dot. przeciwdziałania rozszerzania się epidemii Koronowirusa
 
 
Polska Partia Socjalistyczna włącza się do działań podjętych w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii Koronowirusa mając na względzie dobro członków Partii. W związku z nadzwyczajną sytuacją Centralny Komitet Wykonawczy rekomenduje odstąpienie od egzekwowania niektórych artykułów Statutu PPS dotyczących minimalnej częstotliwości zebrań.
 
1. CKW rekomenduje zaprzestanie odbywania konferencji okręgowych i wojewódzkich.
 
2. CKW rekomenduje zaprzestanie odbywania zebrań kół. W sprawach niecierpiących zwłoki zaleca się postępowanie jak następuje:
 
⦁    zarząd koła przyjmuje projekt uchwały i przekazuje go do konsultacji wszystkim członkom koła dając członkom koła minimum 7 dni na rozpatrzenie projektu; sposób konsultacji musi uwzględniać środki techniczne, jakimi dysponują członkowie koła;
 
⦁    po zebraniu uwag zarząd koła przyjmuje drugi projekt uchwały uwzględniający zgłoszone uwagi i przekazuje go wszystkim członkom koła do konsultacji wraz ze wszystkimi zgłoszonymi uwagami dając członkom koła minimum 7 dni na rozpatrzenie projektu, na tym etapie członkowie zarządu koła nie mają prawa zgłaszać uwag do projektu;
 
⦁    podczas drugiego etapu konsultacji członkowie koła mogą wnosić o całkowite odrzucenie procesowania projektu uchwały, jeżeli liczba osób głosujących za odrzuceniem projektu przewyższy liczbę osób głosujących za przyjęciem projektu uchwały to zarząd koła nie ma prawa przyjąć projektu uchwały;
 
⦁    po zebraniu uwag zarząd koła przyjmuje uchwałę uwzględniającą zgłoszone uwagi a uchwała zarządu koła ma moc uchwały koła.
 
3. CKW rekomenduje ograniczenie odbywania zebrań komitetów okręgowych i rad wojewódzkich. W sprawach niecierpiących zwłoki zaleca się wieloetapowe konsultacje pisemne i telefoniczne członków komitetów i rad oraz głosowanie pisemne.
 
4. CKW rekomenduje ograniczenie odbywania zebrań Rady Naczelnej. W sprawach ważnych zaleca się wieloetapowe konsultacje pisemne i telefoniczne członków Rady Naczelnej projektu uchwały przygotowanej przez Prezydium Rady Naczelnej oraz głosowanie pisemne.
 
Niniejsza uchwała obowiązuje w okresie od 12 marca do 11 kwietnia 2020 roku.
 
CKW PPS
11 marca 2020