PPS bierze udział w wyborach parlamentarnych w koalicji wyborczej partii lewicowych.

Uważamy, że jedność lewicy w tych wyborach jest warunkiem przełamania  duopolu POPiS  i jednocześnie walki o ustanowienie naruszonej działaniami PiS demokratycznej, praworządnej i przyjaznej wszystkim  obywatelom Polski. Członkowie i sympatycy PPS startując na listach koalicji kandydując zachowują swoją tożsamość ideową i będą walczyć w parlamencie o realizację  tych idei. 

Nasza Polska

Chcemy Polski w której:

-celem działalności gospodarczej państwa jest zaspakajanie potrzeb społeczeństwa, a nie maksymalizacja   zysków,

-dba się o godność obywatela i obowiązuje równość praw w każdej sferze zarówno politycznej, społecznej i gospodarczej- niezależnie od dochodów, zainwestowanego kapitału, posiadanego majątku, pochodzenia, przynależności partyjnej, wyznawanej religii czy preferencji osobistych,

- nie ma ludzi wykluczonych z pełnego udziału w życiu  społeczeństwa z uwagi na bezrobocie, bezdomność , niesprawność czy bezradność, 

- religia jest sprawą prywatną obywateli i obowiązuje całkowite oddzielenie Państwa i Kościołów we wszystkich sferach życia publicznego w tym edukacji młodzieży i gospodarce.

Chcemy państwa które:

- zadba jednakowo o  zdrowie każdego obywatela,

- zapewni dobre i jednakowe warunki do nauki i wypoczynku dla każdego dziecka,

- zagwarantuje każdemu młodemu obywatelowi jednakowe warunki startu życiowego, a każdemu seniorowi możliwość godnego życia,

- zapewni rodzicom pomoc w wychowaniu dzieci z jednoczesną  możliwością kontynuacji kariery zawodowej,

- w którym przestrzegana będzie zasada: każdemu według pracy i od każdego według jego możliwości,

- w którym polityka historyczna służyć będzie prawdzie, pojednaniu i zrozumieniu, a nie dzieleniu społeczeństwa.   

Chcemy Polski obywatelskiej i samorządnej, w której samorządy, wybrane demokratycznie, reprezentują  w pierwszej mierze interesy swoich wyborców, a nie władzy centralnej czy partii, które ich desygnowały. 

 Jakie działania obiecują nasi kandydaci:

- Przebudowę Polski w celu sprostania wyzwaniom przyszłości-zgodnie z zasadami współżycia społecznego, sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju:

- w zakresie zrównoważonego rozwoju gospodarczego

-preferencje dla rozwoju społecznego sektora gospodarki – spółdzielczości i przedsiębiorstw komunalnych świadczących usługi dla mieszkańców z jednoczesnym zapewnieniem realnej kontroli spółdzielców i mieszkańców nad tym sektorem

- wspieranie wykorzystania wyników polskiej nauki i techniki do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw.

- przywrócenie transportu publicznego, szczególnie w małych miejscowościach

- w zakresie polityki rolnej

-Wdrożenie, jako zadanie finansowane ze środków UE, planu budowy wiejskich systemów retencji wody i systemów nawadniania upraw rolnych w każdym gospodarstwie które tego wymaga.

-Realne popieranie odrodzenia ruchu spółdzielczego na wsi w zakresie, produkcji, zaopatrzenia i sprzedaży produktów rolnych

-Prowadzenie działań politycznych wspierających eksport polskiej żywności i zapobiegających embargom na tą żywność

- w zakresie opieki zdrowotnej

-zwiększenie finansowania wydatków na zdrowie do poziomu 6,7% PKB

- wprowadzenie uczciwego systemu wyceny świadczeń medycznych

-natychmiastowe oddłużenie szpitali

- pełne rozdzielenie publicznej i prywatnej służby zdrowia, w celu zapobiegania żerowaniu prywaciarzy na sprzęcie i personelu szpitali

-rozdzielenie dotacji dla szpitali na leczenie i pensje personelu

- przywrócenie państwowej opieki stomatologicznej, szczególnie dla dzieci i młodzieży

- bezpłatne leki dla seniorów

- bezpłatne szczepienia i podstawowe badania, szczególnie dla dzieci i młodzieży

- finansowanie przez państwo zabiegów „in vitro” i bezpłatne poradnictwo  dotyczące sposobów zapobiegania ciąży, chorób przenoszonych droga płciową, włączając w to recepty na środki antykoncepcyjne

- likwidacja klauzuli sumienia dla lekarzy, położnych, sprzeciw przeciwko rozszerzaniu na inne grupy zawodowe

- w zakresie polityki społecznej

-- rozszerzenie programów pomocy społecznej i programów integracji sąsiedzkiej na rzecz rozwoju społeczności i pomocy słabszym oraz  programy wychodzenia z bezdomności,

- budowę mieszkań komunalnych i socjalnych o odpowiednim standardzie,

- budowę komunalnych schronisk dla bezdomnych i bezpłatne korzystanie przez nich z łaźni miejskich.

