REGULAMIN KONKURSU
NA DZIENNIK, PAMIĘTNIK LUB WSPOMNIENIA Z LAT 1944-1989

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na dziennik, pamiętnik lub wspomnienia z 1944-1989, zwanym dalej w treści regulaminu Konkursem.
 2. Celem Konkursu jest zebranie zapisów losów Polaków w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz wydanie ich w formie książki jako autentycznego świadectwa epoki.
 3. Podmiotem realizującym Konkurs pod patronatem Przeglądu Socjalistycznego jest Kujawsko-Pomorska Rada Wojewódzka Polskiej Partii Socjalistycznej z siedzibą przy ul. Garbary 24/1, 85-229 Bydgoszcz, zwana dalej Organizatorem.

 §2

Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

 1. Prace konkursowe powinny mieć formę dziennika, pamiętnika lub wspomnień. Ich tematyka powinna dotyczyć okresu 1944-1989.
 2. Przesłane na Konkurs dzienniki, pamiętniki lub wspomnienia, zwane dalej Pracami konkursowymi, muszą być dziełami indywidualnymi, nigdy niepublikowanymi
  w całości.
 3. Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne
  i nieograniczone prawami osób trzecich autorskie prawa majątkowe do Pracy konkursowej w zakresie umożliwiającym przeniesienie na organizatora praw autorskich majątkowych, oraz że nie mają miejsca żadne okoliczności, które mogłyby narazić organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu rozpowszechniania Pracy konkursowej.
 4. Prace konkursowe należy nadesłać do dnia 22 listopada 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs na wspomnienia”.
 5. Zgłoszone prace mogą mieć formę rękopisu lub maszynopisu (tradycyjnego lub komputerowego). Do prac pisanych za pomocą komputera należy dołączyć elektroniczną wersję tekstu utrwaloną na CD/DVD/pamięci USB lub przesłać na
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 6. Uczestnik musi dołączyć do Pracy konkursowej podpisane załączniki do Regulaminu: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KONKURS oraz udzielone ZGODY.
 7. Organizator nie zwraca kosztów wynikających z przygotowania pracy konkursowej.
 8. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 9. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

 

§3

Tryb oceny prac i przyznawania nagród

 

 1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa w składzie: dr Mirosław  Nizielski, dr Piotr Kotlarz, dr Krystyna Narwicz, Andrzej Ziemski, Józef Ziółkowski, Jerzy Kołomyjec, Cezary Żurawski.
 2. O wynikach Konkursu Organizator poinformuje do dnia 22 stycznia 2020 roku. Laureaci zostaną powiadomieni mailowo lub listownie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania nagrodzonych Prac konkursowych w postaci książki, której egzemplarz otrzyma każdy uczestnik, którego praca  będzie
  w niej zamieszczona.
 4. Organizator nabywa własność Prac konkursowych oraz prawa autorskie majątkowe do Prac konkursowych na następujących polach eksploatacji:
  1. wprowadzenie do pamięci komputera,
  2. utrwalenia i zwielokrotniania, w nieograniczonej liczbie, za pomocą wszelkich dostępnych technik (w tym przede wszystkim techniką drukarską jak również wytwarzanie techniką cyfrową) na jakimkolwiek nośniku lub/i w sieci multimedialnej (w Internecie, serwisach on-line);
  3. wprowadzania wytworzonych egzemplarzy do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami;
  4. publicznego udostępniania Prac konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  5. wykorzystywanie Prac konkursowych (w całości lub/i fragmencie) w celach informacyjno-edukacyjnych w ramach działalności statutowej Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień.
 6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

 

§4

Informacja o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez uczestnika konkursu jest Kujawsko-Pomorska  Rada Wojewódzka PPS z siedzibą  przy ul. Garbary 24/1, 85-229 Bydgoszcz, tel. kontaktowy 796 095 597, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika Konkursu (RODO art. 6 ust.1 a).
 3. Celem gromadzenia danych jest organizacja niniejszego Konkursu.
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom i będą przetwarzane do momentu wyłonienia zwycięzców, przekazania nagród i przygotowania publikacji pokonkursowych.
 5. Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem regulaminowym udziału w Konkursie.
 7. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne
  z rezygnacją z udziału w Konkursie.

 

 

§5

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.