W  czasie  Święta  Zmarłych  w  dnia  1  listopada  organizacja  Okręgowa  PPS  uczciła na  paru   cmentarzach  jak  co  roku  pamięć  swoich  zmarłych  lub  poległych  towarzyszek  i  towarzyszy.

Cmentarz  Bródnowski  na  Pradze 

Kwatera  powstańców  1944 r.  z  Woli i Starówki  -  29  kwater OW PPS i  ML PPS

Henryk  J. Mościcki  - historyk , kombatant 1939 r.,  minister  1945-48,  autor o archiwum PPS i Cytadeli

Mariola  Głowacka  -  ekonomistka, cz. władz  nacz.  PPS  w  III  RP, przewodn. Koła PPS Praga Płd.

Kazimierz Dzieniszewski – kombat. 1939r.,organ. konsp. jen. PPS w Belgii, PPS, związkowiec, komb. PPS  

Tomasz  Pietrzak -  kombatant 1939 r., ekonomista , spółdzielca,  wydawca spółdzielni wyd. PPS  „Wiedza” 

Cmentarz  Powązki   Cywilne

Kazimierz Pużak – prawnik,  przywódca  PPS, współzałożyciel Pol. Pańs.  Podz. , ofiara  Wronek  

Bolesław Limanowski – historyk, powst. 1863 r. , emigr ant, współzałożyciel PPS, senator II RP 

Władysław  Jagiełło – kombat. RPPS, oficer I A. WP, sekretarz OK. PPS, czł. koła kombat. PPS- 13

Dobiesław  Damięcki  –  aktor, konspirator PPS,   czł. władz  nacz. PPS.

Stefan  Jaracz – aktor,PPS, OM TUR,  reżyser teatrów z  dzielnic robotniczych, konspirator, zm. 1945 r.

Aleksandra Piłsudska – OB. PPS, kom. Łączn. POW, więzień cara i kajzera, powoł. dom kombat. 1853 r.

Janusz Wierusz – Kowalski    -  harcmistrz, OM TUR, poseł 

Maria  Dąbrowska – pisarka, PPS, redaktor „Polski Ludowej” w 1916 r., działaczka społeczna II RP i PRL

Zofia  Nałkowska – pisarka, L.K. , czł. ruchów  kobiecych II RP, poseł,  przew. Komisji B.Z.H  w  PRL

Jerzy Kaliński – dr inżynier, naukowiec  pozytywista- patriota w PRL, czł. OKW PPS, czł. RN PPS    

Janusz  Ostrowski – dr  fizyki, prof.. OU, czł. SOB, PPS WRN, powst. OW PPS bat. im. gen. J. Dąbrowskiego

Gaccy -  Henryk poseł  PPS  w  II RP  ,  Stanisław lekarz – współtwórca  przychodni dla kombatantów  1944 r.

Cmentarz  Powązki  Wojskowe

Andrzej  Strug – konspirator  OB. PPS/POW ,  pisarz, propagator  socjalizmu heroicznego

Stanisław  Szwalbe – ekonomista, vice- marszałek sejmu, przewodniczący Kr.  Rady  Spół., przew. RN PPS-11

Edward Osóbka-Morawski- czł. wł PS/RPPS,PPS, premier, spółdzielca, współzałożyciel „o”PPS, PPS-11

Henryk  Jabłoński – prof.  historyk, kombatant 1939-1945, czł. władz nacz. PPS, przewodn. Rady  Państwa

Halina  Ogrodzińska – kombatantka SOB, PS, animatorka  uczczenia  pamięci  kombatantów  PPS

Wacław  Harasymowicz – bojowiec OB. PPS, płk  Legionów, pomnik - symbol kombatanta polskiego

Bolesław  Roja  -  OB. PPS,  legionista,  POW, generał  WP, komb. 1939 r., zamord.w  obozie  Sachsenhausen 

Dorota  Kłuszyńska – działaczka kobieca PPS na Śl. Cieszyń., redaktorka,  przewodnicząca TPD, posłanka  

Julian  Hochfeld – dr ekonomii, redaktor „Przeglądu Sojal.”,  współtwórca  „humanizmu socjalistycznego”

Oskar  Lange – prof. ekonomii,  twórcza  Komisji Planowania RM  w rządzie E. Osóbki- Morawskiego

Adam  Rapacki – ekonomista, ZNMS, OM TUR , kombatant 1939r., minister - twórca „planu Rapackiego”

Aleksander o Aleksandra Ostrowscy – powstańcy OW PPS – batalion im. gen. J. Dąbrowskiego, zg. 1944 r.

Irena Czystowska- łączniczka, sanitariuszka batalionu OWP PS im. gen. J. Dąbrowskiego, zg. 1944 r.

Jan  Mulak – redaktor „Robotnika”, dow. OW PS, przewodniczący  PPS,senator,  trener Wunderteamu

Teresa  Korpetta –   Vce-przew. CSP PPS,  konserwator  sztuki,  animatorka zabytków z  tradycji PPS.

Andrzej  Lipski  - historyk, konspir.  PPS-Solidarność, poseł, czł.  RN PPS

Krzysztof  Dunin – Wąsowicz  -  prof.  historyk, kombat. 1939 r., SOB, przewodn. ZNMS, czł. RN PPS  

Cmentarz  Wolski  

Kwatery  powstańców  OW PPS,   RPPS,  stow.  z  PPS  -  OW-KB-AK ( strażacy, urzędnicy samorząd.)

Stefan Kobrzyński – OM TUR, kombat. PPS-WRN na  Woli , dz.  Komisji  ds.  historii  PPS

Cmentarz Północny

Jadwiga  Okrzeja  - mł. kombatant  RPPS,   vice-przewodnicząca RN  PPS – 11,  redaktor  sł. zdrowia 

Bogumił Bakus – kombatant  PPS-WRN, więzień Oświęcimia, przewodniczący koła Żoliborz i kombat. PPS       

Cmentarz  Żydowski

Janusz  Korczak -  słynny pedagog, współzałożyciel sierocińca „Nasz  DOM”,  bohater sierocińca getta.

Feliks  Perl  -  bojowiec  OB PPS,  czł.  władz  nacz. PPS,  redaktor  „ROBOTNIKA” 

Grobowiec  członków  Bund-u

Cmentarz   Południowy

Tadeusz  Billewicz -  Inż.,  konspirator getta w Krakowie, RPPS, PPS, NPPS po  1990 r. , PPS-11, PPS 

Cmentarz  Ewangelicko – Reformowany

Stefan  Żeromski – pisarz,  publicysta  związany z PPS, pomysłodawca „Społem” i „Szklanych domów”

Adam  Próchnik – dr historyk, archiwista, twórca Archiwum w Piotrkowie Trybunalskim, przywódca PS 

 

W  akcji  udział  wzięli towarzysze : M.  Białek, K.  Narwicz, M. Lewandowski, R. i P. Dzieniszewscy, J. Sadowski