Stanowiska RN

 Polska Partia Socjalistyczna stanowczo potępia wszelkie objawy nietolerancji, bez względu na okoliczności jej wystąpienia. Nic nie usprawiedliwia ataku na spokojnie i zgodnie z prawem protestujących ludzi. Każdy w Polsce ma prawo do wyrażania swoich poglądów w sposób swobodny, bez lęku i jakichkolwiek przeszkód.

 Ruch spółdzielczy sięga swoimi korzeniami połowy XIX wieku. Spółdzielczość była i jest socjalistom szczególnie bliska, ponieważ w jej założeniach leży współposiadanie majątku produkcyjnego lub rzeczowego. W sektorze tym najpełniej realizowana jest zasada równowagi pomiędzy kapitałem i pracą. Wszyscy mają prawa i wszyscy obowiązki świadczenia na rzecz spółdzielni. Samoorganizacja spółdzielców wpływa na poszanowanie wspólnego mienia, sprzyja działalności społecznej, kulturalnej i wychowawczej. Celem spółdzielni jest zaspakajanie potrzeb, a nie osiągnięcie zysku.

 Ogrody działkowe mają na ziemiach polskich tak samo długą tradycję jak Polska Partia Socjalistyczna.

Ogrody działkowe powstawały na bazie potrzeb żywnościowych i zdrowotnych klasy robotniczej, której znaczna część wywodziła się z obszarów wiejskich i przeniosła się do miast w poszukiwaniu pracy i lepszej przyszłości. Pracownicze Ogrody Działkowe zmieniły swoją nazwę na Rodzinne Ogrody Działkowe i działają we wszystkich województwach i powiatach. Upływ czasu potwierdził ich pełną przydatność jako stabilizatora rynku spożywczego i miejsca taniego wypoczynku oraz aktywności fizycznej różnych pokoleń, poczynając od małych dzieci na emerytach i rencistach kończąc. Mają one szczególne znaczenie rekreacyjne dla pracowników poddawanych oddziaływaniom stresowym i pracujących w systemie zmianowym jak kolejarze i transportowcy, strażacy i inne służby mundurowe, energetycy, energetycy, pracownicy szpitali itp. Zgodnie z najnowszymi badaniami trzeba też docenić rolę ogrodów działkowych w walce ze smogiem i ogólnie w ekologii miast.

Polityka kolejnych rządów po 1990 roku przyczyniała się do umacniania w Polsce doktryny neoliberalnej przyjętej w ramach Konsensusu Waszyngtońskiego pod koniec lat 80. XX wieku oraz działań Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Obydwie te instytucje służą od blisko 40 lat do upowszechniania i wdrażania idei neoliberalnych w świecie. W sferze ekonomicznej sprowadzają się one do powszechnej prywatyzacji, w sferze politycznej do deregulacji ograniczającej rolę państwa. W sferze stosunków międzyludzkich sankcjonują chciwość i brutalną konkurencję na wszystkich polach. Generują konflikty będące zagrożeniem światowego pokoju.

 Polska Partia Socjalistyczna, od początku swego 127 letniego istnienia uważała, że przyszłość narodu polskiego związana jest nierozerwalnie z wychowaniem i edukacją młodego pokolenia, które powinno budować nowoczesną i spójną wizję człowieka i społeczeństwa. Nauczyciele odgrywają kluczową rolę w realizacji tego celu.
Obecna sytuacja materialna nauczycieli pozostaje w głębokiej sprzeczności z ich potrzebami i rolą w społeczeństwie.