Warszawa 26 marca 2018 roku

Pan

Andrzej Duda

Prezydent

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

Szanowny Panie Prezydencie

 

W imieniu władz statutowych Polskiej Partii Socjalistycznej zwracamy się do Pana

o rozważenie możliwości zainicjowania procesu legislacyjnego w oparciu o art. 139 Konstytucji RP celem

przyjęcia ustawy wprowadzającej na określonych warunkach amnestię

dla więźniów osadzonych w polskich zakładach karnych

w związku ze 100 leciem niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

 

Wniosek Polskiej Partii Socjalistycznej wypływa z czysto humanistycznych tradycji i ideologii ruchu socjalizmu polskiego, który zawsze w swej 125 letniej historii opierał się o wartości najwyższe, jak niepodległość oraz niezależność państwa i narodu, sprawiedliwość społeczna i dobro człowieka.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że ogłoszenie amnestii z inicjatywy i pod patronatem Prezydenta RP mogłoby mieć ogromne znaczenie dla spójności państwa i społeczeństwa, potwierdzenia woli reform, w których centralne miejsce odgrywa człowiek.

Widzimy ogłoszenie tego aktu łaski, jako potwierdzenie siły Państwa Polskiego, szczególnie na forum międzynarodowym, w roku obchodów 100 lecia niepodległości.

 

Uzasadnienie

 

Ogłaszanie aktu amnestyjnego jest jednym z elementów tradycji Państwa Polskiego. W okresie II Rzeczypospolitej akt amnestii ogłaszano 15 razy. Podobną praktykę stosowały władze po II wojnie światowej.

Ostatnia amnestia ogłoszona została w Polsce w grudniu 1989 roku. W latach późniejszych, realnej praktyki III RP, władze państwowe nie skorzystały w tym obszarze ze swych możliwości konstytucyjnych, choć było kilka inicjatyw społecznych w tej sprawie, adresowanych do władz państwa.

100 lecie niepodległości jest znakomitą okazją do podkreślenia dobrej woli w relacjach państwo – obywatel. Aktualnie, zgodnie z zamierzeniami rządzącej koalicji, przeprowadzana reforma systemu prawnego w Polsce napotyka na wiele trudności. Wielu filozofów prawa ocenia istniejący system wymiaru sprawiedliwości jako nienowoczesny, restrykcyjny i daleki od ideału, który w filozofii prawa określa się jako sprawiedliwość niekarząca.

Z opinii nagłaśnianych w mediach, również ze strony czynnych uczestników wymiaru sprawiedliwości wynika, że amy do czynienia w ostatnich latach z wieloma pomyłkami sądowymi, a także z zachwianym układem relacji wina – orzeczona kara – wykonanie kary.

Wydaje się, że ogłoszenie amnestii poza ewidentnym aktem łaski dla określonych kategorii czynów karalnych i osób skazanych, mogłoby być też otwarciem drogi do mniej konfliktowego reformowania.

Wnosimy też pod uwagę aspekt ekonomiczny funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, stale pogarszające się warunki życia osadzonych, zmniejszanie się rangi wychowawczej odosobnienia, ze względu m.in. na istniejące warunki życia w zakładach karnych.

 

Bogusław Gorski

Przewodniczący Rady Naczelnej PPS

Członek Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy

Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej