1.Rada Naczelna postanawia zrealizować Uchwałę 42 Kongresu o przeprowadzeniu Nadzwyczajnego Kongresu poświęconego programowi PPS poprzez zwołanie w dniu 10 marca b.r Konferencji Programowej. W Konferencji może wziąć udział każdy członek PPS.

2. Projekt programu opracowany przez powołaną w trakcie kadencji  Komisję Programową zostanie rozesłany do członków Rady Naczelnej do dnia 10 lutego. Zobowiązuje się członków Rady Naczelnej do zapoznania z tym projektem wszystkich członków partii w swoich województwach i okręgach.

3. Projekt programu, po naniesieniu poprawek wynikających z dyskusji na Konferencji Programowej zostanie przekazany przez Komisję Programową do zatwierdzenia na 43 Kongresie partii.

4. Zobowiązuje się Centralny Komitet Wykonawczy do zapoznania z projektem programu innych partii i organizacji uczestniczących w Porozumieniu Socjalistów oraz innych zainteresowanych organizacji i osób o poglądach lewicowych.  

 

RN PPS