w sprawie działalności Koła Miejskiego PPS we Wrocławiu .

 Bydgoszcz,16.05.20r.

  

 1.K-P Rada Wojewódzka PPS w Bydgoszczy    postanawia przyjąć do akceptującej wiadomości stanowisko 5 członków KM we Wrocławiu o zawieszeniu działalności w partii oraz powierzyć pełnienie obowiązków przewodniczącego tego koła  Partii i jednocześnie  upoważnić do zorganizowania wyborów zarządu  koła  i  pracy KM na okres od maja do  końca września br. Towarzyszowi Krzysztofowi FR0NIEWSKIEMU.

2.K-P RW prosi Towarzyszy Piotra Lewandowskiego i Tomasza Rollnika, w imię koleżeńskiej solidarności,  o przekazanie niniejszym wszystkich posiadanych dokumentów partyjnych do dyspozycji naszej RW w terminie do końca czerwca.

3.K-P RW upoważnia i prosi Towarzysza Krzysztofa Froniewskiego o prowadzenie w tym czasie działalności organizacyjnej i programowej w imieniu naszej RW. W tym w szczególności :

3.1.Prowadzenia ewidencji członków.

3.2 Prowadzenia rejestru opłacania składek członkowskich i darowizn.

3.3 Dokumentowania wszystkich akcji i przedsięwzięć  koła.

3.4 Sporządzania okresowych  planów pracy i sprawozdań.

3.5 Przestrzegania Statutu P P S .

  1. K-P RW w Bydgoszczy ,w uzgodnieniu z po Przewodniczącego KM Towarzyszem Krzysztofem Froniewskim, wnioskuje do Śląskiej Rady Wojewódzkiej o objęcie swoim patronatem ww KM stosownie do Uchwały CKW w sprawie rejonów działania PPS z dniem 01.10.20r.
  2. K-P RW PPS z nadzieją na dalszą współpracę, dziękuje wszystkim dolnoślązakom za dwuletnią aktywność przy odtworzeniu struktur PPS oraz życzy towarzyszom sukcesów w tej trudnej, a pożytecznej działalności społecznej, dla dobra naszego Kraju. Szczególnej trosce polecamy Towarzyszom dbałość o zachowanie dobrego imienia naszej Partii.
  3. K-P RW zobowiązuje Sekretarza RW do skompletowania dokumentacji związanej z działalnością naszego Pełnomocnika Tow. Piotra Lewandowskiego na terenie Dolnego Śląska.

 

Wiceprzewodnicząca  RW                                           Przewodniczący RW

/-/Judyta Król                                                                /-/ Jerzy Kołomyjec