Śląska Konferencja Wojewódzka odbyła się w dniu 27.11.2021. Ustępujące władze otrzymały na wniosek WKR absolutorium. Dotychczasowy przewodniczący zdał relacje z działań prowadzonych w minionej kadencji, odbyła się dyskusja. Wybrano nowe władze. Przewodniczącym Śląskiej Rady Wojewódzkiej został tow. Wojciech Konieczny, zastępcami tow. Marcin Klos i Weronika Czubak. Wybrano także nowy skład WKR i WSP.

Konferencja Wojewódzka PPS w Łodzi oceniła trzechletnią działalność partii na swoim terenie.
Wzięli w niej także udział towarzysze z dynamicznie rozwijającej  się organizacji w Poznaniu, której przewodniczy tow. Mateusz Biniaś.
Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem i obecnością na niej przedstawicieli władz centralnych. Cechą charakterystyczną tego zgromadzenia był także dominujący udział młodzieży. W obradach uczestniczyli tow. tow. M. Klos - szef CKW i  M. Białek członkini CKW. Tow. R. Dzieniszewski z Prezydium RN i szef Centr. Sądu Partyjnego tow. R. Smuszkiewicz a epizodycznie takę Przew. RN tow. senator Wojciech Konieczny i jego z-ca w RN - tow. Marek Jabłoński.
Wybrano 29 delegatów na nieodległy już, 44 Kongres Partii i nowe władze wojewódzkie.
Przewodniczącym 9-osobowej Rady został wybrany tow. Wacław Hetman, jego zastępcą tow. Piotr Bruchajzer a funkcję sekretarza powierzono przewodniczącemu  niedawno powołanego Okręgu Łódzkiego, tow. Jakubowi Kołacińskiemu.
Przewodniczącym Woj. Komisji Rewizyjnej został tow..Jakub Wiktor Waliszek,  a Woj. Sądu Partyjnego tow Michał Siemiński.
 
 
ZP

Tradycyjnie, już od 2004 roku, w dniu 13 listopada 2021 roku odbyła się na Placu Grzybowskim w Warszawie uroczystość złożenia kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenia z udziałem PPS w roku 1904.

 

6 listopada 2021 odbył się XVII Kongres Unii Pracy. W trakcie jego obrad dokonano wyboru władz partii, Kongres przyjął Deklarację Programową.  Przewodniczącym Unii Pracy został ponownie Waldemar Witkowski. Serdecznie gratulujemy wyboru panu Waldemarowi Witkowskiemu oraz członkom nowo wybranych władz UP.

Unia Pracy reprezentuje te same wartości co PPS wywodzące się z bogatego dorobku polskiej Lewicy. Razem stajemy w obronie pracowników w walce z niesprawiedliwym systemem.

Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć Unii Pracy, liczymy na dalszą współpracę w ramach szeroko rozumianej Lewicy parlamentarnej i pozaparlamentarnej.

 

 

ZP

Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej z życzliwą uwagą obserwowała Kongres Zjednoczeniowy Nowej Lewicy. Życzymy wybranym współprzewodniczącym Włodzimierzowi Czarzastemu i Robertowi Biedroniowi sukcesu w kierowaniu nowopowstałą partią. Oczekujemy na realizację lewicowych postulatów zawartych w Waszym programie.

Z socjalistycznym pozdrowieniem,
Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej

Obchodzony 10 października Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego jest dobrą okazją, by użyć stwierdzenia: „Byt kształtuje świadomość". Kryzys społeczny, jakim niewątpliwie jest niepewność dotycząca sytuacji mieszkaniowej, pracowniczej, klimatycznej czy politycznej w Polsce, odciska piętno na całych pokoleniach. Wzrasta zarówno świadomość społeczna, jak i zapadalność na choroby dotyczące ludzkiej psychiki.

Członkowie Polskiej partii Socjalistycznej stanowczo oświadczają, że uczynią wszystko co możliwe, aby „tłuste koty” z PiS nie karmiły się kosztem drastycznego biednienia większości społeczeństwa. Taki scenariusz wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego uznającego nadrzędność polskiej Konstytucji nad prawem unijnym. Wyrok ten fałszuje rzeczywistość, bowiem wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie dotyczą zapisów polskiej konstytucji, lecz ustaw wydanych na podstawie stronniczej i dowolnej jej interpretacji. Dobrowolnie zgodziliśmy się na zapis, że prawo unijne ma pierwszeństwo przed takimi ustawami. Stwierdzał to kilkakrotnie Trybunał Konstytucyjny, gdy był jeszcze prawdziwym i demokratycznie powołanym Trybunałem. 

Niniejszy dokument nie jest ostateczny. Stanowi tezy do dyskusji, opublikowane w celu dopracowania brzmienia Deklaracji przed XLIV Kongresem PPS.

 Polska Partia Socjalistyczna, obecnie najstarsza partia polityczna w Polsce, pozostaje przez cały czas wierna swoim ideałom i wartościom, w oparciu, o które działa i na których buduje bieżące i perspektywiczne programy. Programy nastawione na zrównoważony rozwój państwa i społeczeństwa według socjalistycznych zasad sprawiedliwości społecznej.