Współczesny  neoliberalny  kapitalizm  wywołuje  postawy  egoistyczne,  a indywidualizm  i  utrata więzi  z  innymi  ludźmi są  wszechobecne.   Dążeniem Polskiej  Partii  Socjalistycznej  i  jak  sądzimy  wszystkich  partii  i  organizacji lewicowych,  jest  by  samorządność  lokalna  była  częścią  innego – lepszego  świata.   Świata,  w  którym  ludzie  wspólnie  rozwiązują   swoje  wspólne problemy  i  dbają  o  wspólne  interesy.  Ruch  Solidarność  i  wywodzące  się  z  niej partie  polityczne  głosiły  idee  państwa  obywatelskiego.   Tymczasem obserwujemy  daleko  idącą  centralizacje  władzy,   próby  odbierania samorządom  ich  niewielkich uprawnień    i narzucanie  im rozwiązań,  których nie  chcą  ,  jak  to  ma  miejsce  przy  okazji wprowadzania  nie  przygotowanej  i  nie  skonsultowanej  ze  społeczeństwem reformy  szkolnictwa.

    Obserwujemy również  niebezpieczną  na  szczeblu  lokalnym  tendencję  do upartyjniania  samorządów  i  przenoszenia  do  nich podziałów  i  postaw wrogości  jakie  obserwujemy  w  Sejmie  i  Senacie.

Jedynie  siły  lewicowe  są  w  stanie odwrócić  ten  niebezpieczny  trend  i stworzyć  podstawy  społeczeństwa  prawdziwie  obywatelskiego,   w  którym władza  centralna  i  partie  polityczne  nie  mogą  bezkarnie  decydować  o prawach  lokalnych  społeczeństw,   ponad  ich  głowami .

    Apelujemy  do  wszystkich  partii  i  organizacji  lewicowych  o  podjęcie kontaktów  na  szczeblu  lokalnym  w  celu wypracowania  wspólnej,  nie nacechowanej  partyjnym  interesem  odpowiedzi  na  problemy  lokalnych społeczności.   Odłóżmy,   we  wspólnym  interesie,  uprzedzenia  przeszłości  i podziały  dnia  obecnego.  Promujmy  ludzi,  którzy  chcą   kierować  się interesem  społecznym,  a  nie własną  korzyścią  i  poprzyjmy  ich  w  wyborach.