W celu dalszego doskonalenia działalności struktur PPS Rada Naczelna  wprowadza

     Regulamin Gospodarki Finansowej Rad Wojewódzkich i Komitetów Okręgowych PPS

 

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01.01.2017

     Regulamin Gospodarki Finansowej Rad Wojewódzkich i Komitetów Okręgowych PPS

                                

  • 1 Na podstawie Art.24ust4, Art.32ust8, Art. 49ust1c statutu uchwala się poniższe zasady prowadzenia gospodarki finansowej Komitetów Okręgowych i Rad Wojewódzkich PPS.
  • 2 ust.1Struktury organizacyjne PPS, od Koła do Rad  Wojewódzkich PPS prowadzą działalność wykorzystując zgromadzone środki finansowe i w ramach tych środków. Personalną odpowiedzialność za gospodarkę finansową ponoszą Przewodniczący Zarządów Kół,  Przewodniczący Komitetów Okręgowych i Przewodniczący Rad Wojewódzkich. Struktury organizacyjne PPS nie są uprawnione do samodzielnego podejmowania zobowiązań prawnych takich jak umowy najmu itp.

ust.2 .Środki finansowe jakimi dysponuje PPS pochodzą ze składek członkowskich i darowizn.      Źródła pozyskiwania wpływów powinny być zgodne z ustawą o partiach politycznych.

Aktualnie PPS nie prowadzi działalności gospodarczej, która mogłaby być też źródłem funduszy na działalność statutową.

 ust.3 pkt1  Rady Wojewódzkie i upoważnione Komitety Okręgowe prowadzą na bieżąco rejestr wpływów i wydatków w którym zapisywane są wpływy pochodzące ze składek, darowizn i innych źródeł

      pkt2Rejestry prowadzone przez Komitety Okręgowe stanowią wyodrębnioną część rejestrów prowadzonych przez Rady Wojewódzkie i podlegają uzgodnieniu raz na kwartał, do zakończenia  następnego miesiąca po tym kwartale.

      Pkt3 Na podstawie decyzji Rady Wojewódzkiej, za zgodą CKW lub na podstawie odrębnej decyzji CKW Rada Okręgowa lub inna jednostka terytorialna może prowadzić samodzielny rejestr nie podlegający uzgodnieniom w trybie pkt.2  

  Ust4 pkt1 Każdy wpływ powinien zostać udokumentowany w postaci potwierdzenia od osoby lub podmiotu prawnego od którego został uzyskany poprzez wystawienie kwitu lub podpisu w rejestrze wpływów przez osobę od której dany wpływ pochodzi. Przy rejestrowaniu rachunków wystawionych na osobę prywatną konieczne jest oświadczenie osoby na którą wystawiono rachunek, o przekazaniu przedmiotu nabycia na rzecz PPS.

    Pkt2 wydatki muszą się bilansować z wpływami

   Pkt3  każdy wydatek powinien być potwierdzony w formie rachunku, paragonu lub oświadczenia wykonawcy, forma potwierdzenia powinna być zgodna zobowiązującymi  przepisami państwowymi.

Przy rejestrowaniu rachunków wystawionych na osobę prywatną konieczne jest oświadczenie osoby na którą wystawiono rachunek, o przekazaniu przedmiotu nabycia na rzecz PPS.

Ust5 Rady Wojewódzkie i upoważnione Rady Okręgowe przesyłają sprawozdania finansowe do CKW za każdy rok, do końca 1 kwartału roku następnego.

 

  • 3. Ust1 Wynajmowanie pomieszczeń do prowadzenia działalności przez Rady Wojewódzkie i upoważnione Rady Okręgowe dozwolone jest w jednej z następujących form:

-Wynajem przez osoby fizyczne lub podmioty prawne z ewentualnym zaliczaniem tych kosztów   jako darowizn na rzecz Partii,

-Wynajem przez Radę Wojewódzką lub Komitet Okręgowy jako podmiot z całkowitym zabezpieczeniem kosztów  w ramach swojej działalności. O zawarciu umowy wynajmu należy powiadomić niezwłocznie CKW.

    - Wynajem przez CKW z przeznaczeniem do korzystania przez określoną jednostkę terytorialną.

Wynajem wymaga w tym przypadku przedłożenia przez jednostkę terytorialną (Radę Wojewódzką, Komitet Okręgowy) zobowiązania do pokrywania kosztów wynajmu oraz zobowiązania złożonego przez osoby będące członkami władz danej organizacji terytorialnej, do dobrowolnego poddania się egzekucji w przypadku konieczności pokrycia przez władze naczelne Partii powstałych zaległości.

 Ust2 Rady Wojewódzkie, Komitety Okręgowe  lub upoważnione do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej jednostki terytorialne zobowiązane są do natychmiastowego powiadamiania CKW o  zaległości w opłatach lub innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na finansowanie wynajmu pomieszczeń.