Warszawa 22.09.2018

 

PPS bierze udział w wyborach samorządowych w koalicji wyborczej SLD- Lewica Razem.

Uważamy, że jedność lewicy w tych wyborach jest warunkiem przełamania neoliberalnego duopolu POPiS  i jednocześnie walki o demokratyczną i przyjazną obywatelom Polskę. Członkowie i sympatycy PPS startując na listach koalicji zachowują swoją tożsamość ideową i będą walczyć w samorządach o realizację  tych idei.

Nasza Polska

Chcemy Polski w której:

 • zaspakajanie potrzeb społeczeństwa jest nadrzędne nad doraźnym zyskiem,
 • dba się o godność obywatela i obowiązuje równość praw w każdej sferze zarówno politycznej, społecznej i gospodarczej- niezależnie od posiadanego majątku, pochodzenia, przynależności partyjnej, wyznawanej religii czy preferencji osobistych,
 • nie ma ludzi wykluczonych z pełnego udziału w życiu  społeczeństwa z uwagi na bezrobocie, bezdomność , niesprawność czy bezradność, 
 • religia jest sprawą prywatną obywateli i obowiązuje całkowite oddzielenie Państwa i Kościoła we wszystkich sferach w tym edukacji młodzieży i gospodarce.

Chcemy państwa które:

 • zadba jednakowo o zdrowie każdego obywatela
 • zapewni dobre i jednakowe warunki do nauki i wypoczynku dla każdego dziecka,
 • zagwarantuje każdemu młodemu jednakowe warunki startu życiowego, a każdemu seniorowi możliwość godnego życia,
 • - zapewni rodzicom pomoc w wychowaniu dzieci z jednoczesną możliwością kontynuacji kariery zawodowej
 • w którym przestrzegana będzie zasada: każdemu według zasług i od każdego według jego możliwości,
 • w którym polityka historyczna służyć będzie prawdzie, a nie podziałom.   

Chcemy Polski obywatelskiej i samorządnej, w której samorządy, wybrane demokratycznie, reprezentują  w pierwszej mierze interesy swoich wyborców, a nie władzy centralnej czy partii, które ich desygnowały. 

Jakie działania obiecują nasi kandydaci startujący w wyborach samorządowych.

Realizując nasze idee społeczeństwa obywatelskiego :

 • stworzymy mechanizmy partycypacyjne umożliwiające prawdziwy udział mieszkańców w zarzadzaniu poprzez m.in. poprzez
 • konsultacje społeczne i wysłuchania publiczne dotyczące podstawowych decyzji, w tym planów zagospodarowania, planów  inwestycyjnych i priorytetów budżetu  miasta, dzielnicy, gminy, powiatu,
 • dążyć będziemy do podniesienia podmiotowości samorządów w zakresie dysponowania   budżetem i decyzji dotyczących bezpośrednio obywateli,
 • zadbamy o zrównoważony rozwój miast, gmin i powiatów, tak aby wszyscy mieszkańcy korzystali z ich rozwoju,
 • rozszerzymy możliwości integracji sąsiedzkiej tworząc Kluby Osiedlowe w zasobach komunalnych i współpracując w tym zakresie z Samorządami Spółdzielni Mieszkaniowych, organizować będziemy imprezy integracyjne dla mieszkańców,
 • postawimy na fachowość i nowoczesność w obsłudze mieszkańców przez Urząd i podległe placówki zwiększając zakres spraw załatwianych przez internet  oraz zwracając uwagę na bezstronność, uczciwość i podnoszenie kwalifikacji urzędników,
 • nie zgodzimy się na przekształcanie przedsiębiorstw komunalnych w spółki prawa handlowego- ich zadaniem jest obsługa mieszkańców, a nie generowanie zysku.

Dbając o godny poziom życia mieszkańców będziemy wspierać:

 • rodziców i osoby samotnie wychowujące dzieci w procesie ich wychowania zapewniając:
 • dodatki samorządowe dla pierwszego dziecka
 • bezpłatne żłobki i przedszkola
 • opiekę nad dziećmi poprzez tworzenie nowych żłobków i przedszkoli, a do czasu Ich powstania wspierać opiekę nad najmłodszymi w formie klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, 

uczniów zapewniając:

 • darmowe przejazdy do szkoły dla wszystkich uczniów
 • bon w wysokości 500 zł dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej,
 • drugie śniadanie dla malucha w klasach 1-3
 • wsparcie dla szkolnictwa zawodowego tworząc  atrakcyjne kierunki kształcenia,
 • dofinansowując nowoczesne wyposażenie szkół zawodowych oraz tworzącnowoczesne doradztwo zawodowe; wykorzystując w tym celu regionalne programy operacyjne i współpracując w tym zakresie z przedsiębiorcami,
 • darmowe korepetycje i zajęcia pozalekcyjne, szczególnie dla uczniów pochodzących z rodzin niezamożnych,
 • lekcje etyki w każdej szkole,
 • dofinansowanie dla bibliotek szkolnych i młodzieżowych oraz dostępu do Internetu,

emerytów poprzez m.in.:

 • dopłaty do energii (elektryczność. ogrzewanie , gaz),
 • dodatkowe formy aktywności np. tworząc nowoczesne Domy Seniora oraz wspierając woluntariat pomocowy,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznym ułatwiając dostęp do komputerów i prowadząc szkolenia;

osób ubogich poprzez:

 • rozszerzenie programów pomocy społecznej i programów integracji sąsiedzkiej na rzecz rozwoju społeczności i pomocy słabszym oraz programy wychodzenia z bezdomności,
 • budowę mieszkań komunalnych i socjalnych o odpowiednim standardzie,
 • budowę komunalnych schronisk dla bezdomnych i bezpłatne korzystanie przez nich z łaźni miejskich.

 

W celu polepszenia opieki medycznej w ramach możliwości prawnych i kompetencji jednostek terytorialnych podejmiemy następujące przedsięwzięcia:

 • bezpłatne badania i szczepienia, a w szczególności:

o  badania wad postawy u dzieci

o   badania w celu wczesnego wykrycia chorób kobiecych i męskich,

o   szczepienia przeciwko grypie,

 • zapewnimy opiekę dentystyczną w każdej szkole,
 • finansowanie zabiegów „in vitro”,
 • edukację seksualną w ramach gminnych programów zdrowotnych,
 • darmowe poradnictwo dotyczące sposobów zapobiegania ciąży, chorób przenoszonych droga płciową, włączając w to recepty na środki antykoncepcyjne
 • wsparcie dla podmiotów leczniczych, w których zgodnie z obowiązującym prawem przeprowadza się w uzasadnionych przypadkach zabieg przerywania ciąży

 

Przeciwstawiamy się przekształcaniu publicznych placówek ochrony zdrowia w spółki Prawa handlowego.

 

Dbając o powszechny dostęp do dóbr kultury, nie obarczony preferencjami ideologicznymi i religijnymi będziemy organizować:

 • bezpłatne pokazy filmów w plenerze latem a w pozostałych okresach w Domach Kultury,
 • pokazy filmów z czasów PRL i starych filmów dokumentalnych,  połączone z dyskusją w intencji odkłamywania historii,
 • konkursy filmowe, fotograficzne, rysunkowe dla dzieci dotyczące spraw i wydarzeń lokalnych (np. historia dzielnicy, szkoły, ulicy itp.),
 • spotkania z ciekawymi ludźmi- mieszkańcami jednostki samorządowej.

Obiecujemy wrażliwość na bieżące potrzeby i postulaty obywateli.

 

Rada Naczelna

Polskiej Partii Socjalistycznej