W celu przygotowania struktur  PPS do wyborów samorządowych w 2018 roku Rada Naczelna uchwala co następuje:

     1.Powołuje się Ogólnopolski Sztab Wyborczy

      1.1  W skład Sztabu powołuje się następujących Towarzyszy:

        Przewodniczący sztabu- Przewodniczący CKW

Mirosław Nizielski

        V-ce Przewodniczacy-  v-ce przewodniczący Śląskiej Rady Wojewódzkiej

      Wojciech Konieczny

        Członkowie: 

         Przewodniczący Rady Naczelnej  Bogusław Gorski

         Przewodniczący Łódzkiej Rady Wojewódzkiej   Wacław Hetman

         Przewodniczący Śląskiej Rady Wojewódzkiej     Marcin Klos

         Przewodniczący    Kujawsko- Pomorskiej Rady Wojewódzkie   Jerzy Kołomyjec

         Przewodniczący Lubelskiej Rady Wojewódzkiej  Władysław Skonecki

1.2 Do zadań Sztabu należy koordynacja działań związanych z wyborami      samorządowymi  na terenie kraju.

 

 1. Ustala się zadania organizacji terenowych PPS w związku z przygotowaniem wyborów samorządowych na jesieni 2018r.
  • W terminie do stycznia 2018r. organizacje terenowe podejmą wstępne decyzje dotyczące szczebla samorządowego do którego/ których wystawią swoich kandydatów (rady gminne, dzielnicowe, powiatowe, miejskie, sejmiki wojewódzkie) oraz podejmą wstępne decyzje, czy stworzą własne Komitety Wyborcze, czy uczestniczyć będą w Komitetach Wyborczych innych partii lub Komitetach Wyborczych Wyborców, zrzeszających PPS i inne podmioty. W tym samym terminie powinna być sporządzona i przekazana do Sztabu lista członków danych struktur gotowych do kandydowania w wyborach samorządowych.
  • Należy podjąć pilne działania w celu pozyskania nowych członków lub osób, które zgodzą się na kandydowanie do wyborów samorządowych z rekomendacji PPS, informacja o pozyskaniu takich kandydatów powinna na bieżąco być przekazywana do Sztabu.
  • Struktury terenowe mają całkowitą swobodę w wyborze koalicjantów do poszczególnych wyborów. Zależnie od przebiegu rozmów z częścią partii tworzących Porozumienie Lewicy na wybory parlamentarne w 2015r. Rada Naczelna rezerwuje sobie prawo podjęcia decyzji o udziale PPS w ogólnopolskim Komitecie Wyborczym do wyborów do sejmików wojewódzkich. Decyzja w tej sprawie powinna nastąpić do końca marca 2018r.
  • Rada Naczelna PPS zobowiązuje Rady Wojewódzkie, Komitety Okręgowe oraz Koła terenowe do prowadzenia na bieżąco prac związanych z przygotowywanie programów i haseł do wyborów samorządowych w 2018 roku. W tym celu należy zapoznawać się na bieżąco z uchwałami organów samorządowych na swoim terenie, śledzić lokalne media i obserwować oraz brać udział w wydarzeniach społecznych na terenie swojego działania.

W miarę potrzeby przygotowywane powinny być stanowiska dotyczące bieżących  problemów społecznych i politycznych i przekazywane do odpowiednich władz oraz upowszechniane w mediach lokalnych , w formie ulotek, w wystąpieniach na forum publicznym itp., a także publikowane na stronie internetowej PPS.

 • Rady Wojewódzkie i Komitety Okręgowe powinny kontynuować, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Rady Naczelnej, organizację lub udział w spotkaniach, działających na ich terenie działania, lewicowych partii politycznych, organizacji społecznych i indywidualnych osób o znanych poglądach lewicowych. Celem tych spotkań powinna być wymiana doświadczeń i poglądów na wydarzenia i zjawiska polityczne i społeczne występujące na terenie działania danej struktury PPS oraz przygotowywanie ewentualnych sojuszy wyborczych do wyborów samorządowych

Rady Wojewódzki i Rady Okręgowe, które dotychczas nie podjęły takich działań, powinny je niezwłocznie podjąć.

 • Centralny Komitet Wykonawczy przekaże wraz z niniejszą uchwałą wykaz zagadnień ogólnych, na które organizacje terenowe powinny w chwili obecnej zwrócić szczególną uwagę, ponieważ mogą rodzić problemy dla obywateli. Zagadnienia te należy uzupełnić o zagadnienia specyficzne dla danego terenu.

Zobowiązuje się CKW do okresowej aktualizacji tych  zagadnień.

 • Zobowiązuje się Komisję Programową RN do przekazania w październiku 1917 projektu programu PPS jako pomoc przy formułowaniu zagadnień ogólnych w programach do wyborów lokalnych.
 • Zobowiązuje się struktury terenowe do okresowego, ale nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, przekazywania do CKW informacji o realizacji niniejszej uchwały oraz występujących problemach.

 

 

Załącznik: Wykaz zagadnień ogólnych dla poszukiwania lokalnych haseł wyborczych na wybory samorządowe opracowany przez CKW