Polska Partia Socjalistyczna z satysfakcją przyjęła fakt, że polski parlamentaryzm obchodzi  550- lecie swego istnienia, stanowiąc jeden z najstarszych przykładów ograniczania władzy absolutnej w Europie.

Zwracamy uwagę, że w okresie zaborów program PPS kładł szczególny nacisk na odzyskanie niepodległości i zakładał,  że po jej odzyskaniu socjaliści w będą w drodze parlamentarnej dążyli do realizacji hasła sprawiedliwości społecznej. Wybierani  po odzyskaniu niepodległości do Sejmu posłowie z PPS bronili zasad demokracji. Pochodzący z PPS Marszałek Sejmu Ignacy Daszyński przeciwstawił się presji  politycznej swojego przyjaciela Józefa Piłsudskiego i nie dopuścił  do otwarcia w 1929 roku obrad Izby w obecności towarzyszących  ministrowi wojny  Piłsudskiemu oficerów.

Po zawieszeniu przez Prezydenta  działalności Sejmu  Daszyński skierował w czerwcu 1930 roku do obradującego Kongresu Obrony Praw i Wolności Lewicy pismo powitalne jako „Marszałek Sejmu skazany na bezczynność”.

Szanując demokrację, ale również ze względu na naszą historię,  z wielkim niepokojem obserwujemy jak przyjęta w demokratycznych krajach zasada trójpodziału władzy zostaje  w Polsce coraz szybciej zastępowana jedynowładztwem władzy wykonawczej, co oznacza wprowadzanie władzy autorytarnej.

Władza sądownicza została całkowicie  poddana  nadzorowi władzy wykonawczej , a ostatnio zachodzi coraz intensywniej proces  marginalizacji nawet  pozorów niezależności władzy ustawodawczej.

Przyjmowanie ustaw w trybie nie tylko pilnym, ale „bardzo pilnym”, bez możliwości zapoznania się przez większość  posłów z przyjmowanymi ustawami,  bez dopuszczania do wystąpień opozycji, a także zmiany regulaminu Sejmu, mające za zadanie wywarcie presji, a nawet wywołanie poczucia zagrożenia wśród posłów opozycyjnych, służą przede wszystkim przekształceniu Sejmu w posłuszną „maszynkę do głosowania”. Jednocześnie ogranicza się lub wręcz nie dopuszcza do dyskusji  z udziałem ekspertów oraz opiniowania przez zainteresowane  instytucje projektów ustaw.

W wyniku tego powstaje prawo ułomne, często niezgodne z Konstytucją, nie dokonuje się analizy skutków jego wprowadzenia do obrotu prawnego, prawo wymagające nieustannych zmian i poprawek.

Mamy do czynienia i to w wariancie  gorszym, zasady obowiązującej w PRL, że „rząd rządzi, a partia kieruje”. Ironią polityki historycznej PiS jest to, że okres PRL jest jednocześnie wymazywany z historii.

 

     Polska Partia  Socjalistyczna deklaruje  zdecydowaną wolę walki z wszelkimi działaniami zmierzającymi do  ograniczenia demokracji parlamentarnej i  wszelkimi przejawami autorytaryzmu.

Jednocześnie wzywamy wszystkie  organizacje, którym leży na sercu dobro Ojczyzny do konsekwentnego oporu przeciwko łamaniu zasad państwa prawa w Polsce.

 

 

Rada Naczelna PPS