stanowczym i konsekwentnym regulatorem rynku, tworzącym odpowiednie uregulowania prawne, kontrolującym procesy gospodarcze i ingerującym w sposób władczy w przypadku nie przestrzegania reguł prawnych i etycznych. Rolą państwa jest również długookresowe planowanie i stymulowanie rozwoju gospodarczego.

  W realizacji tych zadań będziemy wspierać się na instrumentach obywatelskich takich jak stowarzyszenia konsumentów, stowarzyszenia branżowe itp.

      Stopień zorganizowania działalności gospodarczej -  co do skali i zakresu działania w globalnej sieci -  staje się jednym z najważniejszych czynników konkurencyjności.

        Zadania suwerennego państwa w globalizacji muszą rosnąć.   Trzeba  ukształtować relacje z wielkimi agresywnymi korporacjami międzynarodowymi, by nie dopuścić do grabieży wypracowanych przez społeczeństwa wartości, a jednocześnie skutecznie wejść w międzynarodowy podział pracy.     Podejmiemy działania i stworzymy regulacje  dla umocnienia zdolności przedsiębiorstw do samofinansowania rozwoju, umocnienia  konkurencyjności. Stworzymy  motywacje do rozbudowy przemysłu krajowego i wzrostu udziału własności krajowej w przemyśle, będziemy wspierać produkcję pracochłonną, eliminującą bezrobocie. Wykorzystamy specjalne możliwości „kryzysowe” dopuszczone przez Unię Europejską, tak jak to miało miejsce w przypadku obszaru byłego „NRD”. Podejmiemy, nakręcające koniunkturę, publiczne  inwestycje w infrastrukturę. Stworzymy mechanizmy dla większego wydatkowania pieniędzy budżetowych na produkty i usługi polskie. W takim kierunku kształtować będziemy też  instytucję zamówień publicznych.

   Potencjał naukowo-badawczy wymaga wsparcia i ochrony. Będziemy szanować kreatywny personel, zapewniać mu stabilizację życiową, stosować systemy motywacyjne, inaczej dobre pomysły odejdą wraz z ludźmi. Wzmocnimy rolę państwa  poprzez zamawianie badań i zamawianie kierunków kształcenia. Zapewnimy stabilne zasilanie budżetowego poprzez przeznaczenie określonej części wzrostu PKB na sferę nauki .

     Podejmiemy kodyfikację prawa branżowego w kierunku  jego uproszczenia, tak aby do jego zrozumienia i załatwiania spraw urzędowych nie było potrzeba pośrednictwa sowicie opłacanych „doradców”, spełniających często rolę „pijawek”..

   

  4.Zatrudnienie i płace.

  Socjalizm to ustrój nadrzędności pracy nad kapitałem- to praca tworzy dobrobyt społeczeństw i z pracy powstaje kapitał, którego podział i wykorzystanie powinno służyć dalszemu rozwojowi społeczeństwa. Poprzez pracę człowiek staje się użytecznym dla społeczeństwa, ale społeczeństwo ma obowiązek zapewnić mu godną pracę. Socjaliści odwołują się do elektoratu, którym są szeroko rozumiani ludzie pracy najemnej

  oraz osoby u których występuje wyraźna dominanta udziału własnej pracy a nie konsumpcji kapitału w osiąganych dochodach. Przedmiotem naszej opieki są więc również rolnicy pracujący na własnej ziemi, właścicieli  firm jednoosobowych, czy małych firm rodzinnych. W sposób oczywisty jesteśmy za ustawowym określeniem  przez państwo poziomu płacy minimalnej miesięcznej i godzinowej  na poziomie gwarantującym zabezpieczenie  elementarnych potrzeb życiowych. Przyjęte przez nas rozwiązania prawne będą służyły wykluczeniu powszechnego w Polsce t.zw. ubóstwa pracowniczego, gdy otrzymana płaca nie zapewnia warunków do życia, a  brak stabilizacji życiowej generowany jest  przez t.zw. umowy śmieciowe.  Rozważymy postulat wyznaczenia ustawowych progów płacy maksymalnej. Bardzo wysokie płace  kadry kierowniczej służą często sztucznemu obniżaniu zysku firm i w konsekwencji płaconych podatków, czasem mają też wymiar korupcyjny.

  Każda praca jest użyteczna. Oczywiście inna jest np. użyteczność pracy szeregowego  pracownika, a inna prezesa firmy. Nie do obronienia jest jednak teza, że użyteczność ta może być 100- krotnie większa, a  z takim rozwarstwieniem płac mamy w skrajnych przypadkach do czynienia. Gdyby nie praca  szeregowych pracowników, użyteczność pracy prezesa była by zerowa.   

  Neoliberałowie głoszą błędną tezę wyczerpywania się zasobów pracy m.in. przez postępująca automatyzację procesów produkcyjnych.  Istnieją olbrzymie zasoby miejsc pracy dotychczas nie opłacanej jak np. opieka nad małymi dziećmi, opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, tworzenie bezpiecznych warunków pracy, organizowanie czasu wolnego, czyli kultura, sport i turystyka  dla wszystkich.  Zauważamy,  że w neoliberalizmie wydłuża się czas pracy, który ulegał systematycznemu skracaniu w czasach gdy istniała społeczna rywalizacja systemów gospodarczych. 

  W ramach działań prozatrudnieniowych wprowadzimy:

  - reformę urzędów pracy oraz ośrodków pomocy społecznej w kierunku aktywnego wspierania osób długoterminowo bezrobotnych,

   - w zamówieniach publicznych w ramach zakupów dóbr i usług dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego tzw. klauzule społeczne preferujące zatrudnianie osób bezrobotnych w firmach wykonawców zamówień publicznych

  -  wdrożymy  postanowienia Dyrektywy  Rady 2009/47/WE  z dnia 5 maja 2009 r.  zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych podatku VAT. Przepisy te pozwalają na zastosowanie obniżonych stawek dla  usług pomocy i opieki w gospodarstwach domowych.

  W sferze zatrudnienia  nasz program przewiduje również:

  - skrócenie czasu pracy do 36 godzin tygodniowo ,

  - dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych i święta, wypłacany również w przypadku odbioru godzin w inne dni robocze,

  - współfinansowanie przez pracodawcę kosztów dojazdu  pracownika do i z pracy środkami komunikacji publicznej,

  - powszechny dodatek urlopowy dla pracowników najemnych

  - penalizację niewypłacania pracownikowi wynagrodzenia jako przestępstwo karne ścigane z urzędu( tak jest w USA) . Traktujemy  to jako dywersja wobec gospodarki narodowej.

  Stworzymy nowe możliwości podjęcia pracy i otrzymywania godziwych zarobków przez osoby niepełnosprawne i zmodyfikujemy system zasiłków i rent dla osób pozostających, nie ze swojej winy bez pracy, zapewniający tym osobom możliwość przeżycia;

   

  5.Prawa pracownicze i udział pracowników w zarządzaniu .

   Istotnym elementem równości pracy i kapitału są stosunki pracy. Zapewnienie bezpiecznych ale i przyjaznych dla pracownika warunków pracy jest obowiązkiem pracodawcy i leży także  w jego interesie, jeśli jest on zainteresowany długofalowym rozwojem przedsiębiorstwa, a nie osiągnięciem szybkiego, doraźnego zysku.  Pracownik musi mieć również prawo do rzetelnej informacji o stanie przedsiębiorstwa w którym pracuje ( a więc i swoich perspektywach na przyszłość, a nawet do współdecydowania w pewnym stopniu o takich zmianach, które mogą w sposób istotny wpływać na te perspektywy -np. fuzje przedsiębiorstw, ograniczenie lub rozszerzenie profilu działalności itp.). Tzw. Rady Pracownicze funkcjonują np. w Niemczech i USA, a w Polsce nastąpiła ich likwidacja z nastaniem kapitalizmu.

  Istotną rolę w obronie praw pracowniczych i wyrównywaniu szans na rynku pracy pełnią związki zawodowe. Socjaliści są za rozszerzeniem ich kompetencji oraz zwiększeniem ochrony działaczy związkowych. Jesteśmy też za rozszerzeniem uprawnień inspekcji pracy i poddaniem jej rzeczywistemu nadzorowi  związków zawodowych, a także przywróceniem roli społecznym inspektorów pracy, również w przedsiębiorstwach prywatnych , również tam gdzie nie funkcjonują związki zawodowe. 

  Wprowadzimy obowiązkowy fundusz szkoleniowy we wszystkich przedsiębiorstwach powyżej 25 pracowników. 

   

  6.Rola i zadania sektora finansowego .

  Przywrócenie roli pieniądza jako kreatora rozwoju gospodarczego to jedno z podstawowych zadań socjalistów.

