Rada Wojewódzka PPS w pełni popiera  inicjatywę  Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w sprawie budowy kolejnych stopni wodnych w ramach Kaskady Dolnej Wisły. 

     Pomysł ten i koncepcje realizacji w różnych formach zgłaszano jeszcze w latach 30-tych XX wieku. Już wówczas wybitni Polacy  uważali,że najlepszą i najtańszą jest energia  elektryczna  uzyskiwana z wykorzystania naturalnych i nietoksycznych źródeł. Wiele środowisk naukowych popiera tę koncepcję  nadal i uważa , że jest ona również najzdrowsza dla  obecnych i następnych pokoleń.

     Już od dawna służba zdrowia wskazuje na niekorzystne zjawiska wynikające z rozwoju energetyki węglowej. Stosowane pod naciskiem lobby węglowego metody produkcji energii elektrycznej powodują emisję milionów ton zanieczyszczeń i tym samym stają się najważniejszym czynnikiem wpływającym negatywnie na zdrowie człowieka. Jak wylicza  międzynarodowy raport: „Ciemna chmura Europy” polskie elektrownie węglowe powodują ponad 4500 przedwczesnych zgonów. Notuje się około 800 tysięcy utraconych dni pracy na skutek chorób wywołanych znieczyszczeniem powietrza. Jego jakość w Polsce jest uznawana za najgorszą w Unii Europejskiej. Jak na ironię, w raporcie BOŚ czytamy,że w 2015 roku największe subsydia skierowano na węgiel…  Z kolei autorzy raportu „Subwencje dla energetyki węglowej, a koszty zdrowotne”  z października 2015 r.  zwracają uwagę, że każdego roku polska energetyka węglowa dotowana jest kwotą 17,5 – 39,4 miliarda złotych (wliczając w to koszty zdrowotne).  Przy tym nakłady służące ochronie powietrza  i klimatu pochłonęły zaledwie 4,3 mld.  „Nie ulega wątpliwości, że korzystniejszym dla przyszłych pokoleń będzie  doprowadzenie do redukcji emisji zanieczyszczeń.,a najlepszą metodą  realizacji: wdrażanie technologii promujących energię  odnawialną.”  Zwracamy ponadto  uwagę na fakt, że zmniejszenie emisji zanieczyszczeń  przez budowę elektrowni wodnych będzie kreować nowe miejsca pracy i pobudzać rozwój gospodarczy naszego regionu. Najważniejsze,że spowoduje  poprawę stanu zdrowia społeczeństwa, czyli wzrost jakości  i długości życia .

     Jesteśmy głęboko przeświadczeni, że każdego z nas powinny zarówno niepokoić wspomniane wyżej negatywne  zjawiska  jak i przekonywać siła  argumentów użytych przez  Związek Gmin Ziemi Kujawskiej. Wyrażamy nadzieję,że działacze polityczni i gospodarczy kierujący  naszym województwem , powiatami i gminami mają  na względzie przede wszystkim zdrowie i poprawę bytu mieszkańców. Zwrócą zatem uwagę, że zrealizowanie wizji  ZGZK  przyniesie również społeczną i ekonomiczną poprawę jakości zycia wszystkich naszych współobywateli.

Wzywamy więc Was Panie i Panowie: Do dzieła!  Za trzy lata uruchomienie II stopnia wodnego na Wiśle!  A wtedy możecie liczyć na społeczne poparcie .  Dobrych gospodarzy uszanuje bowiem każda opcja polityczna i każda  religia. Inicjatorom koncepcji życzymy  natomiast wytrwałości i powodzenia w realizacji  najważniejszego pomysłu gospodarczego w województwie.

 

                                               Za Radę Wojewódzką  PPS

       Sekretarz                                                                             Przewodniczący                                         

/-/Leszek Niedźwiedzki                                                       /-/ Jerzy Kołomyjec                         

Bydgoszcz, 14 stycznia 2017 r.