-Uchwalenie dużej ustawy reprywatyzacyjnej, respektującej prawo spadkowe i prawa nabyte lokatorów.

- Renty socjalne w wysokości minimalnej pensji dla osób nie pracujących z powodu opieki nad osobami nie samodzielnymi z powodu wieku, chorób lub upośledzenia, nie posiadającymi własnych źródeł dochodów

- zapewnienie bezpłatnej opieki przedszkolnej dla każdego dziecka

- w zakresie polityki podatkowej

-wprowadzenie  progresywnego, kilkustopniowego podatku dochodowego i 30tys. kwoty wolnej od podatku

- podstawą opodatkowania suma dochodów z pracy i dochodów kapitałowych

- Wprowadzenie podatku od spekulacji giełdowych dla przywrócenia giełdzie funkcji wyceny.

-Obniżenie stawki podatku VAT na żywność

- zwolnienie z podatku dochodowego od rent i emerytur

- w zakresie edukacji

- uwolnienie szkoły od indoktrynacji politycznej i światopoglądowej

- szkoła z godnie wynagradzanymi nauczycielami, ucząca myślenia, a nie wkuwania dat i formułek

- wyrównanie szans edukacyjnych między szkołami prywatnymi i publicznymi przez zmiany poziomu dotacji, znaczące podniesienie wynagrodzeń i statusu zawodowego nauczycieli w szkołach publicznych

-  finansowanie  nowoczesnego wyposażenie szkół zawodowych oraz utworzenie

   nowoczesnego doradztwa zawodowego- wykorzystanie regionalnych

       programów operacyjnych i współpraca w tym zakresie z przedsiębiorcami

  - zaprzestanie finansowania lekcji religii z funduszy publicznych

  - lekcje etyki w każdej szkole,

  - dofinansowanie dla bibliotek szkolnych i młodzieżowych oraz dostępu do

      Internetu,.

- w zakresie prawa pracy

-Ustanowienie Rad Pracowników we wszystkich zakładach pracy

- Umowa o pracę dla wszystkich zatrudnionych

- Płace pracowników oparte o układy zbiorowe ,

- Zwiększenie uprawnień inspekcji pracy w sprawdzaniu warunków pracy i płacy, większe jej powiazanie ze Związkami Zawodowymi

- w zakresie ochrony środowiska

- Natychmiastowe wprowadzenie zakazu  wwozu do Polski i tranzytu jakichkolwiek śmieci, nieczystości odpadów i opakowań poprodukcyjnych

-Wprowadzenie kaucjowania butelek po napojach.

-Preferencje dla energetyki wiatrowej i hydroenergetyki.

-Natychmiastowa rezygnacja z budowy kopalni odkrywkowych węgla brunatnego, które wysuszają rzeki i studnie w całym regionie.

- w zakresie polityki zagranicznej.

- rozwój pokojowej współpracy ze wszystkimi krajami oparty o zasady partnerskie i wolny od historycznych uprzedzeń,

- wypełnianie zobowiązań wynikających z przynależności do Unii Europejskiej

- oparcie bezpieczeństwa na współpracy wojskowej z krajami UE

- w zakresie rozwoju społeczeństwa demokratycznego i samorządnego (ludowładztwa)

- podniesienia podmiotowości samorządów  w zakresie dysponowania   budżetem i decyzji dotyczących bezpośrednio obywateli,

- zapewnienie zrównoważonego rozwoju miast, gmin i powiatów, tak aby wszyscy mieszkańcy korzystali z ich rozwoju,

- rozszerzenie budżetu partycypacyjnego na całość inwestycji lokalnych, w szczególności w gminach

- rozwój partycypacji obywateli w Zarządzaniu poprzez wysłuchania publiczne,  i wiążące referenda w podstawowych decyzjach

- przywrócenie niezależności od władzy politycznej prokuratury i sądów, polityka karna dążąca do resocjalizacji, a nie zemsty

- zapewnienie dostępu do internetu szerokopasmowego w całej Polsce

Obiecujemy wrażliwość na bieżące potrzeby i postulaty obywateli