  Pieniądz wprowadzono, by ułatwił wymianę towarową. Zyski z wymiany towarowej mogły być inwestowane w rozwój majątku. W ten sposób pieniądz przyjął funkcje dźwigni rozwoju gospodarczego. W socjalistycznej ekonomii przez inwestycję rozumie się inwestycje materialne, służące rozwojowi produkcji, usług i kreowaniu nowych miejsc pracy . W ekonomii kapitalistycznej pieniądz stal się towarem, a pod pojęciem inwestycji rozumie się przede wszystkim zakup papierów wartościowych (akcji, obligacji, papierów dłużnych , akredytyw, derywatów itp.) w wielu przypadkach nie mających żadnego lub jedynie dalekie odniesienie do majątku zdolnego kreować nowe wartości materialne.

  Tak  rozumiane inwestycje mogą  przynosić zysk, ale nie kreują rzeczywistego rozwoju gospodarczego. Prowadzi to do cyklicznych, coraz częstszych kryzysów.

  Szczególną rolę odgrywają banki. Kapitał zgromadzony w Bankach tylko w niewielkim stopniu opiera się na udziałach właścicieli. Pozostały kapitał jest wnoszony przez społeczeństwo bezpośrednio (wkłady) lub pośrednio przez instytucje finansowe (ubezpieczenia, emerytury, kasy chorych itp.), a także środki budżetów państwowego i lokalnych lokowane czasowo w Bankach. Bank obraca tym kapitałem w sposób bardzo słabo kontrolowany przez Państwo.  Zyski z obracania pieniędzmi jako towarem przynoszą profit Bankowi, a nie właścicielom zgromadzonych środków. Odsetki od wkładów bankowych stale maleją, a opłaty za prowadzenie rachunków rosną.

  W przypadku widma bankructwa banku spowodowanego nieodpowiedzialnym inwestowaniem na rynku finansowym, z pomocą przychodzą państwa, a więc podatnik, którego pieniądze Bank stracił.

  Odnotowywane są również próby lokowania w spekulacyjnych papierach  wartościowych kapitałów budżetów lokalnych czy Spółek Skarbu Państwa.

     W Polsce – w wyniku prywatyzacji – duża część banków należy do zagranicznego i międzynarodowego kapitału, a więc zyski przez nie osiągane nie pozostają w kraju.

  Neoliberalny świat wpadł w spiralę obrotu pieniężnego, który prędzej, czy później zakończy się globalnym krachem światowej gospodarki.

  Wyjściem z tej spirali jest przywrócenie roli pieniądza jako dźwigni rozwoju sił wytwórczych.

  Wprowadzimy silnie zróżnicowany  podatek od obrotów kapitałowych, zależny  od ich przeznaczenia  (czy służą rozwojowi sił wytwórczych i tworzeniu nowych miejsc pracy, czy też nabywaniu spekulacyjnych papierów wartościowych ), co powinno przywrócić  po pewnym czasie pożądaną rolę pieniądza.

  Zachowana zostanie przy tym wolność obrotu gospodarczego,  w którym nikt nie będzie środkami administracyjnymi zmuszał nikogo, do takiego lub innego dysponowania własnym kapitałem.

  Zauważamy również istotną zmianę w posiadaniu majątku trwałego (np. fabryk, kopalni, produkcyjnych gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw budowlanych i usługowych).  Posiadanie udziałów w tych jednostkach, gdzie właściciel udziałów był bezpośrednio zainteresowany i miał wpływ na ich działalność,  zastąpione zostało posiadaniem akcji, których wartość uzależniona jest często nie od materialnej wartości jednostki, lecz podlega w dużym stopniu ruchom spekulacyjnym. Będziemy sprzyjać  inwestowaniu w udziały, a nie akcje.

  Inne nasze rozwiązania  to:

  - wzmocnienie roli nadzoru finansowego nad bankami i instytucjami finansowymi,

  -traktowanie posiadanych  udziałów w podmiotach gospodarczych jako inwestycji w rozwój, a zakup akcji jako inwestycję w papiery wartościowe,

  - stworzenie regulacji prawnych skłaniających do trzymania środków budżetowych (w tym budżetów lokalnych) w bankach podlegających stałej kontroli państwa (np. bankach państwowych),

  -  opodatkowanie międzybankowych przepływów pieniężnych  służących spekulacji wirtualnym pieniądzem, który nie ma pokrycia w realnym obrocie gospodarczym

  Będziemy szukać rozwiązań dla tworzenia pieniądza bez odsetkowego, kreowanego pod nadzorem społecznym. Przed reformą Balcerowiczowską nisko oprocentowany kredyt mieszkaniowy powodował znacznie większa dostępność mieszkań.

   

  7.Podatki.

  Mechanizmami ekonomicznymi chcemy zapewnić równowagę pomiędzy pracą i kapitałem.  Spełnieniu tego celu służy w pierwszym rzędzie system podatkowy.

  Dochody z kapitałowe opodatkujemy  na równi z dochodami z pracy i będą one sumowane . Wprowadzimy progresywny, kilku progowy podatek z jednoczesnym zapewnieniem ulg podatkowych dla osób o niskich dochodach, wychowujących dzieci, szczególnie niepełnosprawne, a także opiekujących się chorymi. Zauważamy, że  wysokie dochody nie powstają wyłącznie z pracy własnej, ale są w znacznej mierze wynikiem pracy innych i osiągający je, jeśli służą one celom konsumpcyjnym, powinien w sposób adekwatny  łożyć na innych członków społeczeństwa. Jednocześnie wprowadzimy odpisy podatkowe na cele inwestycyjne (inwestycje produkcyjne- służące powstawaniu nowych miejsc pracy, a nie inwestycje kapitałowe w zakup akcji i obligacji), na cele rozwoju nauki i kultury. Przywrócimy progresywny podatek od spadku i darowizn. Skala tego podatku nie będzie uderzać w osoby niezamożne, ale nie powinna umożliwiać dostatniego życia wyłącznie dzięki przeszłym pokoleniom.

    Wprowadzimy podatek kościelny i uwolnimy państwo od  finansowania kościołów w jakiejkolwiek formie.

  Obywatele będą mieć wybór: przekazywania części swoich podatków na rzecz kościoła (przy równouprawnieniu wszystkich religii i obywateli nie wyznających żadnej religii), czy też na inne organizacje pożytku publicznego.

   

      8.Rolnictwo i ochrona zasobów naturalnych.

  Stworzymy osobom zatrudnionym w małych i średnich gospodarstwach rolnych  warunki do rozwoju, ale również przeżycia w wypadku klęsk żywiołowych.

  Służyć temu będą:

  - ingerencja państwa w zapewnieniu stabilnych cen na rynku płodów rolnych i środków do produkcji rolnej,

  - tworzenie warunków prawnych i finansowych dla zrzeszania rolników w spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu,

  - stworzenie państwowego, o racjonalnych składkach, funduszu ubezpieczeniowego na wypadek klęsk żywiołowych,

  - racjonalna polityka zagraniczna nie powodująca sankcji i embarga na polską żywność

  Los ludzkości zależy od rozważnego decydowania w kwestiach rozwoju przemysłu i wykorzystania bogactw naturalnych zamiast konsumpcji, eksploatacji i niszczenia ich.

  Będziemy prowadzić politykę proekologiczną, zapewniającą równowagę w środowisku.

   

  1. Polska, Europa, Świat
  2. Nowoczesny patriotyzm i jego rola.

  Założyciele PPS w 1892 roku wyrazili dążenie socjalistów do powstania państwa polskiego. Dziś nie musimy walczyć o niepodległość, a nasz patriotyzm wyraża się inaczej.  

  Patriotyzm rozumiemy  jako wartość w sferze emocjonalnej, która wyraża się w więzi ze społeczeństwem zamieszkującym nasz kraj ojczysty. Ta więź powoduje gotowość przedkładania celów ważnych dla społeczeństwa ponad cele osobiste. Nasz patriotyzm to  przede wszystkim gotowość pracy dla pożytku wspólnego. Pracy na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego Polski. Patriotyzm wyraża się także w walce z niesprawiedliwością, w zwalczaniu patologii społecznych, złodziejstwa i korupcji. Postawy patriotyczne przejawiają się też we współpracy ze społecznościami i narodami innych krajów, w realizacji celów służących rozwojowi ludzkości.

  Obce nam są wszelkie przejawy nacjonalizmu i szowinizmu traktującego Polaków katolików jako naród wybrany, a ludzi innej narodowości, rasy, religii i poglądów jako obcych w społeczeństwie. Zauważamy też, że nacjonalizm jest sprzeczny z podstawową zasadą chrześcijaństwa, która stanowi, że wszyscy ludzie są braćmi.

   

     2.Unia Europejska.

  Opowiadamy się za solidarnym działaniem na rzecz jedności europejskiej i przyjęcia  przez Unię Europejską mechanizmów stanowiących alternatywę do modelu neoliberalnego, tzn.  cywilizacji, która opierać się będzie na solidarności społeczeństw i obywateli.  Będziemy ściśle współpracować z frakcją socjalistyczną w Parlamencie Europejskim dla stworzenia Europy opartej na zasadach socjalnych,  żyjącą w pokoju i w zgodzie z ekologią.

  Będziemy propagować w UE  politykę uwolnienia Unii  i rządów poszczególnych krajów z ucisku rynków finansowych, zmienimy logikę wypracowywania zysku, w logikę rozwoju społecznego opartego na sprawiedliwości społecznej i trwałych działaniach proekologicznych.

  Potrzebna jest skuteczna kontrola w odniesieniu do redystrybucji kapitału, a w kwestiach gospodarczych należy usuwać nierównowagi pomiędzy poszczególnymi regionami tak aby doprowadzić do równomiernego rozwoju wszystkich regionów Europy.

   

     3.Stosunki z innymi krajami.

  Obecna faza kapitalizmu, jego neoliberalnego modelu zarządzania, militaryzacji i skrajnie sekciarskich strategii, które mu towarzyszą, odciska swe piętno na stosunkach międzynarodowych, poszerza system oparty na eksploatacji i dominacji i wymaga radykalnych demokratycznych zmian na dużą skalę.

  Pragnieniem PPS jest ustanowienie międzynarodowego systemu bezpieczeństwa opartego na współpracy, zgodnego z prawem międzynarodowym i zasadami zreformowanego i demokratycznego systemu ONZ. Stanowczo sprzeciwiamy się  rosnącej militaryzacji w stosunkach zewnętrznych oraz walczymy o pokojową rolę Europy w świecie.

  Chcemy rozwijać pokojową współpracę z sąsiadami i państwami naszego regionu.

   Szanujemy prawo państw neutralnych do utrzymania ich statusu nieangażowania się.

  Protestujemy przeciwko, opartej na kłamstwach, kompani nienawiści wobec ludzi innej rasy i innego wyznania. Nie można z migrantów czynić  „kozłów ofiarnych” w odniesieniu do jakichkolwiek problemów społecznych.  Będziemy walczyć o mocny wymiar społeczny w polityce integracji.

  1. Zagadnienia obronności.

  Wojna niweczy zasady współżycia społecznego, nie może wiec być narzędziem dążenia do spokoju miedzy ludźmi i demokracji. Ostatnie lata przyniosły prywatyzację wojen, w których siły międzynarodowe prowadzą działania ofensywne w służbie prywatnych interesów koncernów paliwowych i zbrojeniowych, a także w imię prywatnych ambicji niektórych przywódców.

  Wojna nigdy nie była, nie jest i nie będzie lekarstwem na kłopoty i patologie ludzkości.

  Jeżeli nawet w wyniku wojny rozwiązany zostanie jakiś problem, to równocześnie stwarza ona cały szereg nowych, zwykle znacznie poważniejszych problemów, o czym naocznie przekonujemy się obserwując wojny religijne na Bliskim Wschodzie i liczne zamachy, również w Europie.

  Wojna nie powoduje wzrostu zamożności biednych społeczeństw, bogacą się tylko wasalni władcy tych krajów, a przede wszystkim międzynarodowe koncerny.

  W imię interesów nielicznych, śmierć lub nieodwracalne kalectwo są udziałem tysięcy.

  Nasi rządzący  podporządkowali się całkowicie polityce amerykańskiej i  pozostają w pierwszej linii usłużnych wasali. Żadne z tych wydarzeń, w których wspieraliśmy Stany Zjednoczone bez żadnych zastrzeżeń, często kosztem krwi naszych żołnierzy, nie przyniosło nam, mimo wielu deklaracji, korzyści ekonomicznych.

   Nie zauważamy, że kończy się era dominacji jednego mocarstwa i ze świat zmierza w kierunku „ wielu biegunów” Rośnie znaczenie Chin, Indii i wielu innych krajów. Widzimy konieczność pogłębienia współpracy gospodarczej i politycznej z tymi krajami. Tylko polityka „równego dystansu’ może nam zapewnić sukcesy w przyszłości.

  Dla PPS pokój światowy jest wartością nadrzędną, dla której warto odrzucić  fobie i uprzedzenia. Polska powinna zaangażować się w obronę i budowę infrastruktury pokoju i porozumienia międzynarodowego, a nie wojny.

  Jesteśmy głęboko przeciwni prowokowaniu konfliktu zbrojnego z Rosją, czemu służą poczynania naszego rządu. Ani UE ani NATO nie ma zamiaru, czy interesu, aby taki konflikt wszczynać.

  Przeciwni jesteśmy zwiększeniu wydatków na wojsko" kosztem ludzi pracy.

  Zgoda,  mająca charakter zaproszenia, na stacjonowania na terenie Polski wojskowych jednostek amerykańskich może prowadzić do stopniowej utraty suwerenności na części terytorium. Wbrew propagandzie nie poprawia to bezpieczeństwa Polski, a może je pogorszyć przez wystawienie ludności polskiej na działania odwetowe.